Mi­lu­jem ci­táty, na­ozaj. Sú to krásne myš­lienky, ktoré ma do­kážu po­vzbu­diť aj v tých naj­hor­ších chví­ľach. Vďaka nim si pri­po­mí­nam, že na­ozaj stojí za to, o niečo bo­jo­vať. Vďaka nim spo­ma­lím a vy­chut­nám si prí­tomný oka­mih. Ci­táty ma fas­ci­nujú už dlhú dobu a dnes ti pri­ná­šam pár najk­raj­ších ci­tá­tov z fil­mov, ktoré si mu­sela ur­čite vi­dieť. 

„Ty si od­po­veď na všetky moje mod­litby. Si pies­ňou, snom, po­šep­ka­ním. A ne­viem, ako som mo­hol tak dlho žiť bez teba. Mi­lu­jem ťa, Al­lie, viac ako si kedy do­ká­žeš pred­sta­viť. Vždy som ťa mi­lo­val a vždy bu­dem.” – Zá­pis­ník jed­nej lásky

„Ak ťa ne­po­žia­dam, aby si bola mo­jou, bu­dem to ľu­to­vať po zvy­šok svojho ži­vota. Lebo v srdci viem, že si pre mňa tá je­diná.“ – Ne­vesta na úteku 

 

„Každý člo­vek raz zo­mrie, no nie každý sku­točne žije.“ – Sta­točné srdce

„Prečo sa tak strašne sna­žíš za­pad­núť, keď si sa na­ro­dila, aby si vy­nikla?“ – Po čom dievča túži

„Ne­mô­žeš žiť svoj ži­vot pre po­te­še­nie os­tat­ných. Roz­ho­do­vať by si sa mal podľa seba.“ – Alica v kra­jine zá­zra­kov

„Až keď náj­deš mier vo svo­jom vnútri, až vtedy ob­ja­víš sku­točné spo­je­nie s os­tat­nými.“ – Pred úsvi­tom

 

zdroj: Photo by Ana Fran­cis­coni on Unsp­lash.com

„Dú­fam, že ži­ješ ži­vot, na ktorý si hrdá. A po­kiaľ zis­tíš, že nie, tak dú­fam, že máš silu za­čať od­znova.” – Po­di­vu­hodný prí­pad Ben­ja­mina But­tona

„Po­znáš to miesto me­dzi spán­kom a bde­ním? To, kde žijú sny? Tak pa­mä­taj, že tam ťa bu­dem navždy mi­lo­vať.“ – Zvo­nilka

„Sprav to alebo to ne­sprav. Ne­exis­tuje žiadne skú­sim.“ – Star Wars

„Carpe diem. Uží­vaj deň. Pre­tože, verte alebo nie, každý z nás v tejto miest­nosti jed­ného dňa pre­stane dý­chať, vy­c­hladne a umrie.“ – Spo­lok mŕt­vych bás­ni­kov

„Čo by si chcela, Mary? Chceš Me­siac? Po­vedz slovo, roz­to­čím laso a stiah­nem ho pre teba dole. Vi­díš, to je dobrý ná­pad, dám ti Me­siac, Mary.” – Ži­vot je krásny

„Mal som ju po­su­dzo­vať podľa skut­kov, a nie podľa slov. Ale bol som pri­mladý, aby som ju ve­del mať rád.“ – Malý princ

„Možno nie som chytrý ako os­tatní, ale viem, čo je láska.” – For­rest Gump

„Nie­kedy sa veci, ktoré si naj­viac že­láš, ne­stanú, a čo ne­ča­káš, sa stane. Ne­viem, nie­kedy stret­neš ti­síc ľudí a ni­jak sa ťa ne­dot­knú. Až príde je­den člo­vek a tvoj ži­vot sa navždy zmení.” – Láska a iné zá­vis­losti

Komentáre