Vo svete ko­luje fi­lo­zo­fia, že ako­náhle za­čneš ho­vo­riť ve­ciam „áno“, bu­deš šťast­nej­ším člo­ve­kom. Obá­vam sa však, že sa tento ná­zor nedá uplat­niť pri kaž­dej prí­le­ži­tosti. Je dô­le­žité, aby sa ľu­dia na­učili aj od­mie­tať. Nie­kedy sa to­tiž na­chá­dzame v si­tu­áciách, ktoré nám nie sú po vôli, tak prečo by sme za každú cenu mali ho­vo­riť áno?

Me­dzi ta­kéto zá­le­ži­tosti patrí na­prí­klad prí­pad zo ži­vota, ktorý je kaž­dému dobre známy. Za­volá ti ne­známe číslo, pekne to zdvih­neš a vo­la­júci na teba hneď ide s po­nu­kami od vý­myslu sveta a ty ani ne­máš kedy ho za­sta­viť a po­ve­dať, že ne­máš čas. Chceš byť slušná a ne­zlo­žiť upro­stred jeho mo­no­lógu, no zá­ro­veň tú­žiš mať tú od­vahu ukon­čiť to. Presne v ta­kejto si­tu­ácii je dô­le­žité ve­dieť po­ve­dať „nie“. Je len tvo­jím roz­hod­nu­tím komu ve­nu­ješ svoj čas.

tumblr_n2h4umqkGL1qeraplo1_1280

we­he­ar­tit.com

Alebo si pred­stav, že si s ka­ma­rátmi na ne­ja­kej oslave či párty a práve v ten deň ne­máš chuť piť al­ko­hol. Lenže tvoji ka­ma­ráti ťa sú­stavne nú­kajú, pod­pi­chujú ťa a ne­chápu tvoj po­stoj. A tak sa na­ko­niec ne­cháš pre­sved­čiť a dáš si s nimi len preto, aby si o tebe ni­kto ne­mys­lel, že si divná. Ale prečo si ne­sto­jíš za svo­jím ná­zo­rom? Sa­moz­rejme, že je ťaž­šie byť tým jed­ným člo­ve­kom, čo chce byť iný ako celá sku­pina, no v ko­neč­nom dô­sledku je pod­stat­nej­šie dr­žať sa svojho pre­sved­če­nia.

Me­dzi ďal­šie ta­kéto si­tu­ácie sa dá jed­no­značne za­ra­diť na­prí­klad aj pri­ja­tie po­zva­nia na rande, aj keď s tým dru­hým nech­ceme mať nič spo­ločné. Len aby sme ne­ra­nili jeho city alebo aby si o nás niečo zlé ne­po­mys­lel. Veď čo, pôj­dem s ním von raz alebo dva­krát, po­tom sa mu ne­oz­vem a ne­jako to od­znie. Lenže ani si ne­uve­do­mu­jeme, že tomu dru­hému sme už stihli dať ná­dej. Fa­lošnú ná­dej, ktorú on bude brať ako možný za­čia­tok nie­čoho ne­mož­ného. Ne­bolo by jed­no­duch­šie ušet­riť ho toho trá­pe­nia a rad­šej po­ve­dať, že skrátka ne­mám zá­u­jem?

Ak to po­vieme hneď na za­čiatku, tak si daná osoba skôr uve­domí, že by s nami na­ozaj len strá­cala čas a zby­točne by sa trá­pila, a tak upustí od všet­kých ilú­zií. Možno to bude bo­lieť, ale ur­čite me­nej ako keby sme nie­koho len vo­dili za nos.

tumblr_oj8f978gBq1qmwkceo1_1280

we­he­ar­tit.com

Dalo by sa spo­me­núť aj nie­koľko ďal­ších po­dob­ných si­tu­ácií – od ve­čier­kov, na ktoré nech­ceme ísť, no aj tak ideme, až po toho žob­ráka, ktorý pri nás stojí, kým mu ne­dáme pe­niaze, atď..

say no

pin­te­rest.com

Každý deň však máme mož­nosť po­maly sa učiť ako slušne od­miet­nuť niečo, s čím sa ne­sto­tož­ňu­jeme. Kľú­čové je si uve­do­miť, že ne­máme dô­vod, aby sme sa preto cí­tili zle či niesli vinu. Je to proste sú­časť ži­vota a čím skôr sa to na­učíme, tým viac času zís­kame na ro­be­nie ta­kých vecí, ktoré nás obo­ha­cujú a ro­bia šťast­nými.

Komentáre