Ne­do­voľ, aby si sa do­stala do “tak­mer” vzťahu, kde je tvoje srdce na­via­zané na nie­koho, kto si na teba spraví čas len ob­čas. Ne­ne­chaj ho ni­čiť tvoju hlavu a tvoje srdce. Ne­do­voľ, aby ťa dr­žali noci, kedy sa len pre­ha­dzu­ješ a otá­čaš. Ne­do­voľ, aby ťa tie ne­od­po­ve­dané správy od­vá­dzali od ži­vota, ktorý sa deje pred te­bou s ľuďmi, ktorí sa o teba zau­jí­majú.

Za­slú­žiš si nie­koho, kto si cení každý oka­mih s te­bou. Mô­žeš mať nie­koho rada a zau­jí­mať sa o neho ce­lým svo­jím srd­com, no ak ťa chce len vtedy, keď je to pre neho vhodné, ne­stojí za tvoj čas.

Po­tre­bu­ješ nie­koho, kto bude po tvo­jom boku cez všetky nudné, ťažké a kom­pli­ko­vané chvíle v ži­vote, pre­tože vy­soké hod­noty ni­kdy ne­vzniknú bez níz­kych.

Po­tre­bu­ješ nie­koho, kto ti roz­umie a ne­bude sa sna­žiť si­tu­áciu zhor­šo­vať ale po­stará sa o teba. Po­tre­bu­ješ nie­koho, kto pri tebe bude po hroz­nom dni a je­diné, na čo bu­deš mať ná­ladu je plač – nie­koho, pri kom sa ti uľaví a bu­deš mať po­cit, že je všetko v po­riadku.

zdroj: TWENTY20.com

Po­tre­bu­ješ nie­koho, kto pri tebe bude skrz všetky pa­ra­boly tvojho ži­vota, pre­tože ak toho nie je schopný, ne­mala by si pre neho viac obe­to­vať svoj čas.

Za­slú­žiš si viac ako len po­lo­vičnú lásku od muža, ktorý ťa ne­vie upred­nost­niť.

Nie si mož­nosť. Ani žiadny zá­stupný sym­bol.

Si úžasná, plná srdca, plná ži­vota a preto si za­slú­žiš nie­koho, kto bude nad­šený ohľa­dom všet­kého, čo po­nú­kaš.

Nie si prí­liš veľa alebo prí­liš málo, ne­mi­lu­ješ ani ne­cí­tiš prí­liš, ne­pot­re­bu­ješ na sebe me­niť veci len preto, aby si nie­koho viac pri­ťa­ho­vala.

Tvoje myš­lienky a emó­cie sú dô­le­žité, re­le­vantné a každý, kto má po­cit, že na tom ne­zá­leží, je nie­kto, kto si ne­za­slúži viac tvojho času.

Je čas pus­tiť sa a ísť ďa­lej. Pre­stať sa nie­kým brz­diť, ak si mô­žeš nájsť nie­koho, kto pri tebe chce byť v kaž­dom mo­mente.

zdroj: unsp­lash.com

Nie­kto pri tebe chce byť, keď pla­češ, dr­žať tvoju ruku, dať ti pusu na ve­rej­nosti, zo­bu­diť sa vedľa teba každé ráno ne­zá­le­žiac na tom, ako ne­do­ko­nalo bu­deš vy­ze­rať. Si nie­koho sen a dr­žať sa nie­koho, kto pri tebe nemá taký po­cit, ti len ub­li­žuje.

Viem, ako sa te­raz cí­tiš. Se­díš sama, ale vieš si spo­me­núť, ako sa to na­pína, keď ste v rov­na­kej miest­nosti. Vieš, že ho mi­lu­ješ. Vieš, že si bo­jo­vala a bo­jo­vala si tak tvrdo, že to tak­mer bolí. Po­kú­šala si sa udr­žať samu seba, dú­fa­júc, že ti raz bude schopný to všetko opä­to­vať.

No do­voľ mi ti po­ve­dať, že exis­tuje správny a zlý spô­sob toho, ako bo­jo­vať za niečo, čo máš rada.

Je roz­diel me­dzi bo­jom za nie­koho, kto ťa mi­luje, alebo bo­jo­va­ním za nie­koho, aby ťa mi­lo­val. 

Tak sa na­dýchni a úp­rimne pre­mýš­ľaj o tejto láske, kto­rej si sa dr­žala tak pevne. Ot­vor svoje ruky, daj si dole oku­liare a pre­mýš­ľaj, či by si mala po­kra­čo­vať alebo od­ísť. Pre­tože si úp­rimne za­slú­žiš, aby sa tvoja jasná, od­hod­laná vá­šeň vra­cala späť a to nie­len preto, že je to správna vec.

Buď opatrná, s kým si vy­tvá­raš spo­mienky, nie­ktoré veci môžu tr­vať celý ži­vot. Za­slú­žiš si bo­jo­vať za lásku, ktorá ti bude opä­to­vaná.

Komentáre