Vieš, na­padlo mi, že už som Ti dávno ne­pí­sal. Kde sú tie časy keď sme sa ne­ve­deli pre­stať roz­prá­vať a smiať. Kde sú tie chvíle, keď som Ťa dr­žal za ruku a nič viac nám ku šťas­tiu ne­chý­balo. Kto sme a čo vlastne zna­me­náme te­raz my dvaja?

Nie, ne­odi­šiel som len tak bez roz­lúčky. Za­viezla si ma na sta­nicu a dala pusu na čelo so slo­vami len sa mi vráť. Ne­ve­dela si však, aké zbo­hom to možno pre nás je. Se­dím te­raz od teba vzdia­lený ti­sícky ki­lo­met­rov a mám pred se­bou tvoju tvár. Tak dávno som už do nej ne­hľa­del. Tak dávno som ju už ne­vi­del smiať sa. Pred­stavy o Tebe sa mi za po­sledné me­siace zlie­vajú. Ob­čas mám po­cit, že to všetko krásne bol iba sen. A pusa? Tú som od Teba ne­dos­tal skoro celú več­nosť.

eli­te­daily.com

Keď som šiel, ne­ve­del som čo bude s nami a na koľko Ti od­ídem, no kaž­dým dňom mi je bez Teba ťaž­šie a ťaž­šie. V noci sa pre­bú­dzam na to, ako stís­kam van­kúš a hľa­dám teplo tvojho tela. Os­tala mi len prázdna cu­dzia po­steľ a spo­mienky na nás. Viem, ne­vy­há­ňala si ma, ale mu­sel som od­ísť. Od­znova sa učím žiť a hlavne bez Teba. Po­čkáš ma kým sa Ti vrá­tim? Mô­žem to od Teba vô­bec oča­ká­vať? Tak dlho som ti už ne­pre­šiel ru­kou vo vla­soch a ne­po­ve­dal ako nád­herne vo­niaš. Čo ak sa me­dzi tým roz­hod­neš pre nie­koho iného? Čo ak veľmi dobre vieš, že Ti ne­mô­žem po­núk­nuť len seba a lásku ktorú k Tebe stále cí­tim.

Ob­čas mi na­pí­šeš ako na mňa mys­líš a že ma chceš na­s­päť doma. Uve­do­mu­jem si, že ak by tu ne­boli žiadne pre­kážky na­sad­nem na prvý let a v se­kunde som pri Tebe. Vtedy ma to bolí naj­viac, lebo ne­viem čo Ti mám na to všetko po­ve­dať. Na­pí­sať ĽÚ­BIM ŤA a ne­chať to ďa­lej ísť? Ako vra­vím, deň za dňom je to pre mňa hor­šie. Keby si len ve­dela, ako to bo­lelo prvé dni. Nie, láska v nás ne­skon­čila, ale to, že sme sa od seba od­trhli, bolo naj­hor­šie. Každý ve­čer som si k Tebe lí­hal a dá­val Ti pusu na dobrú noc a od od­chodu som mo­hol len pre­mýš­ľať o tom, čo asi ro­bíš. Lep­šie je v ta­kých mo­men­toch rad­šej ani ne­mys­lieť. Kiež by si tu bola a mo­hol som Ti po­ve­dať, čo všetko pre mňa na­ozaj zna­me­náš. Mô­žem Ťa sku­točne na­ďa­lej mi­lo­vať a nič od toho ne­ča­kať? Ne­viem, na toto ne­mám od­po­veď.

eli­te­daily.com

Včera som si spo­me­nul na to, ako som Ťa cho­die­val ča­ká­vať každý deň do ro­boty. Za­kaž­dým, keď si vy­stú­pila z vý­ťahu, si sa na mňa usmiala a po­boz­kala ma. Vtedy som na niečo ta­kéto ani len ne­po­mys­lel. Vtedy si mi pat­rila celá, bola si mo­jou že­nou a ja tvo­jou opo­rou. Vieš, od­kedy som od­išiel, roz­mýš­ľam nad mož­nos­ťou, či by ne­bolo naj­jed­no­duch­šie na­dobro to ukon­čiť. Ale ako mô­žem ve­dieť že ta naj­jed­no­duch­šia cesta je aj tá naj­správ­nej­šia? Čo ak ma tam nie­kde ča­káš? Možno Ti na­ozaj bude sta­čiť len moja láska a nič viac..

Kiežby sme ve­deli na čom sme a čo od toho dru­hého mô­žeme oča­ká­vať. Kým sa stret­neme, pra­jem Ti všetko krásne. Vieš, mi­lu­jem Ťa, ako keď sme pre­ží­vali naše prvé chvíle, ale uve­do­mu­jem si, že od Teba ne­mô­žem nič vy­ža­do­vať. Predsa len ja som bol ten, čo od­išiel…

Komentáre