Vraj je muž­ská my­seľ zvrá­tená. No pop­ravde tá žen­ská nie je na tom o nič lep­šie. V hlave nám každú chvíľu hý­ria myš­lienky, s kto­rými sa rad­šej s ni­kým ne­de­líme. A tak len ďa­lej po­ti­chu fan­ta­zí­ru­jeme a uží­vame si pred­stavy, ktoré sa zrejme ni­kdy ne­spl­nia. Žena si to­tiž rad­šej po­čká, nech chlap sám príde na to, čo ona vlastne chce. A to sa vo väč­šine prí­pa­dov ni­kdy ne­stane…

Opý­tala som sa však svo­jich ka­mo­šiek, čo im behá hla­vou, keď vi­dia prí­ťaž­li­vého muža. No a toto mi po­ve­dali.

zdroj: pin­te­rest.com

Keď za­zriem chlapa, pri kto­rom sa mi pod­la­mujú ko­lená, tak mi vždy na­pa­dajú také fil­mové pred­stavy. Vi­dím sa v ku­chyni ako pri­pra­vu­jem obed. Krá­jam ze­miaky, čis­tím mrkvu a v tom ma zo­zadu môj sexy ne­známy ob­jíme. Za­čneme sa boz­ká­vať, po­sadí ma na linku… A viac o tom nech­cem ho­vo­riť 😀

Pri po­hľade na prí­ťaž­li­vého chlapa mám pred očami každú ženu, kto­rej by som mu­sela vy­tr­hať vlasy kvôli tomu, že sa na neho po­zrela. S fe­šákmi sú len prob­lémy.

Och, sexy muž. Keď ta­kého vi­dím, tak si ho dobre ob­zriem. Od hlavy až po päty. Nič mi ne­unikne. Podľa mňa mi z úst tečú aj slinky, ale sna­žím sa ovlá­dať. Tvá­rim sa, že ma vô­bec ne­zau­jíma. No pri­tom sa už vi­dím ako ho ťa­hám za ruku do svo­jej spálne.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

zdroj: pin­te­rest.com

Vždy, keď stret­nem nie­koho ta­kého, kto mi do­káže po­bláz­niť hlavu, tak si ho pred­sta­vu­jem ako do­mi­nant­ného muža, ktorý presne vie, čo chce. A preto ma chytí, hodí do po­stele a ne­pýta sa na to, čo chcem ja. A za­tiaľ čo som v po­steli pop­race celý byt 😀 Žar­tu­jem, taký chlap by pri mne ne­mal kedy upra­to­vať.

Presne viem na koho mám mys­lieť, keď sa po­vie sexy chlap. Škoda, že on si zrejme ne­uve­do­muje to, aký je fajný a chýba mu se­ba­ve­do­mie. Ale keby chcel, tak by som ho bez vá­ha­nia niečo na­učila.

Sexy chlap? Tak to už vi­dím seba s fľaš­kou čer­ve­ného vína a roz­ma­za­nou špi­rá­lou. Nie, nie, ďa­ku­jem.

Komentáre