Zlo­me­nému srdcu sa ob­čas vy­hnúť nedá. Ale sú prí­pady, v kto­rých je na­ne­šťas­tie zlo­mené ne­prá­vom a ab­so­lútne zby­točne. Je­den z tých prí­pa­dov je aj ten, keď je zlo­mené kvôli pre­hna­nej láske. Je taká láska vô­bec možná?

Možno pat­ríš k diev­ča­tám, ktoré často po­čú­vajú, že mi­lujú až prí­liš. Od mu­žov, od ro­diny, od pria­te­ľov. Že si proste vždy tá, ktorá toho dru­hého mi­luje viac. A možno si to už práve kvôli tomu s lás­kou dávno vzdala, ale to je chyba. Po­kiaľ si stra­tená vo vlast­ných po­ci­toch a nie­kde vo vnútri vieš, že lásky ni­kdy nie je dosť, tento list je ve­no­vaný práve tebe.

unsp­lash.com

Drahé dievča,

Prav­de­po­dobne si mys­líš, že s te­bou niečo nie je v po­riadku. Prav­de­po­dobne si mys­líš, že je niečo zlé na tom, že sa ob­čas za­mi­lu­ješ až prí­liš, že sa pri­veľmi na­mo­táš. Bolo to tak, však? Nie­koho si mi­lo­vala a po­ve­dal ti, že ho tvoja láska dusí, že nie je nor­málna. Po­ve­dal ti, že toto nechce.  A tebe to uviazlo v hlave.

Ako môže nie­kto nech­cieť lásku? Ako môžu exis­to­vať tam vonku ľu­dia, ktorí nie­koho po­tres­tajú za jednu z naj­pri­ro­dze­nej­ších vecí, ktorú môže člo­vek po­núk­nuť, ako je láska, sta­rost­li­vosť alebo nák­lon­nosť? Keď sa to stalo pr­vý­krát, zlo­milo ti to srdce, pre­tože si ne­chá­pala, ako môže nie­kto nech­cieť byť mi­lo­vaný. Keď sa to stalo znova, znova a znova, zlo­milo ti to srdce, pre­tože si si mys­lela, že to ne­bola láska, čo nech­celi. Mys­lela si si, že si to bola ty. Za­čala si si mys­lieť, že nechcú práve tvoju lásku. Že je na nej niečo zlé a preto ju od­mie­tajú.

To však nie je vô­bec pravda. Ako dievča, ktoré mi­luje až prí­liš, sa už bo­jíš faktu, že ľu­dia majú mi­lo­vať a byť mi­lo­vaní ag­re­sívne, ne­kom­pro­misne a silno. Mu­sia ve­dieť, že si lásku za­slú­žia. Mu­sia byť mi­lo­vaní tak veľmi, ako sa dá. A ako dievča, ktoré mi­luje až prí­liš po­znáš spô­sob, ako toľko lásky dať. Ni­kdy jej ne­bu­deš mať málo. Stále do­okola si mu­sela po­čú­vať, že je možné nie­koho mi­lo­vať až prí­liš ale prav­dou je, že v sku­toč­nosti mi­lu­ješ tak aku­rát.

unsp­lash.com

Pre­tože ty mi­lu­ješ aj to, čo iní ig­no­rujú. Mi­lu­ješ aj tie naj­hor­šie časti kaž­dej osoby, na­priek tomu, že sa tieto časti po­kú­sili po­u­žiť proti tebe. A práve to je na tebe úžasné. Ľu­dia sú v dneš­nej dobe s lás­kou až prí­liš se­beckí, jed­najú s ňou, ako keby bola mena, ako keby bolo to­xické do­vo­liť sa­mému sebe za­mi­lo­vať sa rýchlo a bez­hlavo. Dr­žia svoju lásku len pre seba, ako keby ju mohli vy­me­niť za niečo lep­šie.

Ale ty to vieš naj­lep­šie. Vieš, že láska je dar, o ktorý sa treba po­de­liť, lebo presne to sa robí aj s os­tat­nými vzác­nymi ve­cami, ako je na­prí­klad čas. Takže s tým ni­kdy ne­pres­taň. Ni­kdy ne­pres­taň mi­lo­vať až prí­liš, sta­rať sa až prí­liš a skú­šať až prí­liš, pre­tože presne to svet te­raz po­tre­buje – lásku.

Ne­boj sa, s te­bou je všetko v po­riadku. To len ľu­dia ob­čas za­bú­dajú, na čom sku­točne zá­leží.

S lás­kou,

Tvoj pria­teľ

Ne­bojte sa svo­jich po­ci­tov. Ne­bojte sa mi­lo­vať pri­veľmi a hlavne sa ne­bojte, že kvôli tomu stra­títe toho pra­vého/tú pravú. Pre­tože po­kiaľ stret­nete osobu, s kto­rou máte byť a ktorá vám je sú­dená, ne­bude sa báť va­šej lásky, bude si ju vá­žiť.

Komentáre