Práve te­raz som si to uve­do­mila. Dnes. Po ta­kej dl­hej dobe.

Uve­do­mila som si, že my dvaja ni­kdy ne­mô­žeme byť pria­teľmi. A ho­vorí to moja zlo­mená duša. Bolí ma srdce a je to tak zra­ňu­júce. Ale mys­lím si, že som to ve­dela už pred­tým, len som mu­sela do­stať lek­ciu a chvíľu to trvalo, kým som to pri­jala.

Ne­mô­žem s te­bou ko­mu­ni­ko­vať. Ne­mô­žem sa s te­bou viac roz­prá­vať. Ne­mô­žeme byť pria­te­lia po tom všet­kom, čím sme si pre­šli.

Bol si prvý muž, ktorý ma kedy mi­lo­val úp­rimne. Bol si môj svet. Môj ves­mír. Moja ga­la­xia. Ni­kdy som ne­poz­nala sil­nej­šiu lásku ako je tá naša, ni­kdy som ne­poz­nala nie­koho s ta­kou krás­nou du­šou ako si mal ty.

A ty si bol tu. Ty si ma mi­lo­val. Ty si ma ute­šo­val. Vždy to tak bolo a vždy to tak aj malo byť.

pe­xels.com

Naša láska bola sku­točná. Bola do­ko­nale ne­do­ko­nalá a ne­malo sa to takto skon­čiť.

Ale ne­mô­žem byť tvoja pria­teľka, ne­mô­žem byť tá, s kto­rou ideš von a po­roz­prá­vaš sa o tom, čo máš nové. Ne­mô­žem tu byť vtedy, keď sa bu­deš cí­tiť osa­melý a bu­deš chcieť sex.

Skon­čila som.

A bolí to. Je mi zle a slzy len tak tak udr­žu­jem v sebe. Pre­tože vždy bu­deš mať miesto v mo­jom srdci a bu­deš tam pat­riť.

Ale ne­mô­žeme byť v kon­takte. Nejde to.

unsp­lash.com

Máme pred se­bou skvelú bu­dúc­nosť, ka­ri­éru, plány, ži­vot a ro­dinu s nie­kým iným.

Mal by si však ve­dieť, že si ma zra­nil. A te­raz som už v po­riadku. Stále mi chý­baš a mys­lím si, že ten po­cit tu bude vždy ale čo­raz slabší a slabší.

Som pri­pra­vená na to, aby si sa stal mo­jou mi­nu­los­ťou. Už viac nie si moja bu­dúc­nosť a ani do nej ne­pat­ríš. 

Ľú­bim ťa, ale mu­sím ťa te­raz ne­chať ísť. Pre moje dobro. 

Pre lásku, ktorá príde ku mne a zo­stane. 

Komentáre