Všimli ste si, ako môže byť po­sto­va­nie na so­ciál­nych sie­ťach ná­vy­kové? Ako každá droga, zdá sa to byť zá­bavné a ne­škodné. Zve­rej­níš nie­koľko fo­tiek na pláži a zrazu sa to páči de­siat­kam alebo stov­kám tvo­jich pria­te­ľov. Cí­tiš sa dobre, že?

Av­šak ča­som si to ani ne­uve­do­mu­jeme, ale mô­žeme sa za­chy­tiť v za­ča­ro­va­nom cykle, ktorý ne­us­tále po­tre­buje po­zi­tívnu spätnú väzbu na naše prís­pevky. Keď nám chý­bajú lajky a ko­men­táre, časť z nás cíti, že aj im niečo chýba. Môže to byť tra­gická si­tu­ácia.

No to, čo ti chýba nie je sú­hlas dru­hých, ale se­ba­ve­do­mie. Stali sme sa zá­vis­lými na spät­ných väz­bách ta­kýmto spô­so­bom a je ťažké zlo­miť túto zá­vis­losť. Naše mo­bily nás upo­zor­ňujú a často dr­žia ako ru­ko­jem­ní­kov.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

My ľu­dia, najmä ado­les­centi, po­tre­bu­jeme po­zor­nosť.

Chceme, aby ste nám po­ve­dali, že sme dosť dobrí, chytrí, alebo pekní. So­ciálne siete pod­po­rujú iba smäd. Zdá sa, že naj­väčší kom­pli­ment, aký mô­žeme do­stať je ko­men­tár pod našu fotku, kde bude emoji, ktoré má na­miesto očí sr­diečka.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

So­ciálne siete vy­tvo­rili ne­re­a­lis­tický rad “fa­vo­ri­tov”, “sle­do­va­te­ľov”, “laj­kov” a “žia­dostí”, ktoré spo­chyb­nili svoj vlastný vý­znam.

Mô­žeme to pop­rieť. Mô­žeme po­ve­dať, že nás to ne­ovp­lyv­ňuje. Robí to však viac, než si mys­líme. Nie­koľko štú­dii uká­zalo, že prí­liš veľa času strá­ve­ného na so­ciál­nych sie­ťach má priamu ko­re­lá­ciu s ne­ga­tív­nym ob­ra­zom seba.

Mô­žeme sa ocit­núť v inej ná­lade po tom, ako sme boli práve na Ins­ta­grame. Toto dievča je kraj­šie. Tejto osobe sa spl­nil môj sen. Tento pár je taký spolu tak pekný… môže to takto ísť nie­koľko ho­dín. Za­čneme sa po­rov­ná­vať s po­vr­chom toho, do čoho ab­so­lútne ne­vi­díme. Vieme, že so­ciálne siete sú fa­lošné, tak prečo sa nimi ne­chá­vame ob­ťa­žo­vať?

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Aj keď to po­pie­raš, tvoje sprá­va­nie ho­vorí inak. Pre­mýš­ľaj o tom: uve­rej­ňu­ješ veci, o kto­rých vieš, že sa ne­budú ľu­ďom pá­čiť? Zne­po­ko­ju­ješ sa, keď ne­dos­ta­neš do­sta­tok laj­kov na prís­pe­vok alebo keď ti ľu­dia ne­dajú kom­pli­ment? Ne­do­voľ, aby nad te­bou so­ciálne mé­dia vládli. Tvoja dô­vera musí ísť zvnútra, nie na zá­klade tex­tov alebo emoji na­pí­sa­ných na ob­ra­zovke.

Ins­ta­gram a Fa­ce­book sa stali ka­lib­rom, po­mo­cou kto­rého nie­ktorí za­čali me­rať svoju vlastnú hod­notu. Stane sa prob­lé­mom, keď svoju vlastnú hod­notu za­lo­žíš na fol­lo­we­roch.

Nie si tvoje lajky, ani tvoji fol­lo­weri a nič tomu po­dobné. Sľu­bu­jem, že tvoj ži­vot nie je o nič me­nej v po­hode len preto, že nie je na­pl­nený ne­pretr­ži­tými ob­ráz­kami na Ins­ta­grame. Si ce­nený. Si mi­lo­vaný. Si dô­le­žitý. Ži­vot je vraj cesta. Len sa uisti, že ces­tu­ješ tým správ­nym sme­rom.

Komentáre