Ob­čas mám po­cit, že sa v ži­vote stále za nie­čím na­há­ňam. Sna­žím sa mať čo naj­lep­šie vý­sledky v škole, lep­šiu prácu ako bola tá pred­chá­dza­júca, čo naj­viac no­vého ob­le­če­nia v skrini, stále viac ve­če­rov s ka­ma­rát­kami, chcem mať v ži­vote správ­neho muža.

foto: pe­xels.com

Každá z nás je as­poň z časti taká. Ak ne­máš nič, chceš as­poň niečo. Ak máš ko­nečne to niečo, po čom si tú­žila, od­razu chceš ešte viac. Tú­žiš byť ob­di­vo­vaná, cí­tiť sa vý­ni­močne. Máš po­cit, že ak toho v ži­vote na­do­bud­neš čo naj­viac, stane sa to pre Teba is­to­tou. Na­há­ňaš sa za nie­čím, čo vlastne ani ne­pot­re­bu­ješ. Len pre Tvoj dobrý po­cit vlast­ne­nia nie­čoho, vlast­ne­nia čo naj­viac.

Možno práve ne­máš v ži­vote žiad­neho muža. A v snahe si čo naj­rých­lej­šie ne­ja­kého nájsť sa vrh­neš o ná­ru­čia pr­vému chu­dá­kovi, ktorý o Teba pre­javí as­poň ne­jaký zá­u­jem. Len, aby na Teba ne­po­ze­rali ako na „tú divnú“, ktorá je stále sama.

foto: pe­xels.com

Pod vply­vom všet­kých týchto po­sto­jov Tvojho oko­lia Ťa pre­padne zú­falá túžba čo naj­rých­lej­šie nie­koho ulo­viť. Tak sa rýchlo s nie­kým, kto za to as­poň tro­chu stojí vrh­neš do vzťahu, bez pre­mys­le­nia. Ne­tu­šíš, aký je ten člo­vek a či s ním do­ká­žeš mať vzťah. Ne­poz­náš jeho sku­točné hod­noty. Ne­tu­šíš, či spolu na­ozaj do­ká­žete niečo vy­tvo­riť. Je­diné, na čom zá­leží je, aby si ne­jaký vzťah mala.

Prob­lém na­stáva, že si práve stra­tila túžbu mi­lo­vať a byť mi­lo­vaná. Nech­ceš, aby bol tvoj par­tner pre Teba ochran­com, pria­te­ľom, mi­len­com, aby Ťa pod­po­ro­val, mo­ti­vo­val a in­špi­ro­val. Chceš ho vlast­niť. Chceš, aby každá jeho chvíľa bola ve­no­vaná Tebe. Odmie­taš pri­pus­tiť mož­nosť, že by mo­hol ísť na pivo s ka­ma­rátmi, alebo strá­viť čas osa­mote. Chceš, aby bol ne­us­tále on­line a do­stupný. Aby Ti stále okam­žite zdvi­hol te­le­fón, od­pí­sal na de­siatu správu v po­radí a ne­za­bu­dol v zá­vere do­dať, že Ťa ľúbi.

Možno si v tom zhone za­budla, čo vlastne zna­mená sku­točná láska. Stra­tila si schop­nosť sku­točne mi­lo­vať.  Možno tú­žiš mať v ži­vote muža len preto, lebo to tak majú aj os­tatné.

foto: pi­xa­bay.com

Áno, v sú­čas­nej spo­loč­nosti sa po­va­žuje za sa­moz­rejmé mať par­tnera. Ak ná­ho­dou mo­men­tálne žiad­neho ne­máš, je viac ako prav­de­po­dobné, že Tvoje oko­lie na Tebe hľadá chyby a po­tom ich na sebe vi­díš aj Ty. Ne­cí­tiš sa do­sta­točná, ak ne­máš po boku muža. Je jedno, či je to dobrý muž správ­nych hod­nôt, alebo mini gráz­lik, ktorý sa chváli pe­niazmi svo­jich ro­di­čov. Hlavné je, aby si pri sebe mala muža, ktorý vlastne ani možno nie je mu­žom. Aby skon­čili ne­ko­nečné otázky o tom, prečo ni­koho ne­máš a hlavne preto, aby si sa cí­tila sama pred se­bou do­sta­točná.

Láska sa jed­no­du­cho vy­nú­tiť nedá. Príde do Tvojho ži­vota vtedy, keď na­stane ten správny čas a keď bu­deš pri­pra­vená mi­lo­vať a byť mi­lo­vaná. Muž pre Teba ne­bude len nie­kým, vďaka komu bu­deš so se­bou spo­kojná. Bude tým, kto Tvoj ži­vot na­plní.

Komentáre