Po­známe to ur­čite via­ceré. Roz­ho­dla si sa so se­bou niečo ro­biť, ale ne­vieš ako za­čať. Z kaž­dej strany na teba kri­čia príp­ravky na chud­nu­tie, jed­no­du­ché nabe­ra­nie sva­lo­vej hmoty a po­dobné rýchle rie­še­nia. Na­štu­du­ješ te­óriu, články, časo­pisy, nakú­piš po­trebné príp­ravky a keď už je všetko pri­pra­vené zis­tíš, že sa ti nechce.

Gra­tu­lu­jem, že si sa roz­ho­dla pre pozi­tívnu zmenu v ži­vote. Prvú po­trebnú vec si už spra­vila, ale to za­tiaľ ne­stačí. Pri­pra­vila som pre teba zá­kladné kroky, ktoré by si mala dodr­žia­vať, ak chceš byť sama so se­bou spo­kojná.

  1. Si od­hod­laná?

Mu­síš ve­dieť, po čom sku­točne tú­žiš a doká­žeš pre to spra­viť viac, ako odo­prieť si raz za čas je­den záku­sok. Ne­stačí chcieť a od­kla­dať cvi­če­nie na lep­šie dni, pre­tože dnes sa to práve ne­hodí. Tak to nejde. Keď ne­zač­neš hneď, tak ne­zač­neš ni­kdy. To, čo  mu­síš uro­biť ako prvé, nie je pra­co­vať s te­lom, či me­nej jesť.

Mu­síš za­čať v sebe. Sama si vy­tvor pred­stavu, ako chceš vyze­rať a čo chceš cvi­če­ním do­siah­nuť.Chceš cvi­čiť a vyze­rať dobre? Tak bu­deš! Chceš sa cí­tiť lep­šie? Bu­deš! V tvo­jej hlave ne­môže byť iná mož­nosť. Bez tohto zá­klad­ného bodu sa ne­obí­deš a keď ho vyne­cháš je prav­de­po­dobné, že sa do pa­sív­nej ru­tiny rýchlo vrá­tiš.

pexels-photo-136410

foto: pe­xels.com

  1. Pozo­ruj sa!

Skús sa pozo­ro­vať v ob­chode aj doma. Prav­de­po­dobne zis­tíš, že máš zabe­hnuté zvyky, vďaka kto­rým ne­máš ide­álnu po­stavu. Môže sa jed­nať o nená­padné uje­da­nie tyči­niek zo stola, časté otvá­ra­nie chlad­ničky, alebo sa sama pri­stih­neš pri hľa­daní jedla, keď ani hladná nie si.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Pozo­ruj sa aj pri ná­kupe po­tra­vín. Čo há­džeš do ko­šíka? Za­mýš­ľaš sa nad tým? Možno naku­pu­ješ ur­čité veci len zo zvyku, na­učila si sa to u rodi­čov, či kopí­ru­ješ zvyky par­tnera. Alebo je to len pod­ve­domý tlak vša­dep­rí­tom­nej re­klamy?

Spíš si zo­znam po­tra­vín, ktoré naku­pu­ješ. Tento krok nad­vä­zuje na pre­došlý. Ak chceš zlep­šiť po­stavu a si od­hod­laná, nebu­deš mať prob­lém napí­sať si po­tra­viny, ktoré naku­pu­ješ. Uve­dom si, že nie si smetný kôš, aby si do seba há­dzala “od­padky”.13183519_139529953119539_1330460241_nfoto: pin­te­rest

 

  1. Dodr­žia­vaj zá­sady!

Jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších častí dlho­do­bého udr­ža­nia si dob­rej po­stavy a kon­dí­cie je dodr­žia­va­nie urči­tých zá­sad. Ne­bude možné sa im vy­hnúť ak chceš vyni­ka­júce vý­sledky.

Keď pre­ko­náš prvé dni a na­štar­tu­ješ svoj meta­bo­liz­mus, tak prek­va­píš samú seba a pôjde to auto­ma­ticky. Ak to mys­líš s cvi­če­ním vážne, bu­deš po­tre­bo­vať 21 dní na dodr­žia­va­nie pra­vi­diel, ktoré si po tejto dobe osvo­jíš a vzniknú ti nové ná­vyky. Za­čni po­maly a po­stupne sa vzdá­vaj vecí, ktoré ťa zby­točne brz­dia.  

Ne­vra­vím, že te­raz máš ísť do po­silky a nalo­žiť si viac, ako vlá­dzeš a trá­piť sa na­sle­du­júce dni v sva­lo­vej ho­rúčke. To by bol za­čia­tok konca, takto moti­vá­ciu ne­zís­kaš. Po­stu­puj po­maly ale isto, najprv si vy­čleň as­poň pár mi­nút denne na cvi­če­nie s vlast­ným te­lom.

12950365_260686174268285_1938419373_nfoto: pin­te­rest

Si pri­pra­vená a roz­hod­nutá? Neza­budni, že číta­ním člán­kov tvoja čin­nosť ne­končí. Keď si sa práve roz­ho­dla, po­teš sama seba a sprav si po dočí­taní článku as­poň 15 dre­pov.  Zaj­tra 20…

foto: pe­xels.com

Komentáre