Čo s tým, ak nech­ceme, aby sme mu­seli roz­tia­hnu­tými svet­rami za­krý­vať ne­jaký ten špek a ve­čer na­rie­kať, kde sa po­dela naša krásna po­stava?

Udr­žia­vať sa fit by sme mali po­čas ce­lého roka, nie­len na leto. A nie­len preto, aby sme „dobre vy­ze­rali“, ale aj preto, že je to pre tvoje telo to naj­lep­šie, čo mu mô­žeš do­priať.

Sa­moz­rejme, všetko s mie­rou, pre­tože nič ne­treba pre­há­ňať a známe sú aj ex­trémy v cvi­čení a pre­hna­nom se­ba­kon­tro­lo­vaní sa. Takže, ak ne­vieš ako za­čať a po­tre­bu­ješ ne­jaký ná­pad a mo­ti­vá­ciu, tu je pár ti­pov.

1. Sta­nov si cieľ

Chceš schud­núť, pri­brať alebo spev­niť? Hlavne sa roz­hodni, čo chceš a na to sa za­me­raj. Urči si ča­sové ob­do­bie, do kto­rého by si na­prí­klad chcela schud­núť alebo pri­brať 2 kg a po­vedz si, že za­čí­naš na­prí­klad zaj­tra.

View this post on Ins­ta­gram

😍💪🏻 Sto­mach go­als

A post sha­red by Fit­ness & He­alth (@fit­ness­girls­mo­ti­va­tion) on

2. Uprav stravu

Na zá­klade toho, aký cieľ si si sta­no­vila. Vše­obec­nou zá­sa­dou je pri chud­nutí ka­lo­rický de­fi­cit a pri na­be­raní ka­lo­rický pre­by­tok. Snaž sa však všetky ka­ló­rie čer­pať zo zdrav­ších po­tra­vín. Pod poj­mom zdrav­ších mys­lím, aby si svoj je­dál­ni­ček obo­ha­tila o vlák­ninu z ov­se­ných vlo­čiek a ze­le­niny, ak cukry, tak zdravé – ovo­cie, med a ne­treba za­bú­dať na biel­ko­viny a tuky, ktoré sú pre náš ži­vot ne­po­strá­da­teľné. Skve­lým zdro­jom biel­ko­vín sú chudé mäsá, mliečne vý­robky a stru­ko­viny. Tuky v správ­nom po­mere omega tri a šesť mast­ných ky­se­lín náj­deš v avo­káde, ry­bách, oli­vo­vom a re­pko­vom oleji a na za­ho­de­nie nie je ani mliečny tuk – maslo.

3. Vy­ber si fitko/iné za­ria­de­nie na cvi­če­nie

Kaž­dého baví niečo iné. Nie­kto rád nav­šte­vuje fit­ness cen­trá, iný zasa ob­ľu­buje sku­pi­nové cvi­če­nia ako kru­hové tré­ningy, cross­fit, či ta­batu. Ženy majú rady ae­róbne formy cvi­če­nia, beh, zumbu, aero­bic alebo jum­ping. Mož­ností, ako sa hý­bať je dnes viac než dosť. A ak sa ti nechce ni­kam cho­diť, skvelé tré­nin­gové cvi­če­nia sa dajú nájsť aj na in­ter­nete. Za­čať mô­žeš na­prí­klad aj týmto vi­deom z You­Tube. Ak sa roz­hod­neš pre fitko, ide­álne je za­čať s tré­ne­rom, ktorý ťa na­učí správnu tech­niku cvi­kov, aby si si prí­pad­nými chy­bami ne­uro­bila viac škody ako osohu.

View this post on Ins­ta­gram

😍👭

A post sha­red by Fit­ness & He­alth (@fit­ness­girls­mo­ti­va­tion) on

4. Mo­ti­vá­cia je dô­le­žitá

Pred­stav si, ako by si chcela vy­ze­rať. Mo­ti­vá­ciu mô­žeš nájsť na in­ter­nete, v tvo­jom okolí alebo vo vlast­ných sta­rých fo­to­gra­fiách. Ne­ča­kaj, že vý­sledky sa do­sta­via okam­žite, a preto sa ne­vzdá­vaj, keď o týž­deň na váhe ne­uvi­díš číslo, aké chceš. Možno by bolo lep­šie me­rať svoje cm alebo po­rov­ná­vať fo­to­gra­fie, pre­tože váha sa ti až tak hý­bať ne­musí. Ne­za­bú­daj na to, čo si si na za­čiatku sta­no­vila, po­vedz svojmu pria­te­ľovi, ka­ma­rá­tom a ro­dine, aby ťa pod­po­ro­vali a ne­na­vá­dzali na ne­zdravé jedlá, ktoré ne­za­pa­dajú do tvojho stra­vo­va­cieho plánu.

Komentáre