Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Vraví sa, koľko ľudí, toľko chutí. Pri­znajme si, že je tomu tak aj v po­steli. Kaž­dému vy­ho­vuje niečo iné, a preto je náš svet taký okúz­ľu­júci. Spý­tala som sa 10 mu­žov, čo naj­viac mi­lujú v po­steli. Kto­rého by ste si vy­brali, dámy?

Ja­kub (20)

„To zá­leží na okol­nos­tiach. Mám rád, keď si ženu mô­žem zo­brať zo­zadu a na­tvrdo. Mi­lu­jem tiež, keď je žena na mne a ja mô­žem po­zo­ro­vať jej po­hyby. Je to pre mňa skvelý vý­hľad na telo a pri tom sa hrať s jej pr­siami.“

Stano (29)

„Mám rád, keď je to vzá­jomné. Keď sa v po­koj­nej žene pre­be­rie zviera a dá mi na­javo, že má na mňa chuť. Mi­lu­jem in­ten­zívnu pre­do­hru, pri kto­rej sa spo­ločne hráme s po­hlav­nými or­gánmi, pri­čom ne­máme žiadne zá­brany. Rád za­čí­nam mi­si­onár­skou po­lo­hou a ná­sledne po­lohy strie­dam. Sna­žím sa to ro­biť tak, aby sme vy­vr­cho­le­nie do­siahli na­vzá­jom.“

zdroj: unsp­lash.com

Pe­ter (31)

„Moja naj­väč­šia sla­bosť sú žen­ské nohy. V mo­mente, ako vi­dím úžasné členky, pop­rí­pade te­to­va­nie na nohe alebo na­la­ko­vané nechty, som v kon­coch. Naj­viac mi­lu­jem, keď ma tými krás­nymi no­hami urobí do­konca.“

Mi­chal (33)

„Mo­jou pri­ori­tou a zá­ro­veň naj­väč­šou túž­bou je pri kaž­dom sexe uspo­ko­jiť ženu. Uží­vam si, keď mô­žem ženu roz­pá­liť orál­nym se­xom a ru­kou. Keď už vi­dím, že je do­sta­točne pri­pra­vená, druhá vec, ktorú si uží­vam a sna­žím sa do­siah­nuť je mokrý or­gaz­mus. Môj or­gaz­mus be­riem ako dru­ho­radý.“

An­drej (25)

„Mám rad sex, v kto­rom je kre­a­ti­vita, vší­ma­vosť dru­hého par­tnera a expe­ri­men­to­va­nie. Ne­mám ob­ľú­benú po­lohu ani spô­sob sexu. Ide o ce­lok. Mi­lu­jem tem­pe­ra­mentné ženy, ale zá­ro­veň ma ne­chá byť do­mi­nant­ného. Mala by čí­tať si­tu­áciu.“

Lu­káš (27)

„Jed­no­značne mi­lu­jem orálny sex. Ale nie taký, že s ním žena šklbe ako s kľuč­kou od kú­peľne. Pekne po­maly.“

zdroj: pe­xels.com

Mar­tin (28)

„To je rôzne a hlavne zá­leží podľa ná­lady. Úplne naj­viac mám rád, keď si ženu pri­pú­tam s ru­kami nad hla­vou, pop­rí­pade jej za­via­žem oči šat­kou, aby si užila každý je­den do­tyk. Boz­ká­vam jej telo a po­tom si ju oto­čím, aby na mňa vy­str­čila za­do­ček a dráž­dim ju špič­kou pe­nisu. Do­vtedy, kým ne­bude sama pro­siť o to, aby som ho do nej vsu­nul. Nie­kedy to mám rád tvr­d­šie ino­kedy nežne.“

Ma­rián (33)

„Análny sex. Ani ne­viem, čo k tomu viac do­dať. Je to pre mňa top.“

To­máš (26)

„Ur­čite orálny sex. Keď žena ne­pre­chá­dza ja­zy­kom iba po pe­nise, ale ve­nuje sa aj vaj­ciam. A úplne naj­viac ma do­stane, keď ja­zy­kom prejde na môj anál.“

Ja­ro­slav (27)

„Mám rád, keď sa žena pri­praví na sex. Mys­lím, keď si dá zá­le­žať na ob­le­čení. Do varu ma vždy do­stanú pod­väzky, kor­zety alebo lo­dičky.“

Komentáre