Lebo on na­šiel tvoje šťas­tie a ty to jeho. A preto to bolo do­ko­nalé. 

Pa­mä­táš si ešte? Bolo to síce už dávno, ale predsa je to vec, ktorá zo­stáva v srdci, v hlave a v spo­mien­kach po celý ži­vot. Za­mi­lo­vala si sa. A to nie pr­vý­krát. Ten po­cit, keď si lie­tala v ob­la­koch a s nad­še­ním sa po­ze­rala na svet, ktorý bol zrazu krajší a fa­reb­nejší, si za­žila už aj ve­ľa­krát pred­tým. No te­raz to bolo iné. Te­raz už ne­šlo len o ne­jaké po­bláz­ne­nie. Te­raz išlo o lásku. Sku­točnú, pravú. A ty si to hneď ro­zo­znala. Proste si hneď cí­tila, že on je ten, kto­rého si mala spoz­nať.

Lebo proste, keď sa majú dvaja ľu­dia stret­núť, nič a ni­kto im v tom ne­zab­ráni.

On si ťa jed­no­du­cho vy­bral. Teba. A to nie preto, že ne­mo­hol mať žiadnu inú. Ale preto, že žiadnu inú nech­cel.

Preto na to ne­za­budni.

Bol pr­vým, ktorý ťa sku­točne chy­til za ruku a po­ve­dal, že ťa mi­luje. Pri­tom sa ti po­ze­ral do očí a ne­uhý­bal po­hľa­dom. Bol prvý, ktorý sa ne­sna­žil vy­tŕčať z radu, hoc do žiad­neho ne­za­pa­dal. Ne­dal sa s os­tat­nými po­rov­nať. Bolo v ňom to­tiž zďa­leka viac. Žiadna snaha ohro­miť ťa slad­kými slo­vami, par­tiou ka­mo­šov či hrou na nie­koho, kým v sku­toč­nosti ne­bol. Ni­koho ne­na­po­dob­ňo­val a ani nech­cel, aby iní na­po­dob­ňo­vali jeho. A presne to bola vec, ktorá ho ro­bila vý­ni­moč­ným. Od­liš­ným od tých, kto­rých si do­te­raz spoz­nala…

A tak ne­za­budni na časy, keď si le­žala v po­steli a tvoje myš­lienky pat­rili len jemu. Keď si celý týž­deň ča­kala na deň, kedy sa znova stret­nete. Veď si len pri­po­meň to, ako si si pri­vo­nia­vala k vla­som, pre­tože pri va­šich ob­ja­tiach na­siakli jeho vô­ňou.

Spo­meň si na lásku, ktorá bola v kaž­dom jeho bozku. Na tú lásku, ktorú si vi­dela, hoc si mala za­vreté oči a bozky si si vy­chut­ná­vala po tme. Pre­tože sa ne­bolo treba po­ze­rať, však to vi­del každý okolo vás. A vy dvaja ste to cí­tili. Nie­kde vo svo­jom vnútri. V hĺbke svo­jej duše ste od za­čiatku ve­deli, že ste sa na­šli. Je­den dru­hého. A že tu už pre seba bu­dete navždy. Lebo vaša láska proste ni­kdy ne­skončí.

Pa­mä­taj, že bol tým, ktorý ne­tú­žil hneď po tvo­jom tele, po fy­zic­kej kráse a po žene, ktorú mo­hol zviesť. Chcel teba ako by­tosť. Ako ženu, ktorá na­plní miesto, ktoré v ňom bolo prázdne. A ktorá bude jeho opač­ným pó­lom. On bol to­tiž Jing a ty Jang. On bol se­ver a ty juh. On bol proste Ross a ty jeho Ra­chel.

A tak ani dnes, po toľ­kých ro­koch, ne­za­bú­daj na to, prečo si sa do neho za­mi­lo­vala. A prečo ho stále mi­lu­ješ.

