Na­učil ma se­ba­o­vlá­da­niu. Te­raz mi môže na nose se­dieť aj mu­cha a ab­so­lútne ma to ne­roz­há­dže. Pred­tým som mala prob­lém ne­ho­diť do neho špi­navý ta­nier, ktorý vždy ne­chá­val na stole. Alebo ne­za­škr­tiť ho jeho po­nož­kami, ktoré za­ho­dil ku gauču. Mo­men­tálne sa do­konca do­ká­žem kon­tro­lo­vať až tak, že keby som vi­dela ako sa topí, tak sa ur­čite ovlád­nem a bu­dem sa v len ti­chosti po­ze­rať. Ha, ha. Ale nie, os­tali sme ka­ma­ráti.

Uká­zal mi, že ig­no­ran­cia je skvelý spô­sob, ako sa vy­hnúť po­vin­nos­tiam. On stále od­ig­no­ro­val väč­šinu mo­jich pro­sieb, a tak ja te­raz ig­no­ru­jem tie jeho. Na­prí­klad už vyše roka odo mňa chce, aby som mu dala prí­stupy k nášmu spo­loč­nému účtu. No ja na to akosi stále za­bú­dam.

zdroj: eli­te­daily.com stocksy.com

Čo ma na­učil? Že vy­na­lie­za­vosť nemá hra­níc. A to som po­cho­pila hneď po­tom, ako som ho vi­dela boz­ká­vať sa so svo­jou údaj­nou ses­ter­ni­cou. Sa­moz­rejme, že to ses­ter­nica ne­bola. No ich spo­ločné prí­hody z det­stva, kto­rými ma asi pol roka kŕ­mil, boli fakt bez je­di­nej chyby.

Môj ex ma na­učil toho veľa. Najmä par­ko­vať. Pred­tým som tr­hala spätné zrkadlá, te­raz ich len sem tam šuch­nem. Uká­zal mi aj to, ako sa po­hý­nať v kopci. No a po­tom ako mám v byte na­sta­viť klímu, aby som ne­za­mrzla, po­s­kla­dať skrinky v kú­peľni a tiež ako sa varí tá naj­lep­šia ces­načka. No a keby som ne­bola taká hlúpa, mo­hol ma učiť množ­stvo vecí aj dnes.

Mňa môj bý­valý na­učil, že si mám brať pe­ňa­ženku vždy so se­bou. Mizla mi z nej to­tiž ho­to­vosť.

zdroj: eli­te­daily.com unsp­lash.com

Mas­tur­bo­vať. Čo k tomu viac do­dať?!

Uká­zal mi, že aj z veľ­kej lásky môže vznik­núť veľká ne­ná­visť. Kým som ho ne­spoz­nala, tak som si vždy mys­lela, že me­dzi tý­mito dvomi citmi je ob­rov­ská prie­pasť, no dnes už viem, že je me­dzi nimi len ma­ličký krô­čik.

Na­učil ma vy­hý­bať sa de­bi­lom. A nieže by on me­dzi nich pat­ril. Len ja som si vždy do ži­vota púš­ťala ľudí, ktorí ma to­tálne vy­ci­cia­vali a ni­čili. On mi však uká­zal, ako si mám správne vy­be­rať. Škoda, že to ne­pla­tilo aj pri ňom…

Mňa na­učil, že veta „Je to len ka­moška!“ ne­veští nič dobré. A to asi ne­treba ďa­lej ro­zo­be­rať.

Komentáre