Aké sú tvoj oča­ká­va­nie vo vzťahu? A aké ich má tvoj par­tner?

Pred­stav si túto si­tu­áciu. V po­sled­nej dobe si mala toho veľa. Čas, ktorý si mohla strá­viť so svo­jim par­tne­rom bol ob­me­dzený av­šak práve dnes, ti od­padla ne­jaká po­vin­nosť alebo ak­ti­vita, pri­čom ti na­padlo, žeby ste sa mohli stret­núť. Ka­ma­rátka ťa síce volá nie­kam na kávu, no ty si si vra­vela, že po­čkáš kým sa ti tvoj drahý ozve a niečo spolu vy­mys­líte. Oča­ká­vaš to a už s tým rá­taš.

Na dru­hej strane tu je tvoj par­tner (možno po­ten­ciálny), ktorý vie, že dnes máš toho veľa a tak má už dávno vy­mys­lený svoj vlastný prog­ram. Nechce ťa ru­šiť a preto ti zby­točne ne­vy­pi­suje.

Ty však za­čneš byť ner­vózna a za­hr­nieš ho spŕš­kou správ o tom, kde je a čo robí. On sa ti sa­moz­rejme ne­skôr aj ozve, väč­ši­nou však, podľa tvojho ná­zoru, ne­skoro. Ty si už dávno ura­zená a on ne­chápe čo sa stalo.

Mood 🖤 @classy.gen­tle­man

A post sha­red by Coup­les Ma­ga­zine (@coup­les_ma­ga­zine) on

 

Toto a iné po­dobné si­tu­ácie z kaž­do­den­ného ži­vota nám do­kážu pri­blí­žiť to, ako veľmi sú naše oča­ká­va­nia pre vzťah to­xické. Od­zr­kad­ľuje sa to aj pri iných dô­le­ži­tej­ších prv­koch vzťahu. Je po­trebné uve­do­miť si, že nie všetci sme rov­nakí. Máme svoje pred­stavy, ktoré sa ne­mu­sia zho­do­vať s pred­sta­vami toho dru­hého. Za­tiaľčo ty po­tre­bu­ješ ve­dieť po­maly o kaž­dom jeho kroku, jemu vy­ho­vuje tro­cha voľ­nosti. Za­tiaľčo pre teba je me­siac ran­de­nia po­sta­ču­júci na to, aby si sa za­ľú­bila, on môže po­tre­bo­vať času viac. Za­tiaľčo pre neho je v pr­vom rade dô­le­žité aby vám to kla­palo v po­steli, ty možno po­tre­bu­ješ aby ti v pr­vom rade roz­umel. Nech si do svo­jej pred­stavy do­plní každý to čo chce, jedno je isté, a to fakt, že sa vaše oča­ká­va­nia môžu dia­met­rálne od­li­šo­vať.

https://www.ins­ta­gram.com/p/Bdu9m9tliMz/?ta­ken-by=wo­mans­look

 

A práve tu pri­chá­dza na rad ko­mu­ni­ká­cia. Mu­síte si na­vzá­jom ot­vo­rene po­ve­dať, čo oča­ká­vate od vzťahu a cel­kovo od ži­vota a obom sa vám bude ľah­šie žiť. Možno zis­títe, že sa k sebe vô­bec ne­ho­díte. Možno si uve­do­míš, že väč­šina tvo­jich pa­ra­nojí je úplne zby­točná. Ne­vra­vím, že ne­máš mať žiadne oča­ká­va­nia, no na dru­hej strane to s nimi ne­smieš pre­há­ňať.

Ne­za­budni, že rov­nako ako ty, tak ani tvoj par­tner ne­vie čí­tať myš­lienky 😉 .

co­ver:pe­xels.com

Komentáre