Ja Vás na jed­nej strane chá­pem. Áno, za­ží­vate o niečo čas­tej­šie „frien­dzone“, ako my ženy. Av­šak ni­kto nemá ná­rok na ži­vot dru­hého člo­veka, na jeho zmýš­ľa­nie a roz­ho­do­va­nie. Ob­čas to tak cí­tim, že v tomto sme my, ženy, v ne­vý­hode. Ak au­to­ma­ticky nie­koho od­miet­neme, sme hlúpe a na­mys­lené. Ak sa s nie­kým boz­ká­vame na párty, sme jed­no­du­cho len štetky, ktoré ne­stoja o vážny vzťah. Ak sa opi­jeme a sprá­vame sa hlúpo, sme od­sú­de­nia­hodné by­tosti, s kto­rými sa ne­treba stre­tá­vať a už vô­bec ich ani rie­šiť.  Ak nás stret­nete na párty a sme opité, roz­mýš­ľate o tom, prečo sakra tak pekné dievča pije a je lacná. No to, že vy to ro­bíte pra­vi­delne je v po­riadku. Ne­daj­bože, že faj­číme. Fuj… pre­boha, to diev­ča­tám ne­sedí.

Vlastne… tento list je ve­no­vaný tak ako aj mu­žom, tak aj nám, že­nám. Kaž­dému.

„Ale veď však možno… nie­kedy… by aj bola dobrá. Veď.. veď vieš…ne­ho­vo­rím, že ju chcem, ale keď sa člo­vek nudí…“ -ho­vo­ria dvaja ka­ma­ráti, ktorí hľa­dajú ženu na celý ži­vot, na­dá­vajú na všetky žen­ské v ich ži­vote a hneď po­tom sa vy­berú na párty, kde idú za ne­zná­mymi krás­kami, s kto­rými si sprí­jem­nia noc.

Áno, sme mladí, hlúpi, ro­bíme veci, ktoré ne­skôr ľu­tu­jeme. No pro­sím, za­cho­vajme re­špekt voči tomu dru­hému. K žene, k mu­žovi. Ne­robme zo seba ag­re­so­rov, ne­do­bytné hlu­pane a ne­berme tohto dru­hého ako ne­jakú vec.

zdroj: unsp­lash.com

Chá­pem vás, muž­ské po­hla­vie, pre­tože to nie­kedy s nami ne­máte vô­bec ľahké. Ale tak isto chápte aj vy nás!

Drahí muži, pred­tým, ako nás od­sú­dite, skúste aj vy po­roz­mýš­ľať, či je to ak­cep­to­va­teľné, ak sa každý ví­kend ocit­nete na párty, kde ne­máte prob­lém so žen­ským po­hla­vím, kde ne­us­tále pi­jete ale hľa­dáte dievča, ktoré bude ne­us­tále bys­tré, krásne, milé, slušné.

Vô­bec nie som zás­tan­com diev­čat, ktoré sa opí­jajú. O tomto tento člá­nok nie je. Týmto člán­kom chcem len vy­jad­riť, že tiež nie sme do­ko­nalé, ob­čas po­tre­bu­jeme uro­biť hlú­posti, len tak. Nie­kedy sa po­tre­bu­jeme za­hrá­vať s oh­ňom alebo jed­no­du­cho pad­núť na dno. Po­tre­bu­jeme sa na­učiť, po­tre­bu­jeme za­žiť.

Tiež sa vieme cho­vať hlúpo, ale nie sme zlé. Mi­lu­jeme letné ve­čery, kde sa len tak pre­chá­dzame, mi­lu­jeme po­koj, ti­cho, prí­rodu a na­šich najb­liž­ších. Mi­lu­jeme mi­lo­vať a zbož­ňu­jeme byť za­ľú­bené. Nech­ceme ub­li­žo­vať a už vô­bec nech­ceme ra­niť vaše city. Ur­čite nie úmy­selne. Verte nám, že nie sme zlé a pro­sím, sprá­vajte sa tak k nám. Ani my nie sme do­ko­nalé, ob­čas riadne od­cu­dzu­jeme, sna­žíme sa cho­vať do­spelo, ale nie vždy nám to ide. Áno, aj my sa k vám ob­čas sprá­vame hrubo, na­mys­lene a sme na­ozaj od­porné. No pro­sím, ta­kisto ako ani my, ani vy ne­za­bú­dajte na to, že sme by­tosti, ktoré si za­slú­žia po­cho­pe­nie, ktoré nie sú len na spes­tre­nie chvíľky a zba­ve­nie sa.

Buďme k sebe ohľa­du­plní a tento svet bude krajší.

Komentáre