Možno si po­vieš, že ďalší hej­ter­ský člá­nok od slečny Šver­ce­lo­vej, ktorá ne­vie čo so se­bou a preto sa snaží za­pô­so­biť as­poň v rámci hej­ter­ských člán­kov. Vô­bec nie. Ni­kdy mi v mo­jich hej­ter­ských člán­koch, ktoré vlastne ani ne­exis­tujú, ne­šlo o to, aby som nie­koho po­ní­žila. Už si asi čí­tala Sku­točnú pravdu o dneš­ných že­nách a diev­ča­tách. Bol to člá­nok, ktorý sa stal veľmi dis­ku­to­va­ným. Ni­kdy mi v člán­koch ne­šlo o zo­smieš­ne­nie a o to, aby sa nie­kto cí­til hlúpo. Len sa sna­žím uká­zať to, čo sa deje v dneš­nom svete a čo ne­mrzí len mňa, ale aj veľa z Vás. 

Je mi ob­rov­skou cťou stre­tá­vať ženy, ktoré sú ne­smierne in­te­li­gentné, vtipné, in­špi­ra­tívne a majú ne­sku­točnú cha­rizmu a spô­sob ži­vota, ktorý sa mi ne­smierne páči. Áno, mala by som vy­dvi­hnúť tie, ktoré sú skvelé. No mys­lím, že o tých často pí­šem. Dnes by som chcela ho­vo­riť o tých, ktoré sa ľahko pris­pô­so­bia, len aby za­padli. Je na nás každý deň vy­ví­janý tlak. Hlavne v tí­ne­džer­skom veku sa chceme za­pá­čiť, chceme byť ob­di­vo­vané, ob­ľú­bené a krásne.

Av­šak ve­ľa­krát sa to dneš­ným diev­ča­tám vy­mkne spod kon­troly a my, star­šie, stret­neme tieto inak vnútri veľmi in­te­li­gentné dámy nie­kde v bare, kde sa sna­žia obl­b­núť bar­ma­nov s ob­čian­skym nie­koho dru­hého, aby im na­lial a ešte pri ňom žmurknú. Nech­cem moc za­chá­dzať do de­tai­lov a pí­sať o tom, čo všetko som vi­dela a za­žila, keď som si úplne skromne išla sad­núť v piat­kovú noc do pod­niku a vi­dela crop­topy, na­ma­ľo­vané pery, se­xis­tické po­hľady a „vy­spe­losť“, ktorá ne­smierne pre­kvitá u diev­čat okolo 15. 

zdroj: unsp­lash.com

Doba ide do­predu a preto tu ne­bu­dem ospe­vo­vať naše časy, kedy sme rie­šili úplne iné veci, ako dnešné diev­čatá, ale mrzí ma to.

Diev­čatá, baby, máte na­viac ako len sa na­silu smiať, len aby ste toho chlapca oča­rili.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ani to, že sa bu­dete sna­žiť hu­lá­kať po ce­lom ná­mestí, so za­pnu­tou hud­bou a ho­vo­riť, ako ste boli včera opité, z Vás ne­bude ro­biť in­te­li­gen­tnej­šie dievča a ani ob­ľú­be­nej­šie. Ne­ne­chajte sa zlo­miť, pre­staňte dá­vať ne­chutné fotky na Ins­ta­gram len preto, aby si Vás nie­kto vši­mol a aby ste mali no­vých fol­lo­we­rov.

Pro­sím, pre­staňte byť fa­ded, za­čnite byť diev­ča­tami, ktoré majú hod­notu a nie vy­pla­zené ja­zyky, od­ha­lené bru­chá, vy­s­trie­da­ných nie­koľko se­xu­ál­nych par­tne­rov a hlavne sa pre­staňte hrať na hlúpe! Buďte samé se­bou. Viem, že ob­čas je na Vás ob­rov­ský tlak, že tú­žite za­pad­núť, no to nie je cesta. Je v po­riadku, ak v ži­vote veci skú­šame, pre­mýš­ľame a ro­bíme chyby. No pre­staňme ich ro­biť na­silu a preto, aby si nás nie­kto vši­mol a aby sme sa mohli chvá­liť, koľko cha­la­nom sme po­slali svoje ob­na­žené telá.

Si dievča, pre­nád­herné, a inak vďaka, že si si to pre­čí­tala.

Ne­šlo mi o to, aby som nie­koho zo­smieš­nila.

Išlo mi skôr o to, aby ste si vy, dámy, za­čali uve­do­mo­vať, že máte hod­notu a ne­mu­síte ju uka­zo­vať dru­hým spô­so­bom, ktorý Vás za­ra­ďuje me­dzi „pre­udo hlu­pane 21. sto­ro­čia“.

Komentáre