Pa­mä­táš si, aký to bol po­cit byť za­mi­lo­vaná? Možno áno. Možno nie. Bolo to ne­opí­sa­teľné a ty sama na to ni­kdy ne­náj­deš slová. Láska sa nedá opí­sať. Ta­kisto ako skla­ma­nie z nej. Ale už pre­šiel istý čas a te­raz je per­fektná prí­le­ži­tosť ísť ďa­lej. Ni­kto ne­bol vý­nim­kou. Ani ja a ani ty. Ni­kto. Na kaž­dého si po­čká láska, u nie­kto­rých pre­trvá, no ča­sto­krát od­íde. Ne­ča­kane. Ne­chá nám pár rán a od­re­nín. No ve­rím, že tie tvoje sa už za­ho­jili.

Si pri­pra­vená opäť mi­lo­vať? Si pri­pra­vená pri­jať do tvojho ži­vota nie­koho no­vého? To mu­síš ve­dieť ty. Ty mu­síš cí­tiť, že je čas ne­chať mi­nu­losť mi­nu­los­ťou a do­ká­žeš sa znovu za­mi­lo­vať bez toho, aby si chcela na nie­koho za­bud­núť.

large (5)

we­he­ar­tit.com

No vra­vím ti, ne­boj sa za­mi­lo­vať. Ne­maj srdce za­tvo­rené. Ne­maj ho z ka­meňa. Ne­boj sa opäť za­mi­lo­vať a byť šťastná z lásky. Viem, každý po­tre­buje istý čas, aby sa jeho srdce za­ho­jilo a on opäť mo­hol mi­lo­vať. Možno tvoj čas práve na­stal. Ne­boj sa toho. Ne­boj sa byť mi­lo­vaná a ne­boj sa cí­tiť mo­tý­liky v bru­chu.

Bo­jíme sa mi­lo­vať znovu. Bo­jíme sa opäť pre­ja­viť city, pre­tože sa bo­jíme skla­ma­nia z lásky. Pro­sím, nechci sa za­mi­lo­vať na­silu alebo hľa­dať úte­chu v nie­kom, koho iba vy­uží­vaš pre svoje fa­lošné šťas­tie. Pro­sím, ne­chaj svoje srdce od­dých­nuť a ne­ho­vor, že nech­ceš byť sama. No ak tvoje srdce bude vy­lie­čené, bu­deš to cí­tiť. Vtedy po­cho­píš, že je čas na lásku. Príde to ne­ča­kane, úplne spon­tánne a bude to krásne!

Láska pri­chá­dza vtedy, keď ju naj­me­nej ča­káme, no za­siahne nás úplne. Vtedy bu­deš ve­dieť, že sa chceš za­mi­lo­vať, že sa ne­bo­jíš lásky a že ty aj tvoje srdce ste pri­pra­vené mať vo svo­jom ži­vote nie­koho, kto bude ten správny. O kom bu­deš chcieť ve­dieť, aký mal deň. ako sa cíti a či sa na teba teší. O kom bu­deš chcieť ve­dieť čo ho na­pĺňa. Na koho bu­deš chcieť dá­vať po­zor a ochra­ňo­vať ho.

Drahá moja, ne­boj sa znovu za­mi­lo­vať. 

Úp­rimne. 

Ne­boj sa lásky.

Komentáre