Kto ne­mi­luje ženy in­tro­vertky? Áno, možno sú nie­kedy ne­po­cho­pené, no po­tajme sú aj ob­di­vo­vané. Sú to ženy, ktoré majú svoje zá­sady, no pri­tom si ve­dia uží­vať svoj ži­vot. Nie je to o tom, že by ne­mi­lo­vali spo­loč­nosť ľudí, av­šak rad­šej si vy­be­rajú zod­po­vedne okruh pria­te­ľov, s kto­rými sa roz­prá­vajú. Žena in­tro­vertka si veľmi pre­cízne vy­berá, kto zo­stane v jej ži­vote. Nie že by bola po­vr­chná, to nie, av­šak vie, kedy je čas od­ísť a kto jej len zby­točne ub­li­žuje. Me­nej ho­vorí, viac roz­mýšľa. Má sny, ciele a plány na kto­rých usi­lovne pra­cuje.

Mi­luje ke­ca­nie o na­ozaj pod­stat­ných ve­ciach. Vy­hýba sa zby­toč­ných kon­ver­zá­ciám, ktoré by jej do ži­vota nič ne­pri­niesli, ale na­opak, zby­točne by pri­niesli zlú ener­giu. Všetko čo robí, musí mať svoj zmy­sel a ak sa jej niečo ne­páči, ne­zos­táva v tom. Možno sa zdá, že je prí­liš cit­livá a možno nie­kedy vy­be­ravá, no ne­mieni tr­pieť niečo, čo sa jej ne­páči. Ho­vorí tomu „strata času“.

go­dand­man.com

Je to silná by­tosť, ktorá má svoje zá­sady a má­lo­kedy ich po­ruší. Vie presne, čo jej škodí a čo ju na­opak, po­súva ďa­lej. Pre­mýšľa, av­šak ne­pre­mýšľa zby­točne.

Z kaž­dého zlého dňa, z kaž­dej zlej skú­se­nosti si zo­be­rie po­nau­če­nie a snaží sa k tomu po­sta­viť na­ozaj zod­po­vedne.

Ne­pot­re­buje, aby každý ve­del, ako sa má dobre a ne­hodlá o tom ani ni­koho pre­svied­čať. O svo­jich prob­lé­moch, trá­pe­niach a ta­jom­stvách ho­vorí len s najb­liž­šími pria­teľmi. Mi­luje knihy, ich vôňu, ich po­sols­tvo a po­cit, že sa ocitne raz v 17. sto­ročí, kde za­žije mi­lostné chvíľky, či za­chra­ňuje svet ako dievča z bu­dúc­nosti. Je to skrytý gé­nius, ktorý sa ne­pýši tým, čo do­ká­zal, čo má a čo chce. Je ča­sto­krát pod­ce­ňo­vaná, av­šak silná. Mi­luje po­kojné ve­čery s pria­teľmi pri dob­rom pive či vínku, ne­po­hr­dne však ani dob­rou párty. Koná však tak len veľmi vý­ni­močne. Mi­luje se­riály, filmy, pre­tože sa cíti, že je sú­čas­ťou prí­behu, ktorý sle­duje.

go­dand­man.com

Je dob­ro­sr­dečná, obe­tavá a pre svo­jich najb­liž­ších je schopná všet­kého. Ho­vorí, že vie, pre koho sa oplatí ris­ko­vať. Ak sa za­mi­luje, je to sku­točne vážne. Av­šak vy­berá si zod­po­vedne, pre­tože vie, že je veľmi dô­le­žité mi­lo­vať osobu, ktorá ju bude ro­biť šťast­nou.

Komentáre