Poznáme to určite via­ceré. Roz­ho­dla si sa so sebou niečo robiť, ale nevieš ako začať. Z kaž­dej strany na teba kri­čia príp­ravky na chud­nu­tie, jed­no­du­ché nabe­ra­nie sva­lo­vej hmoty a podobné rýchle rie­še­nia. Naštu­du­ješ teóriu, články, časo­pisy, nakú­piš potrebné príp­ravky a keď už je všetko pri­pra­vené zis­tíš, že sa ti nechce.

Gra­tu­lu­jem, že si sa roz­ho­dla pre pozi­tívnu zmenu v živote. Prvú potrebnú vec si už spra­vila, ale to zatiaľ nestačí. Pri­pra­vila som pre teba základné kroky, ktoré by si mala dodr­žia­vať, ak chceš byť sama so sebou spo­kojná.

  1. Si odhod­laná?

Musíš vedieť, po čom sku­točne túžiš a doká­žeš pre to spra­viť viac, ako odo­prieť si raz za čas jeden záku­sok. Nestačí chcieť a odkla­dať cvi­če­nie na lep­šie dni, pre­tože dnes sa to práve nehodí. Tak to nejde. Keď nezač­neš hneď, tak nezač­neš nikdy. To, čo  musíš uro­biť ako prvé, nie je pra­co­vať s telom, či menej jesť.

Musíš začať v sebe. Sama si vytvor pred­stavu, ako chceš vyze­rať a čo chceš cvi­če­ním dosiah­nuť.Chceš cvi­čiť a vyze­rať dobre? Tak budeš! Chceš sa cítiť lep­šie? Budeš! V tvo­jej hlave nemôže byť iná mož­nosť. Bez tohto základ­ného bodu sa neobí­deš a keď ho vyne­cháš je prav­de­po­dobné, že sa do pasív­nej rutiny rýchlo vrá­tiš.

pexels-photo-136410

foto: pexels.com

  1. Pozo­ruj sa!

Skús sa pozo­ro­vať v obchode aj doma. Prav­de­po­dobne zis­tíš, že máš zabe­hnuté zvyky, vďaka kto­rým nemáš ide­álnu postavu. Môže sa jed­nať o nená­padné uje­da­nie tyči­niek zo stola, časté otvá­ra­nie chlad­ničky, alebo sa sama pri­stih­neš pri hľa­daní jedla, keď ani hladná nie si.

Pozo­ruj sa aj pri nákupe potra­vín. Čo hádžeš do košíka? Zamýš­ľaš sa nad tým? Možno naku­pu­ješ určité veci len zo zvyku, naučila si sa to u rodi­čov, či kopí­ru­ješ zvyky par­tnera. Alebo je to len pod­ve­domý tlak vša­dep­rí­tom­nej reklamy?

Spíš si zoznam potra­vín, ktoré naku­pu­ješ. Tento krok nad­vä­zuje na pre­došlý. Ak chceš zlep­šiť postavu a si odhod­laná, nebu­deš mať prob­lém napí­sať si potra­viny, ktoré naku­pu­ješ. Uve­dom si, že nie si smetný kôš, aby si do seba hádzala “odpadky”.13183519_139529953119539_1330460241_nfoto: pinterest

 

  1. Dodr­žia­vaj zásady!

Jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších častí dlho­do­bého udr­ža­nia si dob­rej postavy a kon­dí­cie je dodr­žia­va­nie urči­tých zásad. Nebude možné sa im vyhnúť ak chceš vyni­ka­júce výsledky.

Keď pre­ko­náš prvé dni a naštar­tu­ješ svoj meta­bo­liz­mus, tak prek­va­píš samú seba a pôjde to auto­ma­ticky. Ak to mys­líš s cvi­če­ním vážne, budeš potre­bo­vať 21 dní na dodr­žia­va­nie pra­vi­diel, ktoré si po tejto dobe osvo­jíš a vzniknú ti nové návyky. Začni pomaly a postupne sa vzdá­vaj vecí, ktoré ťa zby­točne brz­dia.  

Nevra­vím, že teraz máš ísť do posilky a nalo­žiť si viac, ako vlá­dzeš a trá­piť sa nasle­du­júce dni v sva­lo­vej horúčke. To by bol začia­tok konca, takto moti­vá­ciu nezís­kaš. Postu­puj pomaly ale isto, najprv si vyčleň aspoň pár minút denne na cvi­če­nie s vlast­ným telom.

12950365_260686174268285_1938419373_nfoto: pinterest

Si pri­pra­vená a roz­hod­nutá? Neza­budni, že číta­ním člán­kov tvoja čin­nosť nekončí. Keď si sa práve roz­ho­dla, poteš sama seba a sprav si po dočí­taní článku aspoň 15 drepov.  Zaj­tra 20…

foto: pexels.com

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.