Hoci ti nie­kedy ví­ria v hlave po­chyb­nosti. Dievča, zbav sa ich. A to rýchlo! Veď si len spo­meň na všetky tie chvíle, keď si s ním bola taká šťastná. A te­raz si skús pred­sta­viť, že sa ne­stali a viac v tvo­jom ži­vote jed­no­du­cho nie sú. Os­talo v tebe práz­dno? Chceš pla­kať a ne­vieš prečo? No a to je preto, že si chcela od­strá­niť niečo, čo je už navždy tvo­jou sú­čas­ťou a čo ne­mô­žeš, ale ani nech­ceš ni­kdy stra­tiť. Pre­tože tie pravé prí­behy o láske ni­kdy ne­majú ko­niec.

Ešte raz za­spo­mí­naj a pri­po­meň si, ako si sa cí­tila, keď ti po­ve­dal, že sa o teba bál, keď si ne­prišla v noci do­mov. Keď ti vy­zlie­kol mokrú vet­rovku a pre­ho­dil cez teba deku. Keď v noci na­sa­dol do auta a pri­šiel po teba len v py­žame, lebo si ne­stihla au­to­bus.

Pri­po­meň si aj tú chvíľu, kedy sa za te­bou za­sta­vil len preto, aby ťa po­boz­kal. Aby ťa po­hlad­kal po tvári a pop­rial ti krásny deň. Pa­mä­táš? Nech­cela si ho pus­tiť preč.

Pred­stav si aj všetky tie pon­del­kové rána, keď sa sna­žil vstať tak, aby ťa ne­zo­bu­dil. Po tme vy­chá­dzal z izby a vždy za­ko­pol ma­líč­kom o roh po­stele. Ešte po ti­chu za­vrel dvere a po­tom asi tak päť mi­nút na­dá­val. Ale uro­bil to rov­nako každé ráno. Pre teba.

Ne­za­budni, že to v jeho ná­ručí si cí­tila ná­dej a bez­pe­čie. A že chvíľa bez neho bola več­nos­ťou, ktorú by si už viac nech­cela za­žiť. No a chvíle s ním? Tak po­čas tých si spoz­nala, čo je na­ozaj­stné šťas­tie.

Spo­meň si, že si sa do neho za­mi­lo­vala,

…lebo ti na prvé rande do­nie­sol Kin­derko na­miesto ky­tice ruží.

…lebo ti hneď na dru­hom rande na­kres­lil na prste ob­rúčku.

…lebo ťa po­čas je­sen­nej pre­chádzky le­som zva­lil do lís­tia, aby ti uro­bil fotku a po­tom ti po­ve­dal, že si nád­herná.

…lebo s te­bou po­ze­ral se­riály, hoci v te­le­ví­zii be­žala Liga maj­strov.

…lebo ti zba­lil bo­tasky, keď vi­del, že ideš na vý­let v opät­koch.

…lebo každý ve­čer sa ťa v po­steli opý­tal, aký si mala deň. A on to chcel sku­točne po­čuť.

…lebo ute­kal na druhú stranu kú­pa­liska, aby ti kú­pil va­renú ku­ku­ricu.

…lebo ti vždy zdvi­hol te­le­fón a ni­kdy si ne­mu­sela ča­kať na jeho správu.

…lebo do pes­ni­čiek si vy­mýš­ľal nové slová a spie­val o vás dvoch.

…lebo pri­šiel na py­ža­movú party ako je­diný v py­žame.

…lebo ti dal pred­nosť pred všet­kým. A všet­kými.

A te­raz si spo­meň na presný dô­vod, prečo si sa do neho za­mi­lo­vala.

Ne­vieš?

To je správna od­po­veď!

Lebo na lásku ne­treba dô­vod. A pri­po­meň si to každý deň. Pre­tože sama vieš, že za­mi­lo­vať sa do neho ti trvalo len pár se­kúnd, no na to, aby si na neho za­budla, by ti už ne­sta­čil ani zvy­šok ži­vota.

Komentáre