Toto ovo­cie je známe svo­jimi zvlh­ču­jú­cimi vlast­nos­ťami a môže po­skyt­núť va­šim vla­som po­trebnú hyd­ra­tá­ciu. Ok­rem toho sú bo­haté na dras­lík, vi­ta­mín B6, vi­ta­mín C, hor­čík a biel­ko­viny, ktoré do­kážu vy­ži­vo­vať a ob­no­vo­vať zdra­vie vla­so­vých vlá­kien účin­nej­šie než aký­koľ­vek ko­merčný pro­dukt.

Ba­nán a med

Táto maska je ide­álna na po­sky­to­va­nie hyd­ra­tá­cie su­chým vla­som +  má po­zi­tívne účinky na elas­ti­citu. Vez­mite 2 zrelé ba­nány a roz­pučte ich vid­lič­kou. Ná­sledne pri­dajte 2 ly­žice medu a dobre pre­mie­šajte. Mie­šajte do­vtedy, kým ne­zís­kate hladkú zmes. Ap­li­kujte túto masku na mierne vlhké vlasy. Po pol ho­dine umyte.

Se­ri­ously per­fect braids! 💖🙌🏽 @am­ber­fil­le­ru­p's lo­oks ne­ver di­sap­po­int. Our #Bo­ta­nic­Mask con­tains la­ven­der oil. 🌿💜 It is best known for its light, cal­ming scent, which can help to de-stress your mind & can as­sist with sleep when this tre­at­ment is app­lied as a night mask. La­ven­der oil can help re­duce hair loss that re­sults from fa­ti­gue, stress or dep­res­sion.  Ho­we­ver, tre­a­ting the scalp and lengths of your hair with la­ven­der oil also has a num­ber of known be­ne­fits! These inc­lude: im­pro­ving cir­cu­la­tion, re­gu­la­ting oil pro­duc­tion (ma­king it great for dry hair and oily hair alike), nou­ris­hing and con­di­ti­oning tan­gled hair, as well as tre­a­ting dry scalp and bu­ild up with its anti-mic­ro­bial pro­per­ties. #oh­hel­lo­hair #Hel­lo­Hair #hair­go­als #hair­mask #hair­tre­at­ment #ve­gan­friendly #cru­el­tyf­ree

A post sha­red by Hello Hair Na­tu­ral Hair­care ™ (@oh­hel­lo­hair) on

Ba­nán a oli­vový olej

Maska vý­borná na po­ško­dené vlasy, ktorá po­máha mať pod kon­tro­lou vl­ni­tosť vla­sov. Roz­mač­kajte 1 zrelý ba­nán a pri­dajte k tomu 2 ly­žice ex­tra pa­nen­ského oli­vo­vého oleja. Mie­šajte, až kým ne­zmiznú všetky hrudky. Ap­li­kujte na vlasy po­mo­cou kefy a po 20 mi­nú­tach pô­so­be­nia umyte šam­pó­nom. Mô­žete  po­u­žiť aj ar­ga­nový alebo ko­ko­sový olej.

Ba­nán, tva­roh a med

Ma­sí­ruje vlásky a zá­ro­veň ich zba­vuje lu­pín. Vez­mite 1 zrelý ba­nán, pri­dajte k nemu 4 ly­žice čerstvého ne­ochu­te­ného tva­rohu a 1 až 2 ly­žičky medu. Ap­li­kujte túto masku od ko­rien­kov až ku kon­če­kom. Ne­chajte pô­so­biť 25-30 mi­nút.

Ba­nán a ko­ko­sové mlieko

Táto maska pô­sobí ako hl­boký kon­di­ci­onér, po kto­rom vlasy zo­stá­vajú jemné a hladké. Zmie­šajte 2 zrelé ba­nány s pol šál­kou čerstvého ko­ko­so­vého mlieka. Pri­dajte pár kva­piek medu. Ap­li­kujte na mierne vlhké vlasy. Ne­chajte pô­so­biť 30 mi­nút a ná­sledne umyte šam­pó­nom.

Komentáre