Leto. Ob­do­bie, keď sa každý naj­rad­šej vy­va­ľuje pri akom­koľ­vek zdroji vody v čo naj­men­šom kúsku ob­le­če­nia. Každý chce v plav­kách uká­zať čo naj­lep­šiu po­stavu. Preto sa ne­us­tále opa­kuje ko­lo­beh troj­me­sač­ných plá­nov na chud­nu­tie do pla­viek a heslo „do it for sum­mer body“ (urob to pre letné telo) sa ob­ja­vuje v kaž­dom mo­ti­vač­nom ob­rázku a prís­pevku na in­ter­nete.

fre­e­pik.com

Kaž­do­ročne sa preto pár me­sia­cov pred le­tom roz­behne veľký biz­nis. Každý sa­mos­tatne vy­ško­lený nut­ričný špe­cia­lista a (ne)kva­li­fi­ko­vaný tré­ner sa snaží po­núk­nuť naj­lepší a na­jú­čin­nejší cvi­čebný prog­ram, naj­rých­lej­šiu di­étu a po­dobne, len aby sa ľu­dia mohli do­stať do formy pred le­tom. Ľu­dia sa trá­pia a sna­žia sa rýchlo vy­bu­do­vať si akú-takú formu na leto.

Je to však zdravé? Ur­čite vieš, že vô­bec nie. Trá­pe­nie sa di­é­tami a úmor­ným kar­diom pár me­sia­cov v roku a po­tom sa vrá­tiť do sta­rých ko­ľají v štýle, čo vi­dím to zjem, pre telo vô­bec pros­pešné nie je. To ti však vô­bec ne­mu­sím vy­svet­ľo­vať.

fre­e­pik.com

Mys­lím si však, že by sme všetci mali ší­riť niečo ako „os­vetu“ v štýle: Nie je to len telo na leto. Je to telo na celý tvoj ži­vot. Je­diné miesto, v kto­rom mu­síš žiť. Ži zdravo a pri­me­rane cvič celý rok, celý ži­vot a tvoje telo sa ti od­vďačí. Ne­mu­síš sa vá­žiť každý deň. Ži zdravo a váha sa ti sama upraví. 

Ve­rím, že sa nájde pár ľudí, ktorí si aj vrámci chud­nu­tia na leto fit­ness ži­votný štýl za­mi­lujú už navždy. Nie­kto­rým sa však ne­po­darí za tri me­siace vy­bu­do­vať telo, aké si vy­sní­vali a po­tom sú de­mo­ti­vo­vaní. Možno prvé leto ne­bu­deš vy­ze­rať ako to dievča z ča­so­pisu, ale po roč­nej práci to bude úplne inak! Mať krásnu po­stavu je ur­čite sen množ­stva (nie­len) žien, ale mať zdravé telo je podľa mňa oveľa lep­šie a dô­le­ži­tej­šie.

Veď je to predsa jasné. Ak bu­deš cvi­čiť a jesť zdravo celý rok, ne­mu­síš sa tri me­siace pred le­tom trá­piť s di­é­tami. No nie je to lep­šie? Podľa mňa je.

Komentáre