Cho­díš na svadby, ko­čí­ku­ješ deti star­ším ka­ma­rát­kam, cho­díš bežne von s pá­rikmi na po­hár vína, s inými sa zas te­šíš, že sa za­snú­bili. Pop­ri­tom ako ži­ješ s kaž­dým za­ľú­be­ným, že­na­tým či za­snú­be­ným, si ho­vo­ríš ako ty ni­kdy ur­čite ne­náj­deš lásku. Ja viem. Moc si sa zra­nila. Vždy to vy­pá­lilo tak krásne, nežne a ne­vinne. Ve­rila si v to, že je to ten pravý. Veď je predsa ten pravý, váži si ma, je milý, vtipný. Ja chá­pem. Všetci chceme a tú­žime po láske. Priam pre ňu dý­chame.

unsp­lash.com

My, nežné by­tosti tú­žime po nie­kom, kto nás bude mi­lo­vať. To je to, čo chceme. Čo po­tre­bu­jeme. Nie je to ľahké žiť s toľ­kými ľuďmi, ktorí pre­ží­vajú lásku. Viem, že si nie­kedy pred­sta­vu­ješ, aké by to bolo opäť skvelé s nie­kým. Stále si však ho­vo­ríš, že rad­šej bu­deš sama, ako s tým ne­správ­nym. Pro­sím, áno, drž sa toho. Ni­kdy ne­buď s nie­kým len pre to, že sa cí­tiš osa­melá, že chceš byť s nie­kým vo vzťahu či len skrátka vy­pĺňaš čas. Tu sa ne­ba­víme o sexe na jednú noc.

Byť vo vzťahu zna­mená na­ozaj žiť s da­ným člo­ve­kom, zdie­ľať isté veci, ľudí, mys­lieť na toho dru­hého, mi­lo­vať. Či už si po­vieš, že nie si na to pri­pra­vená alebo jed­no­du­cho ni­kto už ni­kdy ne­príde, je to hlú­posť. Ak to príde, bu­deš pri­pra­vená a nie­kto na­ozaj vstúpi do tvojho ži­vota. Bude to ne­nú­tené, cel­kom spon­tánne a krásne. Po­cho­píš to, keď to príde v správny čas. Keď ON príde v ten správny čas.

Pro­sím, ne­zat­ra­cuj chla­pov. Tiež nie sú do­ko­nalí, ako my, ženy. Každý je­den z nás má svoje chyby. To, že ti to pred­tým ne­vyšlo alebo ťa jed­no­du­cho len vy­užil, a ty máš zlo­mené srdce, ešte ne­zna­mená, že ti ho ni­kto ne­vy­lieči.

unsp­lash.com

Pro­sím, ne­stráň sa im. Ne­odo­žeň ho. Možno už je v tvo­jom ži­vote, ale ty ho ne­vní­maš. Ho­vo­ríš, že to do­padne ako aj mi­nule. Vždy mu po­vieš nie a nech už spraví ho­cičo, vždy ho vy­sme­ješ. Pro­sím, ne­rob to. Ak sa ti páči, ak vi­díš v ňom niečo viac, ak to chá­peš ale pri­tom sa bo­jíš, ne­boj sa. Možno je to on. Ten, kto­rému raz možno odo­vzdáš ži­vot. Bu­deš ho mi­lo­vať a ctiť.

Veľa z nás si vy­berá mu­žov len preto, lebo vraj už ni­koho iného ne­nájdu. Vraj sú moc staré, vraj nie sú do­sta­točne pekné a tak berú ho­ci­koho. Je to bl­bosť. Každá jedná z nás má ná­rok na dob­rého muža. Má ná­rok na muža, ktorý si ju bude ctiť a na­ozaj mi­lo­vať. Ne­mu­síš cho­diť s nie­kým, pre­tože už ni­koho iného ne­náj­deš, a tak sa uspo­ko­jíš aj s tým hor­ším. Ni­kdy nič ne­rob na­silu. Hlavne čo sa týka lásky. Láska je úp­rimná a mocná. Nie je fa­lošná. Ne­náj­deš ju u kaž­dého. Tú pravú nie.

Nie je jed­no­du­ché znovu nie­komu ve­riť, ot­vo­riť mu svoje srdce a mi­lo­vať. Je to niečo veľmi ťažké, no pri­tom krásne a pre­bú­dza ťa to k ži­votu. On na­ozaj príde. Ne­buď pro­sím smutná, drahá moja. Príde. Ne­viem či zaj­tra, či ho po­znáš alebo to ešte po­trvá. Viem, že te­raz máš seba. Si krásna žena, ktorá si za­slúži toho naj­lep­šieho muža. Ne­opúš­ťaj sa. Buď i sama so se­bou šťastná, do­kým on vy­plní to prázdne miesto. Preto buď tr­pez­livá.

On príde. Ver mi.

Komentáre