Ob­čas príde do nášho ži­vota nie­kto ako hu­ri­kán.

Za­ne­chá po sebe iba spúšť.

Možno je to naša chyba, že sme to do­vo­lili, ale vieme sa predsa pri­pra­viť na hu­ri­kán?

Na nie­koho, kto si be­rie, čo chce…

Mys­lím, že nie, ani keď máme po­sta­vený bun­ker.

A tak si pri­šiel do môjho ži­vota ty.

unsp­lash.com

Včera sme sa boli po­roz­prá­vať. Už som ani ne­ča­kala, že za­vo­láš. Vždy meš­káš a ni­kdy ne­viem či prí­deš alebo je to len per­fektná ilú­zia.Vonku pr­šalo a úp­rimne, ani sa mi nech­celo ísť nie­kam, ale mala som ne­po­ria­dok v hlave a bola som na­hne­vaná na teba. Obula som si šlapky a vet­rovku, mala som na sebe py­žamo a dr­dol, keď som sa išla s te­bou pop­re­chá­dzať. Vy­ze­rala som cel­kom ko­micky o je­de­nás­tej ve­čer, no ty si to ab­so­lútne ne­rie­šil. Vždy ti bolo jedno ako vy­ze­rám, lebo si mal rád moje JA.

unsp­lash.com

Chcela som s te­bou rie­šiť veci, také veci, ktoré som si ne­ve­dela ne­chať ule­žať v hlave.

Sna­žila som sa ich po­s­kla­dať do ška­tuľky, ulo­žiť ich do kra­bice s náz­vom SPO­MIENKY. Tak ako staré listy si s roz­pi­tým at­ra­men­tom si pí­sal dedko s bab­kou, ale ne­šlo to. Niečo mi vra­velo, že ešte nie je ko­niec tohto prí­behu. Stále som mala po­cit, akoby tie listy mali mať po­kra­čo­va­nie, nie­kde v bu­dúc­nosti…

Chcela som ti po­ve­dať, čo mi vadí.

Chcela som byť úp­rimná.

No ty si už od za­čiatku ve­del, že MY by sme zni­čili všetko okolo nás.

unsp­lash.com

„Len slova kr­vá­cajú. Me­dzi tými strán­kami ma proste dr­žíš“-Ed She­e­ran

Komentáre