Už ve­ľa­krát som sa stretla s ná­zo­rom, že to, čo sa ľu­ďom páči je pri­ro­dzená krása.

Sa­moz­rejme, ob­čas sa na­skytnú prí­le­ži­tosti, kedy si mô­žeme do­vo­liť vý­raz­nejší make-up, ako na­prí­klad dy­mové lí­če­nie, trb­lietky a vý­razné rúže. Ale ples nie je každý deň. Kaž­do­denné po­vin­nosti, práce alebo škola, je pro­stre­die, kde sa my ženy den­no­denne stre­tá­vame. A čo je kraj­šie ako pri­ro­dzená krása, ktorá je pod­po­rená úplne jem­ným lí­če­ním?

Na čo sa mám za­me­rať?

V pr­vom rade sa mu­síme za­me­rať na peknú pleť. Viem, že nie každý je ob­da­rený do­ko­na­lou po­kož­kou, ktorá je bez chyby. No na to, aby sme vy­ze­rali pekne aj pri­ro­dzene, je dô­le­žitá sta­rost­li­vosť o pleť, ktorá pred­chá­dza sa­mot­nému lí­če­niu. Ni­kdy by si sa ne­mala za­bud­núť ve­čer od­ma­ľo­vať. Vy­čis­te­nie pleti, po­u­ži­tie to­nika a dob­rého krém je zá­klad. Týmto pleť pri­pra­víš na po­u­ži­tie make-up. ďa­lej je dô­le­žité ve­dieť si zvo­liť vhodný od­tieň ale aj typ make-upu, pod ktorý po­ži­ješ kva­litnú pod­kla­dovú bázu. Na každý deň od­po­rú­čam zvo­liť make-up s ľah­kou alebo stred­nou kry­cou schop­nos­ťou, a na prí­padné ne­do­ko­na­losti, či kruhy pod očami po­u­ži­ješ ko­rek­tor. Ná­sledne si na­ozaj jemne ap­li­kuj lí­cenku, ktorá dodá pleti zdravý vzhľad. Celé to mô­žeš za­fi­xo­vať buď trans­pa­rent­ným alebo kom­pakt­ným púd­rom.

To, čo si každý všimne, aj keď to tak na prvý po­hľad ne­vy­zerá, je obo­čie. Dbaj na to, aby bolo upra­vené. Keď pat­ríš me­dzi ženy, ktoré ne­majú husté obo­čie a mu­síš si ho každý deň do­kres­ľo­vať, od­po­rú­čam ti dať si ho za­far­biť u koz­me­tičky. Vy­drží ti to cca 2 týždne a ušet­ríš tým ráno čas.

Čo sa týka oč­ných tie­ňov alebo linky, vý­ber je na tebe. Po­kiaľ máš väč­šie oči a linka ti svedčí, na­ma­ľuj si ju te­nučkú, nech ne­bije do očí, ale ich zvý­razní. Ak máš men­šie oči a vieš zá­klady po­u­ží­va­nia tie­ňov, od­po­rú­čam zvo­liť ne­jaké nude od­tiene, kde ne­smie chý­bať hnedá a bé­žová. Do von­kaj­šieho kú­tika ap­li­kuj tmavší tieň a vy­tie­ňuj to so svet­lej­ším.

Ur­čite by si sa však mala za­me­rať na vý­ber dob­rej špi­rály, ktorá sa ned­robí a ne­odt­láča. Cie­ľom sú zvý­raz­nené riasy, ktoré do­dajú tvojmu po­hľadu šmrnc. No a na­po­kon od­po­rú­čam ap­li­ko­vať niečo na pery. Či už si mi­lov­níčka rú­žov, alebo si ich rada len hyd­ra­tu­ješ bal­za­mom, ne­za­bú­daj na ne. Na každý deň by si mala zvo­liť rúž, ktorý ne­bije do očí a dodá im pri­ro­dzenú farbu a lesk.

Čomu sa mám vy­hý­bať?

Vy­hý­baj sa tomu, žeby tvoja pleť vy­ze­rala ako maska. Prí­lišne kon­tú­ro­va­nie a bron­zer tiež nie je šťast­nou voľ­bou. Ne­za­bú­daj na to, že nej­deš na dis­ko­téku, a tak to ne­pre­há­ňaj s roz­jas­ňo­va­čom. Snaž sa, aby tvoje obo­čie ne­vy­ze­ralo, ako dve pe­čiatky. Mys­lím si, že umelé riasy a prí­liš silné lí­če­nie očí skom­bi­no­vané s rov­nako vý­raz­ným rú­žom sa na kaž­do­denné ak­ti­vity ne­hodí. No ko­niec kon­cov, nech si každý nosí to, v čom sa cíti naj­lep­šie.

Tu je vi­deo, ktoré ti ná­zorne ukáže, ako by mo­hol kaž­do­denný make-up vy­ze­rať.

Komentáre