Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Po­znáš ten po­cit, keď po nie­kom veľmi dlho tú­žiš, pred­sta­vu­ješ si ako ťa boz­káva, ako sa hýbe v po­steli a ako vo­nia?

Ja to pre­ží­vam už druhý me­siac. Vo­lám sa Adam, čerstvý Bc. na ne­me­no­va­nej výške v Bra­ti­slave. Ve­nu­jem sa tré­no­va­niu plá­va­nia detí predš­kol­ského veku. Už vyše dvoch me­sia­cov som pla­to­nicky za­mi­lo­vaný do ma­miny ma­lej Emmky, ktorá u mňa pláva. Tá bo­hyňa ju každý uto­rok pri­ne­sie na tré­ning v mini ša­tách a za se­bou ne­cháva úžasnú vôňu te­lo­vého mlieka. Vždy tam tak po­stáva pri dve­rách s po­hľa­dom na mňa. Ne­viem, či sle­duje zlatú dcérku, ako sa učí po­tá­pať alebo mňa, ako ju ne­ná­padne zo­žie­ram po­hľa­dom. Ob­čas mám po­cit, že je to oboj­stranné, lebo jej pre­ni­kavý po­hľad mi nie­kedy opä­tuje aj nie­koľko se­kúnd.

Pra­vi­delne tam po­stáva celý tré­ning. V ru­kách sa hrá s kľú­či­kom od mer­ce­desu a bez­dô­vodne sa usmieva. Mu­sím sa pri­znať, že každá moja pred­stava je upria­mená len na ňu. Pred­sta­vu­jem si, ako asi pod tými ša­tami vy­zerá, či tie krásne pr­sia nie sú umelé a či je dole na hladko.

Je­den úplne bežný deň som sa s ňou za­ke­cal ešte pred tré­nin­gom. Emmka to­tiž spo­mí­nala, že ma­mina ne­vie plá­vať a presne to bola trefa do čier­neho. Mys­lím, že dosť ner­vózne som sa pý­tal, či nechce skú­šobnú ho­dinu plá­va­nia, že pre­be­rieme len zá­kladné veci, nič kom­pli­ko­vané. Skon­so­li­do­val som sa až na jej rýchlu od­po­veď, že už je naj­vyšší čas, aby sa to ko­nečne na­učila a hneď sme si do­hodli sú­kromnú ho­dinu. Schválne som na­vrhol so­botu po­obede, dobre viem, že vtedy na ba­zéne nie je ni­kto, iba ja a jedna strašne le­nivá re­cepčná, ktorú by ur­čite ne­na­padlo po­sta­viť sa a ísť kon­tro­lo­vať ba­zén. Bola tak ex­trémne le­nivá, že do­konca raz za­spala upro­stred dňa na sto­ličke, pri­po­mí­na­júc zved­nutú kve­tinu. Tu­ším to mám aj od­fo­tené.

Keď prišla tá osu­dová so­bota, 18:00 ve­čer, ešte doma som si oho­lil (há­dam úplne do­ko­nale) môjho ka­moša, upra­vil si str­nisko a hor sa do práce. Len som pri­šiel na ba­zén, už tam ča­kala. Cal­vin Klein plavky le­mo­vali jej opá­lenú po­kožku. De­tailne som si pre­zrel jej dlhé nohy, mar­huľ­kovo gu­ľatý za­dok a dlhé blond vlasy, ktoré si po­stupne dá­vala do copu. Stál mi, mu­sím sa pri­znať. Lenže mne stál už od rána, tá pred­stava ne­šla za­sta­viť, už ráno som si pred­sta­vo­val, ako ju na­kla­dám od­zadu, za vlasy, boz­ká­vam na uchu. Bože! Úp­rimne, skús za­vrieť oči. Áno ty, čo to te­raz čí­taš, za­vri oči a pred­stav si, ako si za­dkom oto­čená k mu­žovi, kto­rého tajne mi­lu­ješ, dáva ti jemne dole plavky, už pri­pra­vený vniká do teba. Pri­tom ťa drží jemne, na­ozaj len jemne, za krk a roz­dáva ti bozky všade, kam do­čiahne. Za­ru­čene cí­tiš tam dole chve­nie. Pri­znaj to.

View this post on Ins­ta­gram

Pool days

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Plá­va­nie išlo od ruky, Emmka oči­vidne kla­mala, keď tvr­dila, že ma­mina plá­vať ne­vie. Alebo len po­ve­dala doma dcére, aby toto po­ve­dala na tré­ningu? To sa asi ni­kdy ne­doz­viem.

Mal som plán, ako ju do­stať, no ona to celé zme­nila. Hrala svoju hru, ne­ča­kala kým jej niečo naz­na­čím. Sama dobre ve­dela, že po nej tú­žim. Ani nie po pol ho­dine mi ho ho­nila v sú­krom­nom rohu ba­zéna. Ne­ná­padne, ale s veľ­kým zá­uj­mom si naňho sadla. Ne­doč­kavo jaz­dila sem a tam a ja som ne­mal právo na nič. Len som se­del s hla­vou v ob­la­koch, ne­chá­pavo po­ze­ral na tú bo­hyňu, ktorá plní moje pred­stavy na 120 %. Ne­trvalo dlho a spra­vila sa. Oto­čená ku mne, pri po­hľade do očí mi vý­kri­kom po­tvr­dila, že to bola dobrá hra. O môj or­gaz­mus ne­šlo, tá žena mala pred­nosť.

Volá sa Ni­kola. Keď si náj­deš vý­znam tohto mena, je to presne šité na mieru tejto úžas­nej ma­mine. Spĺňa všetko, čo sa tam do­čí­taš, je se­ba­ve­domá, má svoje túžby a pred­stavy, je ochotná uro­biť všetko len preto, aby bola ne­za­bud­nu­teľná. A ja? Mne zo­stáva ča­kať, kým bude ďal­šia so­bota a dú­fať, že ju tam znovu uvi­dím.

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre