Ako po­pí­sala Su­san Cai­nová vo svo­jom best­sel­leri Úspešný in­tro­vert, za akýsi „ideál doby“ je stále po­va­žo­vaný skôr ex­tro­vertný typ člo­veka. Čo­raz viac do pop­re­dia sa však do­stá­vajú aj in­tro­verti, o kto­rých sa ho­vorí stále viac. Takže, čo vlastne zna­mená byť in­tro­ver­tom? Niž­šie náj­dete 14 tvr­dení, s kto­rými sa buď mô­žete ako in­tro­vert sto­tož­niť, no zu­žit­ko­vať ich mô­žete aj ako ex­tro­vert – a to na lep­šie po­cho­pe­nie in­tro­ver­tov vo va­šom okolí.

michela-ravasio-life

na­pf­lix.com

#1: To, že sú in­tro­verti ti­chí ne­zna­mená to, že ne­majú čo po­ve­dať. Ich mĺk­vosť zna­mená len to, že majú radi ti­cho a sku­točne si ho uží­vajú.

#2: In­tro­verti ne­radi pra­cujú v tíme. Omnoho lep­šie sa im pra­cuje sa­mos­tatne, kedy do­sa­hujú aj oveľa lep­šie pra­covné vý­sledky.

#3: In­tro­ver­tom trvá dl­h­šie, kým nie­komu za­čnú dô­ve­ro­vať, no po­tom sú ich vzťahy pevné a tr­vácne.

#4: Z ve­decky za­tiaľ ne­vys­vet­le­ných dô­vo­dov tak­mer každý in­tro­vert mi­luje daž­divé dni.

#5: In­tro­verti ne­chápu, ako môžu nie­ktorí ľu­dia trá­viť celé dni spolu – a to aj v po­čia­toč­nom štá­diu za­mi­lo­va­nosti. Po­tre­bujú pries­tor pre seba a ti­ché, ni­kým a ni­čím ne­ru­šené chvíle.

#6: In­tro­verti dá­vajú veľký pries­tor in­tros­pek­cii. Za­tiaľ čo nie­ktorí ľu­dia sa svo­jim prob­lé­mom vy­hý­bajú, až kým sa pre nich ne­stanú to­xic­kými, in­tro­verti sa často po­ná­rajú do svo­jich myš­lie­nok a tým sa svoje ťaž­kosti sna­žia rie­šiť už v zá­rodku.

Alberto-Bogo-foster-care-800x400

stocksy.com

#7: Aj keď in­tro­verti nie­kedy vy­ze­rajú tak, že o svoje oko­lie ne­majú zá­u­jem, ľudí po­zorne sle­dujú a veľmi dobre im roz­umejú.

#8: Keďže in­tro­verti trá­via me­nej času v spo­loč­nosti, majú viac pries­toru na čí­ta­nie, uče­nie sa ja­zy­kov, či dob­ro­voľ­níc­tvo.

#9: Mnoho ľudí si myslí, že in­tro­verti celý deň ne­činne se­dia doma a ne­majú žiadne zá­ľuby. Prav­dou však je, že in­tro­verti sú veľmi kre­a­tívni a mnoho na­jús­peš­nej­ších pod­ni­ka­te­ľov, či na­job­ľú­be­nej­ších spi­so­va­te­ľov vzišlo práve z ich ra­dov.

#10: Je mnoho par­tner­ských dvo­jíc či pria­teľs­tiev, kde sa in­tro­verti a ex­tro­verti spá­jajú a do­pĺňajú. Je­den dru­hému ve­dia po­skyt­núť veci, ktoré u rov­na­kého osob­nost­ného typu ne­nájdu.

#11: In­tro­verti sú veľmi dob­rými po­slu­cháčmi. Ne­budú vám ská­kať do reči, po­zorne vás vy­po­čujú a ak to bude v ich si­lách, ur­čite vám radi po­ra­dia.

elite-daily-caleb-thal-feminist-800x400

eli­te­daily.com

#12: Pri kaž­dom in­tro­ver­tovi sa dá nájsť téma, ktorá ho zaujme a „roz­viaže mu ja­zyk“. Ak ju náj­dete, na­šli ste veľmi zau­jí­ma­vého par­tnera do dis­ku­sie.

#13: Tak, ako si ex­tro­verti „do­bí­jajú ba­terky“ v spo­loč­nosti, tak po­tre­bujú in­tro­verti k na­čer­pa­niu no­vej ener­gie ti­cho a sa­motu.

#14: Veľa ľudí si za­mieňa hanb­liv­cov a in­tro­ver­tov. Mnoho in­tro­ver­tov však pô­sobí v spo­loč­nosti veľmi se­ba­ve­domo a bez prob­lé­mov do­kážu vy­stu­po­vať aj pred väč­šou sku­pi­nou ľudí.

102

zdroj: ear­ning-mind.com

Komentáre