Po­čas tohto ob­do­bia som bola ozna­čo­vaná za chladnú alebo za ne­cit­livú ženu. Je mi však jasné, že ta­kéto ozna­če­nie nechce ni­kto. Na­priek tomu to po­čú­vam dosť často.

Lenže tí, ktorí ma na­ozaj po­znajú ve­dia, že nie som chladná a ani bez ci­tov. V sku­toč­nosti viem byť aj lás­kavá a nie­kedy lie­tam vy­soko v ob­la­koch. Viem byť taká v prí­pade, že som s ľuďmi na kto­rých mi zá­leží.

Pre­tože vo väč­šine prí­pa­doch ma ľu­dia na­zvali chlad­nou len vtedy, keď som sa ne­sprá­vala tak, ako sa oča­ká­valo. Si­tu­ácie, kde sa oča­ká­valo, že bu­dem ohľa­du­pl­nej­šia alebo ús­tre­to­vej­šia.

Na­prí­klad keď mi pria­teľ dal dar­ček, hoci na to ne­mal žiadny dô­vod. „Zna­mená to, že tento vzťah je už vážny?“ „Oh, te­raz mu mu­sím dať aj ja dar­ček.“ „Ja na­ozaj ne­viem čo k tebe cí­tim, ale som veľmi šťastná a ďa­ku­jem.“ 

zdroj: unsp­lash.com

No v ta­kýchto prí­pa­doch je ťažké od­had­núť čo tým žena myslí, ne­daj­bože keď je ešte in­tro­vertka. Mys­le­nie in­tro­ver­tov môže byť ča­sto­krát zle po­cho­pené, pre­tože ne­ho­vo­ria moc často o tom, čo cí­tia. Na­prí­klad ak im dáte dar­ček, môžu len jed­no­du­cho po­ďa­ko­vať, tak ako ja. A verte mi, pre nich (aj pre mňa) je to veľa. Ak ich bu­dete mať čas bliž­šie spoz­nať, všim­nete si ako jemne a s úc­tou za­ob­chá­dzajú s ve­cami a ľudmi okolo nich.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Uká­za­nie emó­cii môže byť pre in­tro­verta veľmi ťažké.

In­tro­verti vždy idú trošku viac do hĺbky, viac nad ve­cami pre­mýš­ľajú a dobre si každú vetu pre­mys­lia pred­tým ako ju po­ve­dia.

Vzťahy s tý­mito ľudmi ne­bý­vajú ľahké, ale o to viac kraj­šie a ma­gic­kej­šie sú. Hoci sa nie­kdy môže zdať, že si ne­ve­dia dať so svo­jimi myš­lien­kami rady, chce to len čas, tro­chu po­cho­pe­nia, em­pa­tie a lásky.

Ta­kýto typ vzťahu pri­náš do ži­vota vďač­nosť, jem­nosť a lásku.

zdroj: unsp­lash.com

Nech­cem však, aby ma ľu­dia od­su­dzo­vali za to, že nič ne­cí­tim, keď na­vo­nok ne­pre­ja­vu­jem city. Pre­tože to nie je pravda.

Ja mám emó­cie. Mám city. 

No mám iný spô­sob ako ich vy­jad­ru­jem. Ako ich dá­vam na­javo. 

Zdroj: intro­vert­dear.com

Komentáre