Po­tre­bu­ješ schud­núť, no nechce sa ti be­hať a cvi­če­nie vo fitku ťa ne­baví? Ne­vadí! Po­stavu si do­ká­žeš vy­for­mo­vať aj doma. Len treba ve­dieť ako na to. Ne­pot­re­bu­ješ nič, len stopky (pop­rí­pade ap­li­ká­ciu v te­le­fóne „Ta­bata“) a chuť cvi­čiť.

Články o ta­bate, kru­háči či in­ter­va­lo­vom tré­ningu sme tu už mali. Jedná sa o veľmi efek­tívne cvi­če­nie, kedy v krát­kom čase zo seba vy­dáš ma­xi­mum, za kto­rým na­sle­duje ešte krat­šia pauza a po­kra­ču­ješ ďa­lej. Sú rôzne spô­soby, ako si na­sta­viť je­den cyk­lus, no zá­klad je 20 se­kúnd cvi­číš, 10 se­kúnd pauza a to celé zo­pa­ku­ješ 8 krát. Buď cvi­číš je­den cvik ce­lých osem kôl alebo si zvo­líš dve, ktoré bu­deš strie­dať. Ide­álne je dať si as­poň 3 ta­kého cykly po­čas jed­ného cvi­če­nia. Sa­moz­rejme ne­treba za­bú­dať na roz­cvičku a stre­čing.

A ak sa špe­ciálne ob­ze­ráš po cvi­koch, ktoré sú ako stvo­rené na pá­le­nie ka­ló­rií, tak ti pri­ná­šam vi­deá, ktoré náj­deš na You­tube. Ne­chaj sa nimi in­špi­ro­vať, sú na­ozaj účinné.

Jum­ping jack

Vy­soké ko­lená

Lif­ting

Moun­tain clim­ber

Drep s vý­sko­kom

A to naj­ťaž­šie na­ko­niec: Bur­pees

 

Komentáre