Ob­čas, keď tak v pia­tok ve­čer krá­čam na tré­ning si vra­vím, ako mr­hám svo­jim ča­som. Veď som mohla ísť s ka­ma­rátmi do mesta a dobre sa za­ba­viť. Ale po­tom … po­tom si vlastne po­viem, že ro­bím to, čo mi­lu­jem. Mi­lu­jem piat­kové ve­černé tré­ningy a ur­čite ne­mr­hám svo­jím ča­som. Ži­jem tak, ako chcem žíť a takto chcem žiť a v bu­dúc­nosti. Po­tom som aj rada, že ne­se­dím nie­kde v bare a ráno ma as­poň ne­bude bo­lieť hlava.

Nie je to o tom, že by som ne­mala čas. Mohla by som ísť po tré­ningu von, ale ja nech­cem. Chcem ísť na tré­ning.

unsp­lash.com

A v tomto je veľký roz­diel. 

Mnoho ľudí sa vy­ho­vára na to, že nemá čas a sú za­nep­ráz­dnení. Nie je to o tom, že ne­majú čas, ide o to, že to nechcú. 

Ča­sto­krát po­čú­vam ľudí, že by aj za­čali cvi­čiť, ale keď prídu z práce sú una­vení a je­diné, čo do­kážu, je se­dieť pred tel­kou. No dobre, tak keď se­díš pred tel­kou, asi nech­ceš ísť cvi­čiť. Proste nech­ceš, keby si chcel, tak sa zdvih­neš a ideš. Tak jed­no­du­ché. 

Ve­ľa­krát viem, že ka­ma­ráti budú rad­šej doma pri po­čí­tači a pí­sať si so mnou dve ho­diny, ako by sme sa mali ísť prejsť a po­roz­prá­vať sa osobne. Nie, ich vý­ho­vorky, že sú za­nep­ráz­dnení a ne­stí­hajú ani od­pi­so­vať ne­be­riem v úvahu, proste sa im nechce.

Na­ozaj je to jed­no­du­ché. 

Keby ten tvoj vy­sní­vaný muž chcel, na­pí­sal by ti a ty by si ne­mu­sela ča­kať pri mo­bile. 

Keby chcel, za­vo­lal by ťa von. Ale asi nechce. 

Keby chcel, keby chcel … asi nechce. Nie že asi, ale isto. Má iné pri­ority. Možno obe­tuje čas s te­bou a ide von na „je­den“ po­há­rik. Možno ťa ig­no­ruje, pre­tože hrá s ka­ma­rátmi po­čí­ta­čové hry. Možno sa vy­ho­vorí na prácu a pri­tom leží doma na po­steli. Milá moja, ne­zos­tá­vaj s ta­kýmto mu­žom, pre kto­rého nie si tiež jedna z pri­orít. 

usnp­lash.com

Ne­ťa­haj si do ži­vota ta­ký­cho ľudí. Ta­kých, čo ne­majú čas alebo sú za­nep­ráz­dnení. Jed­no­du­cho nechcú. 

A keď s te­bou nechcú trá­viť čas, tak si ich ne­vší­maj. Buď s ta­kými ľudmi, ktorí s te­bou chcú trá­viť čas. 

Všetko, ale že na­ozaj všetko je otáz­kou pri­orít. 

Chceš sa stra­vo­vať zdravo? Tak keď ideš von, dáš si tú ná­mahu a na­chys­táš si jedlo so se­bou, aby si si ne­mu­sela dať fast food. Zdravý ži­votný štýl je tvo­jou pri­ori­tou. Nie ten pre­pá­lený olej 😀

Chceš sa do­stať na dobrú vy­sokú? Bu­deš sa učiť. CHCEŠ sa učiť.  Obe­tu­ješ tých pár „párty ví­ken­dov“ a bu­deš za­hra­baná kni­hami. Lebo vzde­la­nie je tvo­jou pri­ori­tou. Nie sa chvá­liť tým, koľko po­há­ri­kov si vy­pila.

Chceš mať peknú po­stavu? Tak asi odo­láš tomu ne­zdra­vému jedlu. Ale asi nech­ceš … keď tu se­díš s čo­ko­lá­dou v ruke (áno, Radka, hanbi sa).

stocksy.com

Je dobré mať uspo­ria­dané pri­ority v ži­vote. Čo je pre teba dô­le­žité a čo me­nej dô­le­žité. Po­tom sa už ne­bu­deš vy­ho­vá­rať na ne­dos­ta­tok času alebo na to, že si za­nep­ráz­dnená. Bu­deš žiť podľa tvo­jich pri­orít a podľa tvo­jej pred­stavy.

Ak je tvo­jou pri­ori­tou opí­jať sa a faj­čiť ci­ga­rety jednu za dru­hou, bu­diš, ale po­tom sa ne­sťa­žuj, že si v ži­vote nič ne­do­ká­zal/ne­do­ká­zala. 

Ak je tvo­jou pri­ori­tou le­žať na gauči a mať pre­hľad o všet­kých se­riá­loch, fajn, ale po­tom sa ne­sťa­žuj, že máš zlú po­stavu. 

Ak, ak, ak …. všetko sa dá, keď sa chce. Aj zme­niť svoj ži­vot po­mo­cou pri­orít.

Tak to skús. 

Komentáre