Ma­keup, vlasy či po­vaha? Čo je kľú­čom k muž­skému srdcu? Opý­tala som sa 13 mu­žov rôz­nej ve­ko­vej ka­te­gó­rie a tu sú ich od­po­vede.

„Prv­ního, čeho si všimnu je úsměv. Úsměv mi poví všechno. A ur­čite si mě získa i svým smys­lem pro hu­mor. Mo­zek = sexy.“ –Mar­tin, 26

Jed­no­značne in­te­li­gen­ciou“. –Lu­káš,25

„No, ak je žena milá, slušná a hlavne sa správa žen­sky.“  – Jú­lius, 23

„Tak vieš, moje srdce sa zís­kať za deň nedá, to sa musí tak ako keby bu­do­vať. Zau­jať ma môže veľa ve­cami, tak zo za­čiatku to je vý­zor asi, ni­kto sa ne­obz­rie za ška­re­dou že­nou…Keď má tie správne miery, vzhľad, tak po­tom ju skú­maš ďa­lej (po­vahu, spo­ločné zá­ujmy…), po­tom prídu pekné chvíle, pekný čas strá­vený spolu a zis­tíš, že to už nie je len ka­moška. Po­tom príde prvý sex, a keď je v po­steli dobrá tak skú­siš vzťah. Ak nie, hľa­dáš ďa­lej. A vý­zor, tak v pr­vom rade oči a vlasy, u mňa sú top ku­če­ravé, a po­tom za­dok, keďže ja som za­dkový typ :D.“  –  Vi­liam, 22

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

„Žena ma zaujme, ak si je se­bou istá (ale nie na­mys­lená), ne­zá­vislá od iných ľudí, má zmy­sel pre hu­mor, je in­te­li­gentná a cie­ľa­ve­domá.“ – Lu­káš 19

„Aj keď si mnohé ženy mys­lia, že hlavne zá­leží na zo­vňajšku, dô­le­ži­tej­šie je ako sa žena správa a ako na mňa za­pô­sobí, nie vý­zo­rom ale po­va­hou. Tým nech­cem po­ve­dať, že sa o seba ne­musí sta­rať, to nie ale zá­leží mi aj na iných ve­ciach. Ce­ním si úp­rim­nosť, cie­ľa­ve­do­mosť, a musí tam byť tá správna is­kra. Vieš čo mys­lím? Len tak môže ten vzťah fun­go­vať.“  – Ma­túš,23

„Hlavne čo sa týka tváre, na tele mi stačí to, že je chudá a trošku cvičí. A na tvári hlavne pekný úsmev, pehy, pekné očká a keď mám byť špe­ci­fický, tak čer­vené vlasy. Nech je pri­me­rane vtipná a nech nie je sprostá a má vlastný ná­zor.“  – Ma­rek,24

zdroj: fre­e­pik.com fre­e­pik.com

„Zá­leží od muža. Žiada žena si muža ne­získa, kým to muž sám nechce a opačne.“ – Mi­chal,24

„Fú tak, čo ja viem. Pek­ným úsme­vom, tým, že je vý­rečná, pekná, múdra a nie je se­kera 😀 .“ –Ma­túš,18

Pekné oči a úsmev. Ďa­lej aby mala ušká sú­merne, nie jedno hore a jedno dole. Pl­no­štíhla, múdra, vtipná, musí ve­dieť va­riť, a nech mám na­chys­tané pivko k ve­čeri. Ne­smie mať väčší nos ako ja, a ani by ne­mala viac piť. No a kladný vzťah k zvie­ra­tám, hlavne k môjmu tr­ha­čovi.“ – To­máš,23

Keď je žena cie­ľa­ve­domá, sa­mos­tatná, ne­zá­vislá, má svoje ko­níčky a chce aj niečo v ži­vote do­siah­nuť.“–Da­niel,33

„Fúha, ťažká otázka. Je tam via­cero fak­to­rov. Tak naj­dô­le­ži­tej­šie je, aby mi se­dela jej po­vaha, aby sme si roz­umeli a sa­moz­rejme musí aj pekne vy­ze­rať.“ – Ti­mo­tej,21

Tak žienky, na­hoďte úsmev a chlap je váš 😉

Komentáre