Mám po­cit, že v dneš­nej dobe je to tak, že nech­ceme byť samé, a tak často dáme naše oča­ká­va­nia bo­kom a uspo­ko­jíme sa s tým, čo príde. Áno, ísť na rande s rôz­nymi chlapmi môže mať svoje vý­hody, ale jed­ného dňa ťa to ba­viť pre­stane. Bude to vtedy, keď ti už ne­budú sta­čiť ta­kéto po­vr­chné ne­vzťahy, ale bu­deš hľa­dať muža, ktorý sa jed­ného dňa stane ot­com tvo­jich detí.

Po­čkaj na tohto muža…

Po­čkaj na člo­veka, ktorý ťa urobí šťast­nou už len po­mys­le­ním na jeho meno. Po­čkaj na toho, ktorý ťa bude chcieť spra­viť lep­ším člo­ve­kom a ktorý ťa bude pod­po­ro­vať v pl­není tvo­jich cie­ľov a snov.

Po­čkaj na muža, ktorý ťa ne­bude vo­lať sexi a ne­bude ťa vy­zlie­kať po­hľa­dom, ale po­čkaj na muža, ktorý ti po­vie, že si nád­herná preto, kým si. Po­čkaj na toho, ktorý ti po­vie, že si ťa váži.

Zdroj: tumblr.com

Zdroj: tum­blr.com

Nájdi si muža, ktorý si získa tvoje srdce jed­ným do­ty­kom, slo­vom či po­hľa­dom. Po­čkaj na toho, ktorý ťa pred­staví ro­dine a ka­ma­rá­tom a bude mu jedno, či si ob­le­čená ele­gan­tne, v po­hodl­ných tep­lá­koch alebo v ša­tách.

Po­čkaj na chlapa, ktorý na konci dňa ne­bude ve­dieť za­spať bez vy­svet­le­nia ran­nej hádky, po­čkaj na člo­veka, ktorý ťa ne­ne­chá ísť do po­stele v hneve, ktorý si bude chcieť nez­hody vy­svet­liť a po­tom ti dá ten sladký bozk na dobrú noc.

Zdroj: hercampus.com

Zdroj: her­cam­pus.com

Po­čkaj na člo­veka, ktorý sa teší na piat­kovú noc strá­venú s te­bou, hoci sa musí vzdať piva s ka­ma­rátmi v ne­ďa­le­kej krčme.

Po­čkaj na člo­veka, ktorý roz­bije všetky tvoje oča­ká­va­nia toho, ako by mal vzťah vy­ze­rať. Všetko, čo si si mys­lela, že sa stane, alebo by sa mohlo stať, bude v sku­toč­nosti úplne iné. Bude to lep­šie. On sa o teba bude sta­rať tak, ako si si to ne­ve­dela pred­sta­viť. On je ten, ktorý ti po­môže za­bud­núť na všetky tie chvíle, kedy tvoje srdce bolo zlo­mené.

Zdroj: thoughtcatalog.com

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Po­čkaj na člo­veka, kto­rému mô­žeš po­ve­dať úplne všetko. Po­čkaj na člo­veka, ktorý po­zná naj­tem­nej­šie stránky tvojho ja, no aj tak ti dá po­cí­tiť, že si vý­ni­močná.

Po­čkaj na člo­veka, ktorý vidí všetky tvoje ne­dos­tatky, a na­priek tomu by na tebe nič ne­zme­nil. Ča­kaj na toho, ktorý ti po­vie, že nie­kedy zby­točne dra­ma­ti­zu­ješ. Po­čkaj na toho, ktorý ti po­skytne ná­ruč, keď sa ti ne­bude da­riť podľa tvo­jich pred­stáv.

Po­čkaj na chlapa, ktorý by ti mo­hol zlo­miť srdce, no ni­kdy to ne­urobí. Ča­kaj na toho, ktorý ťa nechce na jednu noc, ale ktorý chce svoju bu­dúc­nosť strá­viť s te­bou. Po­čkaj na chlapa, ktorý ti po­vie pravdu o svo­jej mi­nu­losti, ktorý ti po­vie všetky jeho ob­ľú­bené ak­ti­vity a zá­ľuby. Po­čkaj na toho, ktorý sa ne­vie doč­kať spo­ločne strá­ve­ných chvíľ s te­bou.

Zdroj: favim.com

Zdroj: fa­vim.com

Po­čkaj…

Ne­us­po­koj sa s nie­čím, čo ne­musí byť tým, čo hľa­dáš. Viem, že ča­ka­nie je nie­kedy ne­ko­nečné a ťažké, pre­tože väč­šina z nás chce mať nie­koho po svo­jom boku. Pro­sím ťa, ver mi. Ča­ka­nie bude stáť za to. Hľa­daj nie­koho, kto chce s te­bou pre­žiť svoj ži­vot, po­čkaj na muža, ktorý chce, aby si bola mat­kou jeho detí. Viem, že nie­kedy máš po­cit, že sa mu­síš po­náh­ľať, aby ti ‚ten správny‘ ne­ušiel, ale ver mi, ne­mu­síš. Ne­ča­kaj len na muža, po­čkaj na Muža, a už ni­kdy ne­bu­deš šťast­nej­šia.

… po­čkaj na muža, ktorý ti dá lásku, ktorú si za­slú­žiš.

Komentáre