Sex s ex. Pri­rov­nala by som ho k za­ká­za­nému ovo­ciu. Tiež chutí naj­lep­šie.

Je sladký, šťav­natý a zá­ro­veň presne taký, akým chceš, aby bol. Ne­máš od neho žiadne oča­ká­va­nia a predsa spĺňa všetky tvoje pred­stavy. Je bez prek­va­pení, no tiež bez skla­ma­nia.

Sex s ex. Sex s citmi, no zá­ro­veň bez ci­tov. Sex s ve­do­mím, že je za­ká­zaný a ke­dy­koľ­vek môže byť tým po­sled­ným. Vďaka tomu však umoc­ňuje emó­cie a zin­ten­zív­ňuje zá­ži­tok. Je tým, čo chce každý as­poň raz vy­skú­šať.

Roz­chody bý­vajú ťažké. Často sú spre­vá­dzané sl­zami, kri­kom a ne­ná­vis­ťou, ktorá v oka­mihu vy­s­trie­dala lásku. Tú, ktorá bola ešte pred pár dňami „večná“ a úp­rimná.

Však keď pr­votná zlosť a skla­ma­nie opadne, tak sa zrazu vrá­tia isté po­city. Nie tie, ktoré de­fi­nujú lásku, ale tie, ktoré opi­sujú túžbu. Za­čnú ťa zvá­dzať a vá­biť na niečo, čo nie je správne. Ale kto to po­ve­dal?!

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Kto po­ve­dal, že by si ne­mala? A že sa to ne­robí? Strach? Či mo­rálka?

Možno osta­neš zra­nená a možno sa v tebe pre­budí niečo, čo si sa tak dlho sna­žila za­ha­siť. Hlava možno bude kri­čať nie a srdce sa ne­bude chcieť roz­hod­núť. No tvoje telo bude jasne ve­dieť, čo mu chýba. No a preto sa ne­za­staví do­vtedy, kým to ne­dos­tane. Kým to znovu ne­za­žije. A ty dobre vieš, že sa ním ne­cháš zase pre­sved­čiť.

Lebo už len spo­mienky na jeho ruky, ktoré ve­deli, kde a ako sa ťa majú dot­knúť, ťa nú­tia zo­ša­lieť. A presne preto chceš znovu okú­siť to šia­len­stvo, ktoré ti na chvíľu za­hmlilo rozum. Preto chceš znovu pre­ží­vať tie krásne po­city, ktoré za­kaž­dým lom­co­vali ce­lým tvo­jím te­lom. Tá túžba po nie­čom, z čoho si nie­kedy má­vala zi­mom­riavky, ťa dnes vábi ta­kou si­lou, kto­rej ne­do­ká­žeš odo­lať. Kto­rej nech­ceš odo­lať.

A preto sa o to viac ne­bu­deš ani sna­žiť…

Komentáre