Ni­kdy ne­pres­tá­vaj ve­riť vo svoje sny a buď vďačný za každú ma­lič­kosť, ktorá ti umožní sa k ním pri­blí­žiť.

Ako malá som mala sen, že raz ob­le­tím celú zem a nav­ští­vim všetky miesta na mape. Chcela som spoz­ná­vať rôz­nych ľudí, kul­túru, ja­zyky, ľudí, moja duša sa už od­ma­lička uchy­ľo­vala k zá­ku­tiam ľud­ských vzťa­hov. Vždy som chcela po­cho­piť ako môžu byť moji ro­di­čia stále spolu, ob­čas sa po­há­dať no ve­čer, keď kaž­dého z nich prejde búrka, si spo­ločne sadnú do obý­vačky, ob­jímu sa a pri po­ze­raní zau­jí­ma­vého filmu obaja za­spia od únavy na gauči. Zau­jí­malo ma, prečo nie­ktoré ka­ma­rát­stva vy­dr­žia roky a nie­ktoré sú fa­lošné ako veci z alie­x­presu, prečo nie­ktoré diev­čatá majú po svo­jom boku pria­te­ľov a prečo tie druhé len v ti­chosti se­dia na la­vičke a pri­ze­rajú sa na to, ako sú os­tatní šťastní. Jed­ným z tých diev­čat som bola aj ja.

thought­ca­ta­log.com

Od ma­lička som možno svo­jou do­mi­nan­tnos­ťou a ti­chou myš­kou v sebe ne­dá­vala ni­jako na­javo, svoje ná­zory, po­stoje, vždy som sa pri­klo­nila k väč­šine, ne­roz­ho­do­vala som sa za seba, sna­žila som sa vy­ho­vieť os­tat­ným. A možno týmto sa vo mne zro­dila duša, ktoré vie ko­mu­ni­ko­vať po­mo­cou pís­me­niek a viet s os­tat­nými ľuďmi. Keď sa nad tým viac za­mys­lím, ni­kdy ne­bolo mo­jím cie­ľom ve­no­vať sa ľu­ďom a vzťa­hom me­dzi nimi, no vždy ma to lá­kalo. Skú­mať to, čo každý je­den člo­vek pre­žíva, po­má­hať a ne­ja­kým ne­pria­mym spô­so­bom dať na­javo svoj ná­zor.

A tak raz, keď som sa ako ma­ličká, mohla som mať 9 ro­kov vrá­tila z vonku, pre­tože ka­ma­rátky, s kto­rými som sa hrala ma vy­hnali, vzala som si zo­šit a za­čala pí­sať prí­beh o za­ja­čej ro­dinke ako spolu išli na vý­let. Aj keď je tomu odo dneška už viac ako 10 ro­kov, na tento zá­ži­tok ni­kdy ne­za­bud­nem, pre­tože kvôli nemu sa vo mne zro­dil nový sen, chcela som pí­sať pre ľudí.

thought­ca­ta­log.com

Za­čala som čí­ta­vať knihy, kvôli čomu ma vo vyš­ších roč­ní­koch moji spo­lu­žiaci ne­ve­deli po­cho­piť, no ve­dela som, že toto mi raz k môjmu snu do­po­môže.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Na stred­nej som raz do­stala ne­uve­ri­teľné vnuk­nu­tie a tak si za­lo­žila vlastný blog na watt­pad.com a za­čala pí­sať svoje ama­tér­ske vý­mysly do prí­be­hov, po­vie­dok, ktoré do­siahli úspech až nad moje oča­ká­va­nie. S pri­bú­da­jú­cimi rokmi sa však môj čas ve­no­vať sa tomu čo­raz viac krá­til a preto som s tým pre­stala. Prí­behy a vy­mys­lené po­viedky ma zrazu už tak veľmi ne­ba­vili, ne­ve­dela som aký žá­ner a druh by som chcela pí­sať, no toto to už ne­bolo. A tak po viac ako roč­nej pre­stávke, som bola oslo­vená úžas­ným člo­ve­kom, ktorý mi po­mo­hol nájsť to čomu sa ve­nu­jem a vždy si na to náj­dem čas.

Od pí­sa­nia roz­prá­vok, prí­be­hov a po­vie­dok som sa do­stala k pub­li­ko­va­niu člán­kov, no svoj sen som si spl­nila. Ve­nu­jem sa tomu, čo vo mne rástlo už od­ma­lička, a boli to roky driny, aby som sa do­stala až sem, a ďal­šie roky driny to budú, kým sa znovu po­su­niem, no ne­vzdám sa.

thought­ca­ta­log.com

Toto bol môj prí­beh, a ve­rím tomu, že aj ty máš ten svoj sen. Chceš sa uchy­tiť v športe? Baví ťa niečo? Ve­nuj sa tomu a pra­cuj na sebe, ak to máš v sebe, raz aj ty seba uvi­díš na ti­tulke ča­so­pisu s nad­pi­som „ví­ťaz maj­strovs­tiev sveta“. Baví ťa móda? Rada sa ob­lie­kaš? Vy­skú­šaj si ušiť vlastné šaty a ne­boj sa ich uká­zať svetu, po­cit, keď sa ťa nie­kto opýta „Kde si si tieto šaty kú­pila?“ a ty mu od­po­vieš „Ušila a na­vrhla som si ich sama“ je na ne­za­pla­te­nie.

A v ne­po­sled­nej rade, hlavne ak máš sen tak maj okolo seba aj ľudí, ktorí ťa v ňom pod­po­ria. Ne­za­budni, kto ťa vy­smeje pri zis­tení, čo chceš raz v ži­vote do­ká­zať, zna­mená len jedno, že to nie je sku­točný pria­teľ a že ti zá­vidí, lebo máš cieľ na roz­diel od neho, a to ešte len bude ak po­zbie­raš všetky sily a raz, ča­som mu do­ká­žeš, že sa v tebe mý­lil, keď ti ne­ve­ril.

Pá­čil sa ti člá­nok Mišky Šcer­bá­ko­vej? Viac jej tvorby náj­deš na sieti Watt­pad!

Komentáre