Nie­kedy, keď máš toho naozaj dosť, je odísť nie­kam preč tým naj­lep­ším rie­še­ním. Mnoho ľudí si preto myslí, že ces­to­va­nie je for­mou úteku pred živo­tom. Pravda je však taká, že ces­to­va­nie je skve­lým spô­so­bom, ktorý zba­vuje všetko, čo nás obklo­puje jed­not­vár­nosti a dokáže nás pri­viesť späť k láske k životu.

Člo­veku nie je pri­ro­dzená mono­tón­nosť

Naši pred­ko­via nese­deli nie­koľko hodín denne v rov­na­kej kan­ce­lá­rii (prí­padne jas­kyni), necho­dili do práce každý deň tou istou ces­tou a tým istým doprav­ným pros­tried­kom, nemali dni naplá­no­vané od prvej do posled­nej minúty. Ich dni jed­no­du­cho neboli na vlas rov­naké, ako mnohé naše. Každý ich deň síce bol spo­jený s dáv­kou odvša­diaľ hro­zia­ceho nebez­pe­čen­stva, no záro­veň aj dob­ro­druž­stva. Mali by sme byť preto vďační za bez­peč­nosť a tak­mer neob­me­dzené mož­nosti, ktoré nám moderný život ponúka, no záro­veň by sme nemali zabú­dať na to, že sme boli zro­dení pre dob­ro­druž­stvo.

Ces­to­va­nie nás robí šťast­nej­šími

Hovorí sa, že ces­to­va­nie nám roz­ši­ruje obzory. Toto tvr­de­nie je určite prav­divé, nakoľko ces­to­va­nie nám dáva nové skú­se­nosti, nové spo­mienky a dokonca nám pomáha pri ceste k seba­poz­na­niu. Ak budeš zotr­vá­vať na rov­na­kom mieste a budeš robiť rov­naké veci, tvoje spo­mienky určite nebudú také farebné, aké zís­kaš jedine ces­to­va­ním. Práve to ti dá mož­nosť zdo­lá­vať nové výzvy a spoz­ná­vať pri­tom nové kra­jiny a nových ľudí.

in3cumerzum-julien-lavallee

unsplash.com

Ako si ušet­riť čas a peniaze na ces­to­va­nie?

Samoz­rejme, ces­to­va­nie je ako časovo, tak aj finančne náročné. Ak však potre­bu­ješ jed­no­du­cho „vypnúť“, nemu­síš odísť na dvoj­týž­dňovú luxusnú dovo­lenku. Na skvelý reset ti poslúži aj víken­dové kem­po­va­nie v lese, v kto­rom si naprí­klad ešte nikdy nebol. Nie je dôle­žité, kam ideš, dôle­žité je raz za čas zme­niť pro­stre­die.

Vytvor si „špor­kasu“ špe­ciálne na účel ces­to­va­nia. Pra­vi­delne si sem odkla­daj naprí­klad výdavky z obchodu v drob­ných, či peniaze ušet­rené za ciga­rety, či za jedlo z reštau­rá­cie. Budeš prek­va­pený, akú sumu si za nie­koľko mesia­cov našet­ríš.

Spíš si zoznam miest, ktoré by si chcel nav­ští­viť. Maj ho neus­tále na očiach, bude ti moti­vá­ciou aj pri naj­ťaž­ších „záchva­toch“ prok­ras­ti­ná­cie.

pexels-photo-27765

unsplash.com

Na plá­no­va­nie si dopraj dosta­tok času. Čím väčší je časový pred­stih, v kto­rom si hľa­dáš letenku alebo uby­to­va­nie, tým viac ušet­ríš.

Neza­bú­daj, že neži­jeme len preto, aby sme tvrdo pra­co­vali. Život by mal byť aj o zaslú­že­nom dob­ro­druž­stve a zábave. Neboj sa preto vystú­piť zo svo­jej kom­fort­nej zóny a odces­to­vať nie­kam, kde to nepoz­náš. Spraví ťa to šťast­nej­ším, múd­rej­ším, otvo­re­nej­ším a zís­kaš spo­mienky, na ktoré budeš môcť spo­mí­nať celý život.

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.