Chcel o tebe ve­dieť viac. Chcel ve­dieť, aký par­fum po­u­ží­vaš, ako mocne ho vieš ob­jať, ako po ňom tú­žiš. Chcel ve­dieť, akú hudbu po­čú­vaš. Chcel ve­dieť, aké máš ná­zory na ži­vot a čo všetko si pre­žila. Chcel cí­tiť vôňu tvo­jej osob­nosti. Chcel ve­dieť, či mi­lu­ješ letné ve­čery. Chcel sa spý­tať na jedlo, ktoré máš naj­rad­šej. Chcel ťa po­zvať von. Chcel ve­dieť, ako trá­viš rána a či čí­taš knihy. Chcel ve­dieť, či sa ti páči.

zdroj: pe­xels.com

Za­mi­lo­val sa do teba, pre­tože je to jed­no­du­ché.

Za­mi­lo­val sa do teba, pre­tože máš ná­zory, ktoré nie sú hlúpe. Za­mi­lo­val sa do teba preto, lebo si vá­žiš ľudí okolo seba. Za­mi­lo­val sa do teba preto, lebo máš ten najk­rajší úsmev. Za­mi­lo­val sa do teba preto, lebo si dob­ro­sr­dečná. Za­mi­lo­val sa do teba kvôli tomu, ako roz­prá­vaš. Chcel ve­dieť, či ho bu­deš pod­po­ro­vať v jeho snoch. Chcel ve­dieť, či bu­deš jeho opo­rou. Chcel ve­dieť, či chceš byť jeho že­nou.

Žena,

si silná, ak po­znáš svoje sla­bosti.
Si krásna, po­kiaľ oce­ňu­ješ svoje chyby.
Si múdra, ak sa učíš zo svo­jich chýb.

,,Naj­skôr vi­del ju a až po­tom všetko os­tatné v miest­nosti.“ 

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

F. Scott Fitz­ge­rald

Milá žena, si vzácna.

Pre nie­koho.

Preňho.

,,Mi­lo­vať nie­koho a byť mi­lo­vaná pre mňa zna­mená veľmi veľa. Vždy si ro­bím z týchto vecí srandu, ale nie je to práve to, o čom sní­vame? Byť as­poň trošku mi­lo­va­nými?“

film Be­fore Sun­rise

zdroj: pe­xels.com

Po­zo­ro­val ju. Chcel ju. Chcel ju možno se­becky, no úp­rimne a ra­dostne. Stále mu za ná­mahu, stále mu za to všetko krásne, čo spolu môžu pre­žiť. Bude ju mať? To zá­visí od jej roz­hod­nu­tia.

“Dú­fam, že ži­ješ ži­vot, na ktorý si hrdá. A po­kiaľ zis­tíš, že nie, tak dú­fam, že máš silu za­čať od­znova.”

film Po­di­vu­hodný prí­pad Ben­ja­mina But­tona

Daj mu šancu.

Je za­mi­lo­vaný. Aj ty.

Neb­ráň sa láske.

Zís­kala si si ho tým, aká si, nie aká by si mala byť.

Váž si ho, vzácna žena.

Komentáre