Možno si ešte pa­mä­táš na svoje úplne prvé prvé rande. Možno to bolo ešte na zá­kladke, alebo ne­bo­daj v škôlke. Alebo si s ran­de­ním za­čala až na stred­nej? Pre väč­šinu ľudí je prvé rande špe­ciál­nou a kú­zel­nou uda­los­ťou.

Sa­moz­rejme s od­stu­pom času. Pred­tým než naň pôj­dete, rie­šite mi­lión vecí. Baby to, čo si majú ob­liecť a ako sa upra­viť, chlapi zasa to, či sa im bude pá­čiť, či ne­bude nudná a po­dobne. Ur­čite však bu­deš sú­hla­siť s tým, že aj ty si za­žila tých (pre nie­koho tráp­nych) nie­koľko mi­nút ti­cha, po­čas kto­rých ste obaja pre­mýš­ľali, o čom sa ďa­lej roz­prá­vať. 

Nech je ako chce, dnes sme si pre teba pri­pra­vili nie­koľko otá­zok, ktoré ti môžu po­môcť za­hnať prí­zrak tráp­neho ti­cha, ktoré by mohlo všetko po­ka­ziť. Ne­mu­síš si ich pí­sať na pa­pie­rik, stačí, keď sa nimi ne­cháš in­špi­ro­vať.

 • Čo rád/a ro­bíš, keď nie si v škole/v práci?
 • Aký štýl hudby máš naj­rad­šej?
Unsp­lash.com/Mike Gi­les
 • Máš rad­šej mačky alebo psov?
 • Keby si vy­hral/a lo­té­riu, čo by si si kú­pil/a ako prvé?
 • Máš ne­ja­kých sú­ro­den­cov? Aký máte vzťah?
 • Bý­vaš v dome, kde si vy­ras­tal? Čo si mal na ňom ako dieťa naj­rad­šej?
 • Vieš va­riť?
 • Ako naj­rad­šej trá­viš so­bot­ňajší ve­čer?
 • Od­kiaľ po­chá­dzaš? Od­kiaľ po­chá­dzajú svoji ro­di­čia?
 • Máš rad­šej veľké párty alebo malé po­se­de­nia s pria­teľmi? Čo pre teba zna­mená pria­teľ­stvo?
 • Kde pra­cu­ješ/Kde by si chcel raz pra­co­vať?
Unsp­lash.com/Je­sus Hi­la­rio H
 • Špor­tu­ješ? Ktorý šport je tvoj na­job­ľú­be­nejší?
 • Máš rad­šej filmy alebo se­riály?
 • Aký máš vzťah so svo­jimi ro­dičmi?
 • Kde na svete by si chcel žiť?
 • Kedy máš na­ro­de­niny?
 • Pra­co­val/a si nie­kde ako dob­ro­voľ­ník/čka?
 • Máš rád/a deti?
 • Ako vy­ze­rala naj­lep­šia do­vo­lenka/práz­dniny/vý­let, ktorú si kedy za­žil?
Unsp­lash.com/Toa Hef­tiba
 • Ktoré miesta na Zemi by si chcel nav­ští­viť?
 • Čo oča­ká­vaš od vzťahu? Ako si ho pred­sta­vu­ješ?

Ve­ríme, že ťa niečo z tohto zo­znamu in­špi­ro­valo, no pri­po­mí­name, že je to len po­môcka a nie ná­vod. Je po­cho­pi­teľné, že ti na pr­vom dojme veľmi zá­leží a chceš, aby všetko dobre do­padlo, no daj si po­zor, aby si ne­pô­so­bila stro­jene. Ak si prí­liš ner­vózna, sprav si zo seba srandu a pri­znaj svoje po­city. Veď naj­hor­šie, čo sa môže stať je to, že žiadne ďal­šie rande ne­bude. Av­šak, je­den ni­kdy ne­vie…

A ne­za­bú­daj, na pr­vom rande sa máte spoz­nať a nie roz­hod­núť, či s tým dru­hým strá­vite zvy­šok ži­vota. Ne­ber seba, ani toho dru­hého, ani celú uda­losť tak vážne a snaž sa byť čo naj­pri­ro­dze­nej­šia. Pôjde to, uvi­díš.

zdroj: your­tango

Komentáre