Môj drahý veľký brat,

na­ro­dil si sa nie­koľko ro­kov predo mnou a vy­cho­vali nás rov­nakí ro­di­čia. Žili sme v rov­na­kom dome a cho­dili sme na rov­nakú zá­kladnú aj strednú školu. Stále sme mali rov­na­kých pro­fe­so­rov a rov­naké ho­diny. Jedli sme rov­naké jedlo a v det­stve sme sa hrali s rov­na­kými deťmi.

No ako sme rástli, za­čalo na­stá­vať ob­do­bie plné ne­vy­spo­ria­da­ných há­dok, ne­do­ro­zu­mení a to sme si spô­so­bo­vali najmä fy­zic­kou bo­les­ťou. ( 😀 )

gq5pecp8phe-annie-spratt

usnsp­lash.com

Chcem ti po­ve­dať, že ľu­tu­jem tie časy, kedy nám prišlo trápne, že máme ne­ja­kého sú­ro­denca. Keď sme sa po vstupe do školy obaja vy­brali svo­jou ces­tou a cez deň sa na seba už ani ne­poz­reli.

Chcem ti po­ve­dať, ako by som sa chcela vrá­tiť do tej doby, keď sme cho­dili spolu von a až tak sa stre­tá­vali s na­šimi ka­ma­rátmi. Do doby, kedy si ma na­učil bi­cyk­lo­vať sa a ako si ma so se­bou každý deň po škole brá­val hrať fut­bal s tvo­jimi ka­ma­rátmi.

Chcem ti po­ve­dať, že sme sa mohli vzá­jomne brá­niť, keď boli na nás ro­di­čia na­hne­vaní kvôli zlým znám­kam. Na­miesto toho, aby som bola ne­us­tále ško­do­ra­dostná a stále sa k ním pri­pá­jala.

Chcem ti po­ve­dať, aká som na teba strašne hrdá. Mám ob­rov­skú ra­dosť, že sa ti tak darí, a pra­jem si, aby som tu do­ká­zala byť stále pre teba. Bolí ma, že sme si ne­boli vždy takí blízki, a aj tak si mi stále po­má­hal. Či už nájsť správnu cestu, po­sta­viť sa, ak ma niečo to­tálne zra­zilo na zem alebo po­dal barle, keď som ne­ve­dela cho­diť.

pexels-photo-104516

pe­xels.com

Chcem ti po­ve­dať, že aj cez naše roz­diely máme rov­nakú krv, ktorá prúdi v na­šich ži­lách a že sme stále sú­ro­denci bez ohľadu na to, čo sa deje a vždy by sme tu mali byť pre seba.

Chcem ti po­ve­dať, ako veľmi by som s te­bou chcela ešte stále ces­to­vať. Chcem ti po­ve­dať, že bu­dem vždy tvoja ses­tra, teta tvo­jich detí. Chcem ti po­ve­dať, že si že­lám, aby sme boli su­se­dia, ak bu­deme mať vlastné ro­diny a aby boli naše deti ka­ma­rátmi a spo­lu­žiakmi.

Vždy som ob­di­vo­vala tvoju poc­ti­vosť a úp­rim­nosť. Aj keď pô­so­bíš veľmi drsne, pre mňa bu­deš stále mo­jím “ne­vin­ným” veľ­kým bra­tom, ktorý stále ovplyv­ňo­val každé moje roz­hod­nu­tie, aj keď si o tom prav­de­po­dobne ne­ve­del.

Som tak hrdá, keď tvr­dím, že si môj brat. Mám divný po­cit hr­dosti, keď sa ma ľu­dia pý­tajú, či som tvoja ses­tra. Som osoba, ktorá vi­dela ako sa me­níš na in­te­li­gent­ného, už do­spe­lého muža. Pre mňa bu­deš stále pro­fe­si­oná­lom, vďaka kto­rému viem, že všetko v mo­jom ži­vote je možné.

Si veľmi zvláštne zá­bavný. Nie­kedy mi to dosť dlho trvá, ak chcem po­cho­piť tvoje vtipy, pre­tože sú vtipné a chytré. Aj keď ma nimi nie­kedy chceš len ura­ziť. Stále si kla­diem rov­nakú otázku, “Ako to do­ká­zal vy­mys­lieť?” Ak o tebe nie­kto vraví, že si ti­chý chla­pec, sme­jem sa. Sme­jem sa, pre­tože viem, že ak si s ľuďmi, kto­rých máš rád, tak si ve­selý a ko­mu­ni­ka­tívny.

high-school

thought­ca­ta­log.com

Si môj hr­dina. Raz sa ma nie­kto opý­tal, prečo o tebe rozp­ra­vám tak, akoby si bol nie­kto, kto do­káže cho­diť po vode. Je to preto, že v mo­jej mysli fakt do­ká­žeš. Ob­čas zvyk­nem roz­mýš­ľať o tom, či sme typ sú­ro­den­cov, ktorí sa raz pre­stanú roz­prá­vať. Ale vždy je tu časť dňa, aj keď len pár mi­nút, kedy si po­vieme niečo, čo nás ro­zo­smeje a to je pre mňa tou mo­jou na­job­ľú­be­nej­šou čas­ťou dňa.

Mám ťa fakt rada. Je to pravda. Nie­kto si môže po­ve­dať, že je to jasné, pre­tože si proste môj brat. Ale ja viem, že si ta­kisto môj vzor, nie­kto, od koho sa učím a chcem sa na neho po­do­bať. Si môj ka­ma­rát, na kto­rého ná­zore mi vždy zá­leží naj­viac.

Môj ži­vot by ni­kdy ne­vy­ze­ral takto, ak by ne­bolo teba. Vždy ma desí myš­lienka, aká by som bola, ak by som ťa ne­mala. Takže ďa­ku­jem za tvoje eko­no­mické rady, za po­čú­va­nie mo­jich prob­lé­mov, aj keď mi často ne­od­po­ve­dáš a za to, že si proste môj veľký brat. Bola by som bez teba tak stra­tená.

S lás­kou

tvoja malá ses­tra Bianka

Komentáre