Chud­nu­tie je to naj­hor­šie slovo na svete.  Ba čo slovo, celý pro­ces je viac ako ne­prí­jemný. As­poň pre mňa. Di­éta, hlad, ner­vo­zita, zly­ha­nie. To sú aso­ciá­cie, ktoré sa mi vy­ba­via hneď, ako ho po­ču­jem.

Na za­čiatku je vždy ob­rov­ské nad­še­nie, ry­žové chle­bíky, ša­láty, samé ku­ra­cie, di­étne syry, jo­gurty, k tomu be­ha­nie, lebo je to v móde, prí­padne po­silka (kde aj tak strá­vime väč­šinu času v kar­dio zóne). Lebo veď mu­síme stra­tiť vše­tok tuk.  A toto je tá chyba, milé dámy. Týmto prí­stu­pom si zne­chu­cu­jeme celý fit­ness svet a zdravý ži­votný štýl (ktorý vlastne ani týmto prí­stu­pom ne­máme) a vo veľa prí­pa­doch aj tak ne­chud­neme. Ba čo viac, di­víme sa, prečo pri­be­ráme.

fit-girl-problems-feat

Mil­len­nial­Li­fes­ty­les.com

Mať svaly a uká­zať ich je to, čo je te­raz nie len trendy. Ale nie len to, je to funkčné, zdrav­šie ako len chud­núť a pro­ces bu­do­va­nia sva­lov je ur­čite viac zá­bavný.

Za­dok hodný ins­ta­gramu vy­pra­cu­ješ po­sil­ňo­va­ním a nie be­ha­ním a ne­je­de­ním.

Úpl­ným zá­kla­dom bu­do­va­nia sva­lov sú iba tieto dve jed­no­du­ché veci.

Na­jedz sa ko­nečne

Toto nie je čas fast­fo­odov, ale ani čas ša­lá­ti­kov. Rov­nako tak to nie je čas, keď sa bu­deš úplne vy­hý­bať tu­kom a sa­cha­ri­dom. Ovo­cie, ze­le­nina, áno, ale nie ako sa­mos­tatné hlavné jedlo, ako prí­loha. Inak bu­deš len hladná. Pro­te­íny, po­maly strá­vi­teľné sa­cha­ridy (ze­miaky, po­kojne aj ryža, ov­sené vločky, stru­ko­viny), zdravé tuky (ryby, avo­kádo, oli­vový/re­pkový olej). Toto by mal byt zá­klad je­dál­nička. Ne­boj sa, pro­sím, na­jesť. Pre kon­zumné po­u­ži­tie bu­do­va­nia sva­lov by hlad ne­mal mať žiadne miesto.

Cvič všetky časti tela a so zá­ťa­žou

Keď po­ču­jem „chcem schud­núť  len z bru­cha,“ tak sa mi no­žík vo vačku ot­vára. Pre lásku bo­žiu. Schud­núť len z bru­cha sa nedá! Chud­neš od­vša­diaľ. A čím viac sa trá­piš di­é­tami, tým viac sa ti budú „od­pa­ro­vať“ aj pr­sia. Sa­tan di­éta. A ani kru­ci­fix pri po­steli  ti ne­po­môže. Práve bu­do­va­ním sva­lov a správ­nym stra­vo­va­ním mô­žeš túto skazu as­poň trošku eli­mi­no­vať.

A za­me­raj sa na všetky časti tela.  A zdví­haj váhy. A poďme… A tie  ki­lové jed­no­ručky hneď od­lož. Cvi­če­ním s vá­hami bu­deš mať po čase krásne vy­for­mo­vané celé telo. Bu­deš na­be­rať svaly, pekné, žen­ské svaly. Muž­ských sa ne­mu­síš báť, keby to bolo tak jed­no­du­ché, do­pl­nky vý­živy by predsa ne­mu­seli byť ani na trhu. Svaly spa­ľujú viac ener­gie, takže v kon­če­nom dô­sledku bu­deš chud­núť. Chud­núť a for­mo­vať telo. A to je to, o čo ti v ko­neč­nom dô­sledku aj šlo.

Take home mes­sage

Ak vy­dr­žíš celý deň ne­pa­pať, ne­uvi­díš zlaté pra­siatko. To nás na­učila už aj Via­nočná Ko­fola.

Dr­ža­ním diét a pre­hna­ným kar­diom sa mô­žeš veľmi po­pá­liť. Vý­sle­dok bude buď žiadny alebo bu­deš skla­maná. Bu­deš síce chud­šia, ale ne­fo­remná.

A pa­mä­taj. Pekné, pevné telo sa bu­duje dô­sled­nos­ťou.

Za­čni bu­do­vať sva­lovú hmotu už dnes. Ob­jed­naj si fit­ness vy­ba­ve­nie a uplatni si naň zľa­vový ku­pón od In­sport­Line.sk

Komentáre