Stres je na­ozaj ne­prí­jemná zá­le­ži­tosť, ktorá nám do­káže uro­biť zo ži­vota peklo. Keď sa však za­mys­líte nad tým, v akej upo­náh­ľa­nej dobe ži­jeme, niet divu, že každý člo­vek je v práci či v škole úplne vy­stre­so­vaní, vy­čer­paní a so zlou ná­la­dou. A čo je hor­šie, ve­ľa­krát si to ani ne­uve­do­mu­jeme. Toto je teda as­poň se­dem sig­ná­lov, ktoré vám na­po­ve­dia, že by ste mali tro­chu spo­ma­liť.

#1 Máte náhle zá­chvaty hnevu

Väč­šina nášho hnevu v ži­vote po­chá­dza práve zo stresu alebo z úz­kosti. Máte jed­no­du­cho po­cit, že všetko vo va­šom ži­vote je mimo va­šej kon­troly, a tak je jasné, že bu­dete re­a­go­vať po­dráž­dene. Takže, ak ste v po­sled­nej dobe re­a­go­vali na svoje oko­lie dosť ner­vózne a mali ste zá­chvaty hnevu, možno by ste mali spo­ma­liť.

#2 Vaše stra­vo­va­nie nie je v rov­no­váhe

Je­den týž­deň jete až prí­liš veľa, na druhý týž­deň zase tak­mer hla­du­jete. Vaše telo ide z ex­trému do ex­trému a stra­vo­va­nie nie je vy­vá­žené.  A ne­ho­vo­riac už o ga­ló­noch kávy, ktoré sa do seba sna­žíte na­liať. Aj to môže byť prí­znak chro­nic­kého stresu. Ve­no­vať čas pre­mýš­ľa­niu o tom, čo vkla­dáte do svo­jich úst, je skvelý spô­sob, ako spo­ma­liť a pre­vziať kon­trolu nad ma­lým, ale dô­le­ži­tým as­pek­tom vášho ži­vota.

unsp­lash.com

#3 Ste vy­čer­paní, ale ne­darí sa vám za­spať

Idete si ľa­hnúť veľmi skoro, pre­tože sa cí­tite vy­čer­pane a chcete si po­riadne od­po­či­núť, ale spá­nok ne­pri­chá­dza. Ide o jav, ktorý vedci na­zý­vajú spán­kový dlh. Na­stáva vtedy, keď telo nemá do­sta­tok spánku, čo po­tom vy­vo­láva stres, ne­skôr to ve­die k uvoľ­ne­niu ad­re­na­línu, ktorý vám po­máha fun­go­vať, no na­ko­niec vám ne­do­volí za­spať. Je to ako za­ča­ro­vaný kruh.

#4 Máte prob­lémy s pa­mä­ťou

Exis­tuje dô­vod, prečo máte po­cit, že máte vý­padky pa­mäte, keď ste mi­mo­riadne vy­stre­so­vaní. Stre­sové hor­móny fun­gujú ako zá­sah do časti vášho mozgu, ktorá vy­tvára a za­cho­váva dô­le­žité spo­mienky. Rov­na­kým spô­so­bom môže stres sku­točne za­brá­niť prí­stupu k in­for­má­ciám, ktoré ste už mali.

#5 Máte osla­benú imu­nitu

Po­znáte ten po­cit, keď sa chrípka alebo iná cho­roba ob­javí v tom naj­hor­šom mož­nom čase? Pred­po­kla­dáte správne, nie, nie je to ná­hoda. Je to preto, že hla­dina stresu priamo sú­visí s va­ším te­lom a jeho schop­nos­ťou udr­žať si zdra­vie.

unsp­lash.com

#6 Ne­máte ná­ladu na sex

Sex je vý­borný spô­sob, ako sa uvoľ­niť a zmier­niť stres. Ale, keď ste zo ži­vota až prí­liš vy­stre­so­vaní, tak­mer vô­bec naň ne­máte ná­ladu. Čím viac stúpa vaša hla­dina stresu, tým viac kle­sajú vaše se­xu­álne chúťky.

#7 Na uvoľ­ne­nie sa sna­žíte vy­užiť al­ko­hol

Ni­koho ne­ob­vi­ňu­jeme z al­ko­ho­lizmu, ale stres a al­ko­hol či iné omamné látky sú veľký ka­ma­ráti. Al­ko­hol a drogy môžu viesť k tomu, aby ste sa cí­tili dobre, ale je to len chvíľ­ková zá­le­ži­tosť, ne­do­káže to vy­rie­šiť vaše ži­votné prob­lémy – ba do­konca, ešte ich aj zhorší. Ak sa zdá, že al­ko­hol sa pre vás stáva zá­chran­ným pros­tried­kom na stres, možno je čas za­mys­lieť sa a spo­ma­liť.

zdroj: eli­te­daily

Komentáre