Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

To, že si za­spala v mo­jom tričku ešte ne­zna­mená, že mám tvoje číslo ulo­žené v mo­bile. Na­ozaj ča­kám, že tu bude mi­lión tráp­nych ko­men­tov, ale pred­po­kla­dám, že to píše presne tá baba, čo nemá muža, doma sa opúšťa pri Ba­doo a krí­ži­kuje cha­la­nov. Uráž­livé články mi­lu­jem. Lebo re­álne sa urazí len tá z Vás, na ktorú to na­ozaj sedí.

Dosť bolo urá­ža­nia, len sa chcem s te­bou po­de­liť o dve zna­me­nia, ktoré podľa mňa naj­lep­šie šu­kajú. Te­raz, keď nad tým pre­mýš­ľam, spal som s ba­bou asi kaž­dého zna­me­nia. Sa­moz­rejme, že si o mne mys­líš, že som ku*ev­ník, ale spo­meň si, keď si mala 16 ro­kov a opitú ťa za kul­tu­rá­kom na­kla­dal Šte­fan do za­dku a po­tom si mu­sela se­dieť doma na mra­ze­nom hrášku ešte dva dni.

View this post on Ins­ta­gram

❤️❤️

A post sha­red by Couple Go­als (@coup­le­go­als) on

Me­dzi moje TOP se­xu­álne zna­me­nia patrí Stre­lec. Ur­čite te­raz ľu­tu­ješ, že si v zna­mení ryba, lebo tá podľa mňa nemá žia­den pred­po­klad na dobrý sex.

Stre­tol som ženu v tomto zna­mení, vo­lala Ka­mila. Bola presne ten typ baby, ktorá ti splní všetko, čo si si vy­sní­val od svo­jich 12 ro­kov, keď ti za­čala pu­berta. Do­ká­zala faj­čiť pol ho­dinu v kuse, presne ako v porne (sem-tam som mal po­cit, že jej príde ne­voľno). Raz som k nej do­mov pri­nie­sol vib­rá­tor a lep­šiu kom­bi­ná­ciu som na­ozaj ne­za­žil! Ne­mala prob­lém šu­kať v aute, na WC v Po­luse a do­konca jej ne­ro­bilo prob­lém sa pri tom na­tá­čať.

Ka­mila bola presne ten typ roz­maz­na­nej pipky, kto­rej tatko kú­pil Jeep, dá­val jej 500 eur na ná­kup v Parn­dorfe a skoro na kaž­dom od­po­čí­vadle mi vy­faj­čila. Pre­pošli pro­sím ťa tento člá­nok aj fra­je­rovi a uvi­díš, že presne o tomto sníva. Mô­žem mu po­tom na Kamču pre­pos­lať číslo.

Ak máš v práci ko­legu, o kto­rom vieš, že je stre­lec, tak zbehni za ním s ná­vrhom na rýchlu fajku a sta­vím sa s te­bou, že sa ma­xi­málne tak za­kokce, ale ur­čite ne­od­mietne.

Ďal­šia úžasná žena me­nom Gab­riela, na­ro­dená v zna­mení Blí­že­nec, je trošku viac zvr­hlá ako je zdravé. Ob­čas ma pri sexe pri­škrtí, keď na mne hore jazdí, tak pri­ráža na do­raz a nemá prob­lém zvlád­nuť päť kôl po­čas ve­čera. Je­diná jej ne­vý­hoda je, že mi od­píše len vtedy, keď to ona uzná za vhodné. Raz som s ňou strá­vil ví­kend v ho­teli Vil­lage re­sort Ha­nu­liak. Úp­rimne, dva­krát sa mi do­mov nech­celo. Toľko sexu som ne­za­žil ani za čias mo­jej stred­nej a vy­so­kej školy do­kopy.

Nechce sa mi viac opi­so­vať tieto dve úžasné ženy. Ne­zá­leží na tom, aké máš meno, koľko máš ro­kov a či ti do­vo­lenky platí ta­tino. Treba mať len šťas­tie, na­ro­diť sa v týchto zna­me­niach a za­ru­ču­jem ti, že sa v po­steli roz­hodne nu­diť ne­bu­deš. Naj­pod­stat­nej­šie je, že nie si hanb­livá, na­hota ťa robí šťast­nou, lebo máš 52 kíl a mô­žeš si do­vo­liť tan­gá­čové plavky na kupko.

Väč­šina z vás aj tak klame, keď ka­moš­kám v Le­Bare tvr­díš, že sa doma ne­ro­bíš sama, že ni­kdy si ne­mala chuť skú­siť ženu a ten účet na Po­keci me­nom čer­tica69 nie je tvoj.

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre