Pri­jí­mame len takú lásku, o akej si mys­líme, že si za­slú­žime. Ne­viem, na čo som mys­lela ja…a na čo si mys­lel ty. Nie­ktorí z nás majú o sebe pre­hnanú pred­stavu, iný na­opak ne­dos­ta­točnú.

Keď som bola malé diev­čatko na­šla som si jed­no­du­chý spô­sob ako zis­tiť , či ma môj vy­sní­vaný chla­pec mi­luje. Z lúky som si od­trhla mar­ga­rétku a po­stupne ju ochu­dob­ňo­vala o lu­pene, ktoré mi mali pre­zra­diť či ma môj vy­vo­lený ľúbi alebo nie. Od­vtedy sa však veľa zme­nilo. Sponky vo vla­soch na­hra­dili šnu­ro­va­cie ná­hr­del­níky, po­hodlné cvičky sme vy­me­nili za lo­dičky a láska sa stala oveľa kom­pli­ko­va­nej­šia, ako som si mys­lela. Teda as­poň to tak vy­zerá.

eli­te­daily.com

Mal ma rád, do­konca ve­rím, že ma mi­lo­val. Jeho oso­bit­ným, mierne stre­le­ným spô­so­bom. Často mi vra­vie­val „ mi­lu­jem ťa tak veľmi, až sa bo­jím, že z toho ocho­riem ´´ . A možno aj ocho­rel, aj keď nie do­slova. Spo­mí­nam na naše za­čiatky, na to ako sme sa ob­di­vo­vali a re­špek­to­vali. Ako sme zis­ťo­vali, aké ab­surdné veci máme spo­ločné.

Ob­ľú­bená pa­sáž z knihy, rov­naká zbierka do­má­cich mi­lá­či­kov, tá istá vy­sní­vaná des­ti­ná­cia, zna­mienko na tom is­tom mieste a rôzne iné zna­me­nia, vďaka kto­rým sme ve­rili, že k sebe pat­ríme. Spo­mí­nam si, ako sme plá­no­vali spo­ločnú bu­dúc­nosť, ako sme spo­ločne za­ria­ďo­vali náš prvý pre­na­jatý byt, ako si mi kú­pil šte­niatko, aby som sa ne­cí­tila sama, kým pri mne ne­bu­deš.

eli­te­daily.com

Chcel si mi spl­niť každý sen a sľu­bo­val lásku do konca ži­vota. A ja som ti na oplátku zve­rila svoje srdce, dušu, šťas­tie a ve­rila ,že sa o ne dobre po­sta­ráš. Spo­mí­nam si, ako som vy­mýš­ľala, čo ti na ďalší deň na­va­rím a ako som ti v noci ro­bila čo­ko­lá­dový pu­ding. Pre­tože si ho tak mi­lo­val. A ja som mi­lo­vala teba. Nie­kde vo svo­jej hĺbke som si bola ve­domá toho, že nič ne­trvá večne a šťas­tie je prch­kavé. Škoda len, že aj keď som sa nás sna­žila uzem­niť rú­tili sme sa ob­rov­skou rých­los­ťou ku koncu. Nás dvoch.

Mali sme všetko, no tebe to ne­sta­čilo. Ja som bola spo­kojná, ty si ne­bol. Bola som šťastná, ty nie. Chcela som ti po­môcť, od­mie­tol si. Ja som to po­cho­pila, ty nie. Aj keď si sa ma sna­žil dr­žať zu­bami-nech­tami mu­sela som ťa ne­chať ísť, pre­tože by som pri tebe stra­tila seba. Srdce mi pu­kalo, keď som si uve­do­mila, že je­diný spô­sob, ako ťa uro­biť šťast­ným je ne­chať ťa od­ísť. Aby si sa na­šiel a po­cho­pil čo po­tre­bu­ješ. Ja bu­dem v po­riadku, rov­nako ako aj ty.

eliet­daily.com

Po­u­čila som sa a dnes som opäť o skú­se­nosť bo­hat­šia. Člo­vek je by­tosť kom­pletná, ne­pot­re­bu­ješ ni­koho, aby ťa do­pl­nil. Mu­síš po­znať svoje dobré a zlé stránky, mu­síš ve­dieť oce­niť kaž­do­denné ma­lič­kosti, a nájsť ra­dosť vo všet­kom čo ro­bíš. Mu­síš sa uspo­ko­jiť so svo­jím by­tím a mať vá­šeň pre to, čo chceš.

Dú­fam, že ti strata nás dvoch po­mohla uve­do­miť si, čo je v ži­vote dô­le­žité. A ak by ná­ho­dou nie, je to to je­diné, čo ti v tomto mo­mente pra­jem:

Nájdi sám seba a buď šťastný.

Uve­dom si, že spo­kojný člo­vek je ten, ktorý mi­luje a je mi­lo­vaný.

 A vedz, že ne­pot­re­bu­ješ vlast­niť všetko na svete a aj tak mô­žeš žiť roz­práv­kovo.

Komentáre