Nie­ktoré z vás ur­čite ve­dia, čo tým mys­lím. A ak nie, tak mi do­voľte vy­svet­liť vám to.

Nie každý sa ku tebe hodí. Je to fakt. A aj keď sa bu­deme ako­koľ­vek sna­žiť, nie­ktoré vzťahy proste ni­kdy fun­go­vať ne­budú. Si dievča, ktoré chce od ži­vota viac. Žena, ktorá sa zau­jíma o ro­dinu, pria­te­ľov a dia­nie vo svete. Ne­zá­leží ti len na sebe, a na tom ako vy­ze­ráš, ale aj na ľu­ďoch. Máš srdce, cí­tiš a po­čú­vaš. Vní­maš a si em­pa­tická. Sna­žíš sa re­špek­to­vať od­liš­nosti a to­le­ro­vať. Rada čí­taš a vzde­lá­vaš sa. Vieš sa aj za­bá­vať, no ak príde čas na vážne veci, ne­robí ti to naj­menší prob­lém. A aj keď sem-tam ro­bíš chyby, vieš čo v ži­vote chceš.

 No nie každý je ako ty.

Nie každý má rov­naké pri­ority.

Nie každý hľadá to, čo ty.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Mu­síš si to vší­mať. Každá máme svoj vnú­torný hlas, ktorý nám šepká, čo je správne a čo nie. A aj keď sa ho často sna­žíme uml­čať, na­ko­niec si uve­do­míme, že sme isté veci tu­šili už od za­čiatku. Nie všetci chlapi sú pre teba. Nie každý chce lásku. Nie každý do­káže byť verný. Nie každý ťa ocení. Za­me­raj sa na tých, ktorí majú rov­naké hod­noty. Na­ozaj to nie je ťažké pre­kuk­núť. Len si mu­síš vší­mať ako sa správa. K tebe aj k os­tat­ným. Ne­zat­vá­rať oči pred tým, čo vi­dieť nech­ceš. Ne­o­spra­vedl­ňo­vať veci, ktoré by si ne­mala. Jed­no­du­cho ne­ča­kaj od muža, kto­rému sa iba „pá­čiš“ niečo viac. Pre vzťah sú dô­le­ži­tej­šie veci ako vý­zor. Ty nie si nie­koho tro­fej. Nie si jeho ďalší zá­rez. Ne­ča­kaj od muža, ktorý sa o teba by­tostne ne­zau­jíma lás­ky­plný vzťah. Od plyt­kých ľudí ne­mô­žeš oča­ká­vať hl­boké zá­le­ži­tosti. A aj keď sa sna­žíš sama sebe na­ho­vo­riť, že predsa mu­sel cí­tiť to isté čo ty, ver, že ak ťa mal po­čas ce­lého vášho vzťahu tak­po­ve­diac na sa­láme, ur­čite sa ne­trápi ani po tom, čo si sa horko-ťažko roz­hodla od­ísť.

Toto si pri­po­mí­naj a ne­za­budni, že do bu­dúcna sa mu­síš za­me­rať na ľudí, ktorí vi­dia viac než len po­vrch.

Komentáre