Nie­kedy, keď máš toho na­ozaj dosť, je od­ísť nie­kam preč tým naj­lep­ším rie­še­ním. Mnoho ľudí si preto myslí, že ces­to­va­nie je for­mou úteku pred živo­tom. Pravda je však taká, že ces­to­va­nie je skve­lým spô­so­bom, ktorý zba­vuje všetko, čo nás ob­klo­puje jed­not­vár­nosti a do­káže nás pri­viesť späť k láske k ži­votu.

Člo­veku nie je pri­ro­dzená mono­tón­nosť

Naši pred­ko­via nese­deli nie­koľko ho­dín denne v rov­na­kej kan­ce­lá­rii (prí­padne jas­kyni), ne­cho­dili do práce každý deň tou is­tou ces­tou a tým is­tým do­prav­ným pros­tried­kom, ne­mali dni na­plá­no­vané od pr­vej do po­sled­nej mi­núty. Ich dni jed­no­du­cho ne­boli na vlas rov­naké, ako mnohé naše. Každý ich deň síce bol spo­jený s dáv­kou od­vša­diaľ hro­zia­ceho ne­bez­pe­čen­stva, no záro­veň aj dob­ro­druž­stva. Mali by sme byť preto vďační za bez­peč­nosť a tak­mer neob­me­dzené mož­nosti, ktoré nám mo­derný ži­vot po­núka, no záro­veň by sme ne­mali zabú­dať na to, že sme boli zro­dení pre dob­ro­druž­stvo.

Ces­to­va­nie nás robí šťast­nej­šími

Ho­vorí sa, že ces­to­va­nie nám roz­ši­ruje ob­zory. Toto tvr­de­nie je ur­čite prav­divé, na­koľko ces­to­va­nie nám dáva nové skú­se­nosti, nové spo­mienky a do­konca nám po­máha pri ceste k seba­poz­na­niu. Ak bu­deš zotr­vá­vať na rov­na­kom mieste a bu­deš ro­biť rov­naké veci, tvoje spo­mienky ur­čite ne­budú také fa­rebné, aké zís­kaš je­dine ces­to­va­ním. Práve to ti dá mož­nosť zdo­lá­vať nové vý­zvy a spoz­ná­vať pri­tom nové kra­jiny a no­vých ľudí.

in3cumerzum-julien-lavallee

unsp­lash.com

Ako si ušet­riť čas a pe­niaze na ces­to­va­nie?

Sa­moz­rejme, ces­to­va­nie je ako ča­sovo, tak aj fi­nančne ná­ročné. Ak však po­tre­bu­ješ jed­no­du­cho „vy­pnúť“, nemu­síš od­ísť na dvoj­týž­dňovú lu­xusnú dovo­lenku. Na skvelý re­set ti po­slúži aj ví­ken­dové kem­po­va­nie v lese, v kto­rom si na­prí­klad ešte ni­kdy ne­bol. Nie je dôle­žité, kam ideš, dôle­žité je raz za čas zme­niť pro­stre­die.

Vy­tvor si „špor­kasu“ špe­ciálne na účel ces­to­va­nia. Pra­vi­delne si sem od­kla­daj na­prí­klad vý­davky z ob­chodu v drob­ných, či pe­niaze ušet­rené za ciga­rety, či za jedlo z re­štau­rá­cie. Bu­deš prek­va­pený, akú sumu si za nie­koľko me­sia­cov na­šet­ríš.

Spíš si zo­znam miest, ktoré by si chcel nav­ští­viť. Maj ho neus­tále na očiach, bude ti moti­vá­ciou aj pri naj­ťaž­ších „záchva­toch“ prok­ras­ti­ná­cie.

pexels-photo-27765

unsp­lash.com

Na plá­no­va­nie si do­praj do­sta­tok času. Čím väčší je ča­sový pred­stih, v kto­rom si hľa­dáš le­tenku alebo uby­to­va­nie, tým viac ušet­ríš.

Neza­bú­daj, že neži­jeme len preto, aby sme tvrdo pra­co­vali. Ži­vot by mal byť aj o za­slú­že­nom dob­ro­druž­stve a zá­bave. Ne­boj sa preto vy­stú­piť zo svo­jej kom­fort­nej zóny a od­ces­to­vať nie­kam, kde to ne­poz­náš. Spraví ťa to šťast­nej­ším, múd­rej­ším, otvo­re­nej­ším a zís­kaš spo­mienky, na ktoré bu­deš môcť spo­mí­nať celý ži­vot.

Komentáre