Nie je dô­le­žité stret­núť vo svo­jom ži­vote veľa ľudí. Dô­le­žité je, stret­núť tých pra­vých..

A ty si bola tá pravá, ale s od­stu­pom času mu­sím po­ve­dať, že práve v ten mo­ment si bola tá pravá. Bola si sku­točná pria­teľka. Dievča, kto­rému som mohla po­ve­dať čo­koľ­vek a ve­dela som, že to ostane len me­dzi nami. Dievča, s kto­rým som za­žila ne­za­bud­nu­teľné chvíle a tiež dievča, na ktoré ni­kdy ne­za­bud­nem. Stále na teba rada spo­mí­nam a vždy bu­dem spo­mí­nať. Ale ne­vyšlo to….

unsp­lash.com

Možno sme pre seba boli až moc dobré. Možno sme sa stretli v zlom čase na zlom mieste. Ne­boli sme pri­pra­vené.

Prišla si do môjho ži­vota, keď som ťa naj­viac po­tre­bo­vala. Ja som po­tre­bo­vala teba a ty mňa. Za­žili sme spolu krásne chvíle a som za to ne­smierne vďačná. Som vďačná, že som ťa mohla spoz­nať.

Ale všetko to skon­čilo a ja sa už po­tre­bu­jem po­hnúť ďa­lej. Je to už ne­jaký čas a ja po­tre­bu­jem uro­biť krok do­predu. Nech­cem za­bud­núť a ani ťa vy­ma­zať zo svojho ži­vota. Ži­vot ide ďa­lej a ja som spoz­nala ľudí, pre kto­rých tu chcem byť na sto per­cent. Navždy ťa bu­dem mať vo svo­jom srdci, ale mu­sím uro­biť krok vpred.

Od­púš­ťam ti. Od­púš­ťam nám. Dú­fam, že sa raz stret­neme po­zrieme si do očí a bu­deme cí­tiť, že sa nič ne­zme­nilo. Do­vtedy mi do­voľ uro­biť ďal­šie kroky, pre­tože som spoz­nala ľudí, o kto­rých nech­cem prísť.

Za­tiaľ ahoj.

Komentáre