Každý máme svoju par­tiu na tele, z kto­rej sa nám veľmi ťažko chudne. Pre nie­koho to môžu byť boky a stehná, pre iného ruky, no a pre väč­šinu to býva bruško. Možno sa sna­žíš a trá­viš ho­diny cvi­če­ním, no tuk na tvo­jom bru­chu ne­mizne. A tak sa pý­taš, čo ro­bíš zle? My ti pri­ná­šame možné dô­vody, pre ktoré je to tak.

1. Si vy­stre­so­vaná

Po­kiaľ vieš, že do­dr­žia­vaš di­étu, v resp. je tvoj ka­lo­rický prí­jem nižší ako vý­daj a chud­neš všade, len nie na bru­chu, je dosť možné, že si v strese. Pri strese sa z na­dob­li­čiek uvoľ­ňuje kor­ti­zol, ktorý ok­rem iného môže za to, že sa ti v ob­lasti bru­cha ukladá tuk. Skús sa najprv po­pa­so­vať so stre­som a uvi­díš, že cen­ti­men­tre z pásu pôjdu dole.

zdroj: unsp­lash.com

2. Máš ne­dos­ta­tok spánku

Be­rieš spá­nok ako niečo, čo si ne­mô­žeš do­vo­liť kvôli všet­kým po­vin­nos­tiam? Chyba. Pri ne­dos­tatku spánku sa opäť uvoľ­ňuje stre­sový hor­món – kor­ti­zol, ktorý môže za zvý­šené ukla­da­nie tuku na bru­chu. Na­vyše si mô­žeš všim­núť po­malú stratu svals­tva a zhor­šenú chuť do jedla. Kva­litný spá­nok je ne­po­chybne zá­kla­dom zdra­vého ži­vot­ného štýlu.

3. Ge­ne­tika ne­po­máha

Po­zri sa na svo­jich ro­din­ných prí­sluš­ní­kov. Aj im sa ukladá tuk pri­márne do ob­lasti bru­cha? Môže za to ge­ne­tika. To ne­zna­mená, že ni­kdy z bruška ne­schud­neš. Po­tre­bu­ješ len viac času a možno aj ná­mahy. No pra­vi­del­nou a vy­vá­že­nou stra­vou v spo­jení s tré­nin­gom mô­žeš mať aj ty bru­cho, po akom tú­žiš.

4. Máš in­to­le­ran­ciu na ne­jaké jedlo

Vší­maj si ako re­a­gu­ješ na zje­de­nie ur­či­tého jedla. Mnoho ľudí ma in­to­le­ran­ciu na lak­tózu a mliečne vý­robky. Spo­zo­ru­ješ to na­dú­va­ním po zje­dení ta­kýchto vý­rob­kov. Prí­liš veľa vlák­niny môže mať po­dobný efekt. Na­fúk­nu­tie tvojho bru­cha si po­tom mô­žeš za­mieňa s tým, že si pri­brala, pri čom to vô­bec ne­musí byť tak. Vší­maj si svoje telo a po­čú­vaj ho.

Komentáre