Bozk je oveľa jed­no­duchší, ako to, čo ro­bíme. Pri boz­ká­vaní mô­žeme za­tvo­riť oči. Boz­kom mô­žeme za­hnať myš­lienky, hanbu. Za­tvo­ríme oči a boz­ká­vame sa, chrá­nime sa­mých seba pre akou­koľ­vek zra­ni­teľ­nos­ťou. My dvaja sa však ne­chrá­nime.

zdroj: pe­xels.com

Ta­kéto vzťahy, alebo možno ani nie vzťahy, pre­tože to me­dzi nami sa nedá na­zvať vzťa­hom, má na sve­domí bozk. Je dô­le­žité, či sa v ňom uto­píte, roz­to­píte, pre­tože ak áno, tak sa za­čína vy­tvá­rať niečo trvalé. Práve v oka­mihu, keď vás nie­kto po­bozká tak, že na to ne­za­bud­nete do konca svojho ži­vota. Dobrý bozk oslo­bodí my­seľ a uvoľní všetky zá­brany. Je zá­klad­ným pred­po­kla­dom do­bého sexu a dobrý sex je istý druh zá­vis­losti, kedy žia­dos­ti­vosť a vá­šeň nad vami pre­vezmú kon­trolu skôr ako si to uve­do­míte.

Žiadny vzťah ne­za­čína tým, že si to roz­dáme spolu opití a po­tom sa za žiadnu cenu nech­ceme vzdať toho, čo sme v tú noc za­žili. Keď sme mladí ne­po­mýš­ľame na konce, ve­ríme, že bu­deme žiť večne.

Prí­ťaž­li­vosť ni­kdy ne­zá­visí od roz­hod­nu­tia. Nedá sa jed­no­du­cho po­ve­dať, už ma ne­pri­ťa­hu­ješ – a stane sa. Pri­ká­zať svo­jim zmys­lom, aby pre­stali vní­mať do­tyč­ného ako spúš­ťač zmeny hla­diny hor­mó­nov v na­šom tele je prak­ticky ne­možné.

Možno si mi ukra­dol dych, keď si ma pr­vý­krát po­boz­kal, no te­raz si mi ukra­dol srdce. Tvá­riš sa ako keby ti pat­rilo, ako keby si ma celú vlast­nil. Pravda je však taká, že ja som ten slabý člá­nok, ktorý ti to do­vo­ľuje, do­vo­ľuje ti vlast­niť ma. Ne­do­ká­žem ti po­ve­dať nie. Srdce nad roz­umom vždy zví­ťazí. Srdce má možno ne­spú­tané, sa­mov­ra­žedné a ma­so­chis­tické sklony, ale na­po­kon si pre­sadí svoje. Rozum je prav­de­po­dobne naj­lepší radca, ale jeho rady mi už boli dávno ukrad­nuté.pexels.com

zdroj: pe­xels.com

Ja dobre viem, že odo mňa ne­ča­káš viac, aj keď by som bola ochotná dať ti všetko. Každé jedno stret­nu­tie, úsmev, bozk, zblí­že­nie je ako film, a ty si veľmi dobrý he­rec. Do­vo­líš aby toto všetko bolo len tak bez vzťahu, pre­tože ti to tak vy­ho­vuje. Nech­ceš sa via­zať a dievča na za­vo­la­nie ti stačí, lenže ja to už dávno ne­be­riem na ľahkú váhu, stále ťa mám rada, stále viac a viac. Tvoj hlas pre­niká kaž­dou bun­kou môjho tela ako ne­odo­la­teľný jed, ktorý ma opan­táva hoci dobre viem, že mi do­káže ro­zdr­viť dušu, aj tak ho pi­jem až do dna.

Pre teba je lep­šie po­tla­čiť emó­cie, než im pod­ľa­hnúť a byť ich ot­ro­kom. A keďže nič ne­trvá večne, všetko, čo bolo ke­dysi dobré, na­po­kon bolí ako čert. Veľa ľudí ne­vie mi­lo­vať. Ak sa to ne­do­ká­zali na­učiť, prečo sa vô­bec ob­ťa­žujú skú­šať to? Iba čo zra­ňujú tých bláz­nov, ktorí im chcú lásku opä­to­vať. Nie­kto­rých ľudí je ťažké ľú­biť, čo zna­mená, že po­tre­bujú ešte viac lásky. Ne­mala by som ťa ľú­biť, vždy sa ale usme­ješ a ja by som pri­sa­hala, že všetky tie ma­lič­kosti, kto­rým som sa sna­žila vy­hnúť na mňa účin­ko­vali.

„Ka­ma­ráti,“ hle­sol si vždy po spo­loč­nej noci keď si ma ešte stále dr­žal v ná­ručí a od­mie­tal pus­tiť. Puk­lina v mo­jej hrudi sa ot­vá­rala, až kým mi priamo nad srd­com ne­zí­vala škľa­biaca sa diera. V po­kuse skryť, ako veľmi ma to ra­nilo, som sa po­us­miala. Len sme tam se­deli v do­ko­na­lom ti­chu a ja som bola opäť na za­čiatku.

Komentáre