,,Be­ing po­si­tive in a ne­ga­tive si­tu­ation is not na­ive. It is le­a­ders­hip.“

Ne­ga­tívne si­tu­ácie. Stále sa s nimi stre­tá­vame. Sú sú­čas­ťou na­šich ži­vo­tov či sa nám to páči, alebo nie. Po­sú­vajú nás ďa­lej. Učia nás cenné lek­cie. Vďaka nim, si tie po­zi­tívne, prí­jemné veci ce­níme omnoho viac. Nie je dô­le­žité pre­tr­pieť ich. Dô­le­žitý je spô­sob, kto­rým ich pre­ko­náme.

V ťaž­kej chvíli ti naj­lep­šie po­môže len je­diný člo­vek, ty sám. Toto je 5 otá­zok, ktoré ti v týchto si­tu­áciách po­môžu.

1. Má cenu, aby som bola pre toto smutná?

Uve­dom si, o aký veľký prob­lém tu ide. Je to na­ozaj také zlé ako sa ti te­raz zdá? Ne­mys­líš, že po čase bude tento prob­lém oveľa me­nej vážny?

2. Čo ma to na­učilo?

Všetky zlé skú­se­nosti nás niečo na­učia. V nie­čom nás zme­nia a po­sunú vpred. Nie­kedy je ťaž­šie nájsť tú lek­ciu ale vždy tam je.

3. Ne­re­a­gu­jem pre­hnane? Ne­pre­mýš­ľam nad tým pri­veľa?

Pre­hnané ro­zo­be­ra­nie, toho, čo sa stalo, alebo inak po­ve­dané ,,overt­hin­king“ ešte ni­kdy ni­komu ne­po­mohlo ostať po­zi­tív­nym. Ta­kýmto ro­zo­be­ra­ním si aj z ma­lého prob­lému, vo svo­jej hlave, vy­tvo­ríš ob­rov­ský. Po­tom príde pre­hnaná re­ak­cia, ktorá vô­bec nie je opod­stat­nená.

Zdroj: unsp­lash.com

 

Vy­hý­baj  sa tomu. Snaž sa za­sta­viť samú seba vždy, keď sa do­sta­neš ku overt­hin­king-u. Pri­po­meň si, že takto prob­lém ne­vy­rie­šiš. Aku­rát zhor­šíš.

4. Mô­žem kon­tro­lo­vať túto si­tu­áciu?

Veľmi dô­le­žitá otázka. Sú veci, ktoré jed­no­du­cho ne­ovp­lyv­níš, pre­tože do nich ne­mô­žeš za­sa­ho­vať, ne­vieš nič zme­niť, je zby­točné trá­piť sa nimi. Sa­moz­rejme, nie je to len také ľahké, po­ve­dať si, že ma niečo ne­trápi, pre­tože to ne­viem zme­niť.  Bez­moc­nosť nám do­káže ťažké chvíle zhor­šiť, ale je dô­le­žité uve­do­miť si, že tvoj ,,boj“ sa tu skon­čil. Ide už len o to, aby si sa vy­rov­nala s tým, čo sa stalo a ta­kisto aj s ná­sled­kami.

5. Čo mô­žem pre seba uro­biť práve te­raz, aby som sa cí­tila lep­šie?

Deň na upra­ta­nie myš­lie­nok, čas osa­mote alebo len chvíľa pre seba. Ty už vieš naj­lep­šie, čo ti v tejto si­tu­ácii po­môže.

Do­praj si čas len pre seba. Na chvíľu na všetko za­budni a sú­streď sa na svoje šťas­tie. Uvi­díš, že veci za­čnú dá­vať zmy­sel. Pri­pá­jam aj vi­deo, vďaka kto­rému bu­deš po­zi­tívna hneď z rána.

Komentáre