Ty si ten člo­vek, ktorý je s te­bou celý ži­vot. Sama pred se­bou ni­kdy ne­ute­čieš. Tak sa nauč da­ro­vať as­poň dve ho­dinky v týždni len sebe. Nájdi si ak­ti­vity alebo re­lax, ktoré ťa uvoľ­nia alebo na­bijú no­vou ener­giou. Miesta, kde ťa re­a­lita ne­nájde a ty od­tiaľ bu­deš od­chá­dzať ako zno­vuz­ro­dená, pri­pra­vená byť opäť tou úžas­nou a ener­gic­kou že­nou. Pri­pra­vila som pre teba pár ti­pov, ktoré mi po­má­hajú opäť sa nájsť, alebo mi len zlep­šia deň.

Tan­cuj

Čo pod­porí tvoju žen­skosť viac ako ta­nec a po­hyb v rytme hudby? V kaž­dom meste na Slo­ven­sku máš XY mož­ností, kde sa re­a­li­zo­vať. Je úplne jedno či pre­fe­ru­ješ jogu, la­tino alebo chceš twer­ko­vať. Telo je tvoj chrám. Mala by si sa o seba sta­rať už len kvôli zdra­viu a vlast­nému dob­rému po­citu. A sa­moz­rejme bu­deš vy­ze­rať sexi. 😉

Blue-clothes-girl-dance_1920x1080

wall­pa­perf­re­e­do­wn­load.com

Re­la­xuj

Pred­stav si, ako si po ná­roč­nom dni ne­cháš hýč­kať telo. Ne­cháš nie­koho, aby sa o teba po­sta­ral. Nie, nie fra­jera. Ma­séra na­prí­klad. Pre­ne­sieš sa do iného sveta, kde si stre­do­bo­dom po­zor­nosti len a len ty. Za­vrieš oči a od­chá­dzaš ako zno­vuz­ro­dená.

Buď krásna

Vy­hraď si čas na úp­ravu svo­jich pa­zú­ri­kov. Veď ťa re­pre­zen­tujú rov­nako ako tvár. 🙂 S vý­be­rom farby a typu mi vždy rady po­môžu baby v Lu­xu­ria Na­ils&Be­auty. Ok­rem toho, že sa po­riadne vy­ke­cám a za­sme­jem, od­chá­dzam aj s krásne úp­ra­ve­nými nech­tami.

16731796_10208468046723175_1399729519_ounky Collagefoto: ins­ta­gram @lu­xu­ria

Vzde­lá­vaj sa

Nie je to len o pek­nom tele. Po­sú­vaj sa vpred, buď ši­kovná a vždy o pár kro­kov pred všet­kými os­tat­nými a keď sa oni budú roz­bie­hať ty bu­deš už  dávno na ceste za úspe­chom. Na trhu exis­tuje množ­stvo kur­zov, ktoré ťa nie­len vzde­lajú, ale aj ti roz­ší­ria pre­hľad.

Ne­za­bú­daj na ka­ma­rátky

Kde by sme boli bez svo­jich žen­ských po­lo­vi­čiek? 🙂 Ve­nuj svoj čas tej, ktorá tu je vždy pre teba, na ktorú sa mô­žeš vždy spo­ľa­hnúť, ktorá ťa vy­po­čuje, po­radí a s kto­rou aj ten po­hár vína chutí lep­šie.

pexels-photo-271645

foto: pe­xels.com

Naj­dô­le­ži­tejší člo­vek na svete si ty sama.  Nie, nie je to se­bec­kosť ani klišé. Je to znak do­spe­losti, pre­tože len do­spelá žena si uve­do­muje, že vo všet­kom musí za­čať od seba. Do­konca aj v láske. Mi­luj seba, váž si seba samú a rov­naký po­stoj bude mať voči tebe aj oko­lie.

Komentáre