Mnoho ľudí je vo vzťahu len preto, aby ne­boli sami.

Ak však nie­kto pred­stiera lásku a vzťah len preto, aby sa vy­hol sa­mote, ide o veľmi zlé roz­hod­nu­tie. Vo vzťahu tiež ve­ľa­krát zo­tr­váme aj vtedy, keď v ňom nie sme šťastní – či už preto, že tomu dru­hému nech­ceme ub­lí­žiť, alebo sa bo­jíme zmeny. Vo vzťahu by ste však ne­mali byť s kým­koľ­vek.

Pár by ste mali tvo­riť len s nie­kým, kto pre vás spraví týchto 13 vecí.

Buďte s nie­kým… kto si váži vašu prí­tom­nosť

Váš par­tner by vás ne­mal brať ako sa­moz­rej­mosť alebo ako prí­ve­sok zvý­raz­ňu­júci jeho pros­pe­ritu či nob­lesu. Mal by to byť nie­kto, kto si vás sku­točne a úp­rimne váži.

Buďte s nie­kým… kto sa ne­bojí pre­ká­žok, ktoré bu­dete mu­sieť zdo­lať

Do­ko­nalý vzťah jed­no­du­cho ne­exis­tuje. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa mi­lu­jete, raz príde ob­do­bie, kedy bu­dete mu­sieť če­liť ne­ľah­kým pre­káž­kam. No váš par­tner to vie a keď k tomu príde, ne­zu­teká a prob­lé­mom sa po­staví če­lom.

Buďte s nie­kým… kto roz­umie pojmu “zá­vä­zok”

Tento po­jem to­tiž všetci de­fi­nu­jeme inak. Je­diná vec, na kto­rej v tomto prí­pade zá­leží je to, aby ste si s va­ším par­tne­rom slovo “zá­vä­zok” vy­svet­ľo­vali rov­nako.

Buďte s nie­kým… kto z vás spraví lep­šieho člo­veka

Ni­kto nie je do­ko­nalý. Jed­nou z naj­väč­ších vý­hier v ži­vote je však to, ak náj­dete spriaz­nenú dušu v nie­kom, kto z vás bude ve­dieť do­stať to naj­lep­šie. A vy sa vďaka tomu sta­nete lep­ším člo­ve­kom – vo všet­kých ob­las­tiach.

Buďte s nie­kým… kto pri­ne­sie do vášho ži­vota ra­dosť

Sa­moz­rejme, ok­rem mno­hých ra­dostí bu­dete mu­sieť zdo­lať aj zo­pár sta­rostí. Ru­čička po­my­sel­ných váh by však mala ne­us­tále uka­zo­vať na ra­dosť, kto­rej by malo byť viac. Ak vám nie­kto spô­so­buje viac prob­lé­mov ako šťas­tia, asi to ne­bude tá pravá láska.

Buďte s nie­kým… komu na vás bude zá­le­žať

Keď vám to po­vie, je to milé. Sku­točná láska sa však ne­za­kladá na slo­vách, ale na či­noch. Ak tieto činy budú jas­ným dô­ka­zom toho, že tomu dru­hému na vás zá­leží, ne­máte o čom po­chy­bo­vať.

Buďte s nie­kým… kto ne­skrýva prob­lémy pod ko­be­rec

Ako sme už spo­mí­nali, raz ur­čite prídu. A len má­ločo je hor­šie ako člo­vek, ktorý sa každý prob­lém snaží zmiesť pod ko­be­rec. Prob­lémy treba rie­šiť, nie ich pre­hlia­dať a tvá­riť sa, že ne­exis­tujú.

Buďte s nie­kým… kto na vás bude hrdý

Vaša po­lo­vička by vás mala mi­lo­vať so všet­kým, čo k vám patrí. Ak vi­díte, že sa hanbí za vašu prácu, za váš vek či za vašu ro­dinu, ni­kdy to ne­bude fun­go­vať.

Buďte s nie­kým… na koho sa mô­žete spo­ľa­hnúť

Viete, že ak raz niečo po­vie, tak to platí. Ak to tak nie je a ak sa každý plán, ktorý vy­sloví x-krát zmení, prav­de­po­dobne mu na vás ne­zá­leží až tak, ako ho­vorí.

Buďte s nie­kým… kto je k vám úp­rimný

Aj tá naj­men­šia lož do­káže vzťah po­riadne na­štr­biť. Ak vám nie­kto kla­mal raz, ako mô­žete ve­dieť, že to ne­uro­bil viac­krát? Alebo že to ne­robí práve te­raz? Úp­rim­nosť by mala byť zá­klad­ným pi­lie­rom kaž­dého vzťahu.

Buďte s nie­kým… pri kom sa bu­dete cí­tiť vý­ni­močne

Každá mi­núta strá­vená s ním pre vás bude ma­lým sviat­kom. Za­ži­jete s ním veci, o akých sa vám pred­tým ani ne­sní­valo a nie­kde vo svo­jom vnútri bu­dete cí­tiť, že toto je to, na čo ste celý ži­vot ča­kali.

Buďte s nie­kým… kto má dl­ho­dobé ciele

Ak vám vaša po­lo­vička po­vie, že ne­vie ani to, kde bude zaj­tra, nieto ešte o rok, mali by ste si pri­znať, že prav­de­po­dobne nejde o osobu, ktorá by s vami mala dl­ho­dobé plány.

Buďte s nie­kým… kto vás mi­luje

Buďte s nie­kým, kto vás mi­luje ce­lým svo­jom srd­com. Buďte s nie­kým, kto myslí úp­rimne každé jedno slovo, ktoré vám po­vie. Buďte s nie­kým, pre koho bu­dete stre­do­bo­dom ves­míru aj v miest­nosti pl­nej ľudí. Buďte s nie­kým, bez koho váš ži­vot už ni­kdy ne­bude úplný.

zdroj: the­minds­jour­nal

Komentáre