Po­čas svojho ži­vota sa podľa psy­cho­ló­gov za­mi­lu­jeme len do troch ty­pov ľudí a každý nám pri­ne­sie do ži­vota iný typ lásky.

Byť do nie­koho za­mi­lo­vaný je bežná vec. Podľa psy­cho­ló­gov sa však po­čas svojho ži­vota za­mi­lu­jeme len do troch ty­pov ľudí. Každý z nich nám do ži­vota pri­ne­sie nový druh lásky, ktorá nás ne­ja­kým spô­so­bom zraní, sklame, ale tým pá­dom aj obo­hatí a po­silní. Toto sú teda tri typy lásky, s kto­rými sa môžme stret­núť.

1.typ – láska zo stred­nej

Prvé re­álne lásky za­ží­vame na stred­nej škole. Je to ob­do­bie nášho ži­vota, keď sme ešte veľmi mladí a ne­roz­vážni a preto sa dí­vame na svet cez ru­žové oku­liare. Mys­líme si, že tieto lásky budú tr­vať už navždy. Aj keď možno cí­time, že vzťah nie je presne taký, ako by sme chceli, stále máme po­trebu s nie­kým cho­diť, dr­žať sa za ruky na ulici, či vy­mie­ňať si za­mi­lo­vané po­hľady pred pria­teľmi.

V tomto čase sme ochotní ig­no­ro­vať všetko, čo nám os­tatní ho­vo­ria, pre­tože naše srdce je pre­sved­čené, že to, čo za­žíva, je pravá láska. A chce si ju udr­žať za každú cenu. Sme ochotní obe­to­vať všetko. Pri tomto type lásky nás viac zau­jíma to, ako sa na nás po­ze­rajú druhí, než to, ako sa vi­díme my sami. A to do­ko­nale za­padá do nád­her­nej pred­stavy, ktorú o láske máme .

zdroj: unp­lash.com

2. typ – ťažká láska

Druhá láska nás po­úča pro­stred­níc­tvom tvr­dých lek­cií. V tomto type lásky sa to­tiž stre­tá­vame s bo­les­ťou a väč­šina ľudí skončí so zlo­me­ným srd­com. Stále máme ešte svoju do­ko­nalú pred­stavu o láske, no po­stupne zis­ťu­jeme, že to nie je tak, ako sme si mys­leli. Hoci sa veľa krát po­pá­lime, stále ro­bíme tie isté roz­hod­nu­tia a skú­šame tie isté veci, pre­tože si mys­líme, že ten­to­krát to už bude iné, no opak je prav­dou.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Tvorba zlých roz­hod­nutí nás ve­die k ne­správ­nym ľu­ďom a do­stá­vame sa do ne­vy­vá­že­ných vzťa­hov, takže máme po­cit, že sa na­chá­dzame na emo­ci­onál­nej hor­skej dráhe. V tomto type lásky sa hlavne usi­lu­jeme aby vy­dr­žala a ne­trápi nás, či je sku­točná, a či vô­bec exis­tuje. Veľa ľudí si to ani ne­uve­do­muje, no v tomto type lásky ostane po celý ži­vot a tretí typ ani ne­za­žije.

zdroj: pe­xels.com

3. typ – ne­ča­kaná láska

Tento typ pri­chá­dza tak rýchlo, až to nie je možné. Ne­do­ká­žeme si ani vy­svet­liť to spo­je­nie, ktoré nás pri­ťa­huje k dru­hej osobe. Proste nie­koho stret­neme a zrazu sa nám zdá, akoby všetko bolo tak, ako má byť. Je to kvôli tomu, že sa ko­nečne ne­mu­síme sna­žiť, aby sme boli nie­kým iným. Sme jed­no­du­cho sami se­bou. A tá druhá osoba nás preto ak­cep­tuje, rov­nako ako my ak­cep­tu­jeme ju.

Ne­tu­šili sme, že táto láska sa ob­javí v na­šom ži­vote, a preto sa ne­mu­síme dr­žať žiad­nych pra­vi­diel a byť opatrní. Od­stra­ňuje všetky zau­ží­vané pred­stavy, ktoré sme mali v mysli o tom, ako by mala láska vy­ze­rať. Zis­ťu­jeme, že ne­musí byť len taká, akú sme si ju pred­sta­vo­vali, aby bola sku­točná. Sta­no­vu­jeme si vlastné pra­vidlá.

Nie­kedy nám trvá aj celý ži­vot, kým túto lásku ob­ja­víme. Kým náj­deme nie­koho, kto by nás mi­lo­val rov­na­kým spô­so­bom, ako mi­lu­jeme my jeho. No ak sa nám to po­darí, až vtedy za­ži­jeme to naj­šťast­nej­šie ob­do­bie, tú naj­väč­šiu a epickú lásku, o kto­rej čí­tame v kni­hách.

zdroj: ta­poos.com

Komentáre