Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Znovu sa ti pri­ho­vá­ram ja. Adam. Chcem sa ospra­vedl­niť, ak sa ti nie­kedy ne­pá­čil môj člá­nok alebo sa ťa dot­kol. Na­po­sledy som bol až prí­liš vul­gárny, no ob­čas sa to stáva. V ži­vote muža sú rôzne mo­menty, keď mám chuť na vul­gárne veci, špi­navé a bez­citné ve­čery. Dnes to je ale inak.

Chcem tento prí­beh ve­no­vať hlav­nej po­stave. Volá sa An­drea a je práv­nička, ktorá ma za­stu­po­vala v súd­nom spore s bý­va­lým za­mest­ná­va­te­ľom.

Blon­dína, ktorá chodí ne­us­tále v kos­týme, za slu­šáčku, s veľmi prí­jem­ným par­fu­mom a se­ba­ve­do­mím na mieste. O 3 roky star­šia odo mňa, ale vý­zo­rovo by si si to ne­všimla.

Mo­men­tálne som mal 4-mi­nú­tovú pauzu, lebo som za­mys­lený se­del na po­steli a pre­mýš­ľal, čo asi An­drea robí. Chýba mi ob­čas ten čas strá­vený s ňou.

View this post on Ins­ta­gram

#mon­day 😍❤️ @clas­sy­facts

A post sha­red by Li­fes­tyle Coup­les Ma­ga­zine (@we­alt­hyp­ro­file) on

Stalo sa to iba raz, u nej doma, keď som vtedy len na skok pri­šiel po pa­piere zo súdu, no zo­stal som tam do rána. Ot­vo­rila Moët na oslavu jej na­ro­de­nín. Bol som au­tom, ne­plá­no­val som piť, no od­miet­nuť som ne­do­ká­zal.

Ako ur­čite každá z vás po­zná, pri po­hári dob­rého al­ko­holu a skve­lej ná­lade sa do­kážu ro­zo­be­rať rôzne témy. Ne­bolo tomu inak ani v na­šom prí­pade. Cez jej zá­žitky na stred­nej škole až po mi­len­cov a na­job­ľú­be­nej­šej sex po­lohy. Skrátka, ak ťa na­ozaj nie­kto pri­ťa­huje a cí­tiš, že on teba tiež, tak zá­brany opadnú hneď pri pr­vom po­há­riku. Skoro som sa ne­sti­hol uve­do­miť a už mi se­dela na ko­le­nách, s ru­kami na mo­jej tvári a po­hľa­dom do očí. Ne­bol to bez­citný sex dvoch ľudí, ktorí sa ne­poz­najú. Náš prí­pad bol iný.

Ja som po­čú­val každé An­dre­ine slovo, či už v kan­ce­lá­rii alebo na stret­nutí pri káve. Bola tak in­te­li­gentná, slušná a chá­pavá. Ne­šlo mi v jej prí­pade o sex, skôr o to spoz­nať ju viac. Viac ju po­čuť roz­prá­vať a viac ju ro­zo­smie­vať. Po­ze­rať sa na jej is­kru v očiach, keď sa smeje na mo­jom hu­more, keď jej mô­žem po­držať dvere pri vstupe do auta a keď sa na mňa po­zerá s po­hľa­dom, pri kto­rom roz­umiem jej túž­bam.

View this post on Ins­ta­gram

😍😍 @gen­tle­man­se­lect

A post sha­red by Li­fes­tyle Coup­les Ma­ga­zine (@we­alt­hyp­ro­file) on

A tak mi tá úžasná žena sedí ko­nečne na ko­le­nách, po­zerá sa mi do očí a vi­dím, že ma chce, že ma štu­duje a skúša, čo mám rád. Žiadne veľké po­steľné hry, len mi sedí v lone, už pri­pra­vená a ja ta­kisto. Nech­cem jej dať ego­is­tický muž­ský sex. Sna­žím sa vi­dieť do jej hlavy a po­čú­vať, čo má rada ona.

Be­riem ju na ruky a po­ma­lým po­hy­bom otá­čam na chr­bát, po­kla­dám na gauč, na kto­rom sme pred­tým se­deli. Ob­le­če­nie je mi­ni­málne a obaja sme pri­pra­vený na krátku hru. Na­ozaj váš­ni­vým po­hy­bom sa spo­ločne do­stá­vame na hla­dinu or­gazmu. Ten or­gaz­mus sme mali spo­ločne, bol som ešte v nej, keď sa spra­vila, cí­til som všetko to chve­nie a pre­po­je­nie. Cí­til som, že sa mi od­dáva, že si váži tento ve­čer. Una­venú, no stále krásnu som ju v ob­jatí od­nie­sol do spálne, kde sme spo­ločne spali do rána.

View this post on Ins­ta­gram

Mor­ning🖤 @clas­sy­facts

A post sha­red by Li­fes­tyle Coup­les Ma­ga­zine (@we­alt­hyp­ro­file) on

Pro­sím sľúb mi, že si tento song pus­tíš te­raz hneď doma do slú­cha­diel a pre­cí­tiš to, čo som za­žil. Po­čú­vam ho často pred spa­ním a pre­mie­tam si ten ve­čer stále do­okola. Sľúb mi, že ak si s tou pred­sta­vou prišla až do konca a vi­díš te­raz nás dvoch le­žať vedľa seba v po­steli po váš­ni­vom sexe, tak si ma nie­kde náj­deš.

Dám celé svoje srdce žene, ktorá bude chá­pavá a mi­lu­júca, ktorá sa bez­hlavo a úp­rimne smeje a vy­zerá pri tom bož­sky. Chcem si vá­žiť ženu, ktorá bude pre mňa do­ko­nalá a spolu bu­deme za­ží­vať rôzne ma­lič­kosti ži­vota.

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre